خصلت‏هائى كه در مؤمن نيست

پ‏1- حارث بن مغيره گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: شش چيز در مؤمن نمى‏باشد اندوه، و افسوس، خود را به مشقت انداختن، لجاجت، دروغ، حسد و ظلم.پ 2- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: خداوند شيعيان ما را به چهار چيز مبتلا نمى‏كند: ولد زنا نيستند، سائل به كف نمى‏باشند، وطى نمى‏شوند و در ميان آنها سبز چشم و كبود چشم وجود ندارد.پ 3- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: چهار خصلت در مؤمن نيست ديوانه نمى‏شود، از در خانه‏هاى مردم سؤال نمى‏كند، از زنا متولد نمى‏گردد و كسى او را وطى نمى‏كند.