در ترك شهوات و هوس‏ها

پ‏1- سكونى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: خوشا بحال كسى كه شهوت حاضر را براى وعده‏هاى آخرت ترك كند.پ 2- ابو عبيده حذاء گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند متعال مى‏فرمايد: به جلال و جمال و بلندى مقام خودم سوگند هر بنده‏اى كه بخاطر من دست از هواى نفس خود بردارد، او را بى‏نياز مى‏كنم و آخرت را همت او قرار مى‏دهم، و مزرعه او را آباد مى‏كنم و آسمان و زمين را ضمانت مى‏كنم تا روزى او را بدهند، و در تجارت هم به او سود مى‏دهم.پ 3- جابر بن عبد اللَّه گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: بزرگترين خوف من از

 

امتم اين است كه آنها گرفتار هواى نفس و آرزوهاى دراز شوند، اما هوى نفس راه حق را سد مى‏كند، و آرزوى دراز آخرت را فراموش مى‏گرداند.پ 4- ثمالى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: شجاع‏ترين مردم كسى هست كه بر هواى نفس خود غلبه كند.پ 5- حفص از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: من اميدوارم اين امت در صورتى كه حق ما را بشناسند نجات پيدا كنند، و فقط سه گروه اهل نجات نخواهند بود مصاحب سلطان ستمگر، اهل هوا و هوس، و فاسق متجاهر به فسق.پ 6- زيد بن صوحان گفت: يا امير المؤمنين كدام سلطان نيرومند و غالب است، فرمودند هواى نفس.پ 7- ابو الطفيل گويد: از امير المؤمنين عليه السّلام شنيدم فرمود: بيشترين ترسى كه از شما دارم آرزوهاى دراز و پيروى كردن از هواى نفس مى‏باشد، آرزوهاى طولانى آخرت را از ياد مى‏برد و پيروى كردن از هواى نفس آدمى را از رسيدن به حق باز مى‏دارد.

دنيا پشت كرده و آخرت روى آورده است، هر كدام از آنها فرزندانى دارند، شما از فرزندان آخرت باشيد و گرد دنيا نرويد و از ابناء دنيا نباشيد، امروز روز كار است و حسابى در بين نيست و فردا روز حساب مى‏باشد و عملى نخواهد بود.پ 8- يونس از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: هر كس هر چه دلش خواست بخورد خداوند به او توجه نمى‏كند تا دست از آن عمل باز دارد.پ 9- امام جواد عليه السّلام فرمود: هر كس از هواى نفس خود پيروى كرد آرزوى دشمنش را برآورده مى‏كند، فرمود: كسى كه بر شهوت‏ها سوار است، از لغزشها مصون نخواهد بود.پ 10- على عليه السّلام فرمود: هر كس براى خودش ارزشى قائل شود، دنبال شهوت‏ها و هواهاى نفسانى نمى‏رود.پ 11- رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: بهشت را با سختى و مشكلات بايد بدست آورد،

 

پ‏در صورتى كه جهنم را با رغبت و ميل مى‏توان گرفت، بدانيد طاعت خداوند را بايد از روى ميل انجام داد، خداوند رحمت كند كسى را كه شهوت را از خود دور كند و هواى نفس را بشكند.

نفس آدمى خيلى دير از هوا دست باز مى‏دارد، و او همواره آدمى را بطرف معصيت مى‏برد بدانيد كه نفس مؤمن در شب و روز در نزد او محل شك و ترديد است، و مؤمن همواره نفس خود را سرزنش مى‏كند و از آن عيب‏جوئى مى‏نمايد و خير زياد از او مى‏خواهد.

اكنون مانند گذشتگان باشيد و راه آنها را برويد كسانى كه قبل از شما رفتند، آنها دنيا را خانه ثابت خود قرار ندادند و مانند مسافران كه خرگاه و خيمه برپا مى‏كنند در دنيا زندگى كردند و منازل را پشت سر هم پيمودند و رفتند.پ 12- لقمان به فرزندش گفت: اى پسرك من هر كس طالب رضوان خدا باشد با نفس خود دشمنى مى‏كند و هر كس با نفس خود مبارزه نكند رضايت خدا را بدست نمى‏آورد، و كسى كه خشم خود را فرو ننشاند دشمن به او شماتت مى‏كند.پ 13- امام باقر عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمودند: خداوند مى‏فرمايد:

سوگند به عزت و جلال و عظمت و بزرگى و بلندى مقام و جايگاه رفيعم، هر بنده‏اى كه از هواى نفس خود پيروى كند و از دستورات من عدول نمايد كارهايش را پريشان مى‏كنم و دنيا را بر او مشتبه مى‏نمايم و او را به دنيا مشغول مى‏گردانم و از اندازه او بيشتر به وى نمى‏دهم.

به عزت و جلال و عظمت و مقام خود سوگند ياد مى‏كنم هر بنده‏اى كه دنبال هوس‏هاى خود نرود و از من اطاعت كند ملائكه خود را مى‏فرستم تا از وى محافظت كنند و به آسمان و زمين دستور مى‏دهم تا روزى او را برسانند و مانند تاجران با او معامله مى‏كنم و دنيا را بر او باز مى‏نمايم.پ 14- ابو حمزه گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند متعال مى‏فرمايند به عزت و جلال خودم سوگند هر بنده‏اى كه از من اطاعت كند و دست از هواى نفس خود بردارد او را توانگر مى‏كنم و آخرت را در نظر او اهميت مى‏دهم و زمين و آسمان را

 

كفيل روزى او قرار مى‏دهم، و بجاى هر تاجرى به او سود مى‏رسانم.پ 15- ابو محمد وابشى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: از هواهاى نفس بترسيد همان گونه كه از دشمنان خود مى‏ترسيد، براى مردان دشمنى مهمتر از هواى نفس و محصولات زبان نيست.پ 16- عبد الرحمن بن حجاج گويد: ابو الحسن عليه السّلام به من فرمودند از بالا رفتن بترسيد در آن هنگام كه پائين آمدن سخت باشد، فرمود: امام صادق مى‏فرمودند:

 

هواى نفس را در دست آن قرار ندهيد، زيرا هواها نفس را هلاك مى‏كنند، اگر نفس را به تمايلات آن واگذارى زيان مى‏كند ولى اگر او را از متابعت هواى بازداشتى شفا ميابد.