خوددارى از غضب و شهوت

پ‏1- شعيب عقرقوفى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس در هنگام تمايل و شهوت و يا در هنگام خشم و خوشنودى خود را حفظ كند خداوند بدن او را بر آتش حرام مى‏كند.پ 2- ابن صدقه از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند هيچ نفقه‏اى از مؤمن صادر نمى‏گردد كه مورد محبت خدا قرار گيرد مانند گفتار حقى كه از مؤمن در هنگام خوشحالى و غضب صادر گردد.پ 3- ابو عبيده حذاء از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: مؤمن آن كسى را گويند كه در هنگام خوشحالى در گناه و باطل آلوده نشود، و هر گاه خشمگين شد از حق بيرون نگردد، و هر گاه توانائى پيدا كرد از قدرت خود سوء استفاده نكند، و حق ديگران را ضايع نسازد.پ 4- فاطمه بنت الحسين از پدرش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس سه خصلت داشته باشد ايمانش كامل مى‏شود، كسى كه هر گاه خوشحال شد گرفتار باطل و گناه نگردد، و هر گاه غضب كرد از حق بيرون نشود، و هر گاه نيرومند شد از حد خود تجاوز ننمايد.