خوشحالى از كارهاى نيك

پ‏1- ابن صدقه از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس از كار بد ناراحت گردد و از كار خوب خوشحال شود او مؤمن است.پ 2- ابراهيم بن ابى محمد گويد: امام رضا عليه السّلام فرمود: مؤمن كسى است كه‏

 

 

هر گاه كار نيك كند خوشحال مى‏گردد و هر گاه گناه كرد استغفار مى‏كند، مسلمان كسى را گويند كه مسلمانان از زبان و دست او آسايش داشته باشند، و از ما نيست كسى كه همسايه‏اش را آزار مى‏دهد.پ 3- على عليه السّلام فرمود: از ما نيست كسى كه هر روز حساب خود را نرسد، اگر كار خوبى از وى سر زده خداوند را سپاس گويد و بر كارهاى نيك بيافزايد، و اگر كار زشتى انجام داده استغفار نمايد.