خداوند كسى را به عمل ديگرى تعقيب نمى‏كند

مرحوم مجلسى رضوان اللَّه عليه عنوان اين باب را در كتاب گشوده است ولى اخبار مربوط به آن را ذكر نكرده است، گويا منشيان و كاتبان از نقل اخبار اين‏ باب از مصادر معينه غفلت كرده‏اند و در مطاوى بحار الانوار گاهى از اين گونه غفلت‏ها شده است.