در تنبلى و كسالت

پ‏1- امام صادق عليه السّلام فرمودند: اگر خداوند پاداش ميدهد پس تنبلى براى چيست‏پ 2- ابن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: از دو خصلت دست باز داريد، كسالت و خستگى، اگر خسته شدى در برابر حق صبر نميكنى، و اگر كسالت پيدا كردى حقى را ادا نخواهى كردپ 3- على عليه السّلام فرمودند: از كسالت دورى كنيد، زيرا هر كس كسل شد نميتواند حق خداوند را انجام دهدپ 4- حماد از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه لقمان به فرزندش گفت: آدم كسل سه علامت دارد سستى ميكند تا كار از دستش بيرون شود، و تفريط مينمايد تا آن گاه كه كار را خراب ميكند، و كارها را ضايع ميسازد تا هنگامى كه مرتكب گناه‏

 

 

ميگرددپ 5- على عليه السّلام فرمودند: ناتوانى آدميان را خوار ميكندپ 6- موسى بن بكر از موسى بن جعفر و او از پدرش عليها السّلام روايت ميكند كه على عليه السّلام فرمودند: ده نفر هستند كه خود را گرفتار ميسازند تا آن جا كه فرمودند: و از آن جمله كسى هست كه ميخواهد آن چه را كه به آن نميرسدپ 7- على عليه السّلام فرمودند: ناتوانى آفت است، و صبر شجاعت ميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: هر كس دنبال سستى را بگيرد حق را ضايع ميكند، و هر كس به سخنان سخن گوش فرا دهد دوستان را از دست ميدهدپ على عليه السّلام به فرزندش عليه السّلام فرمودند: از تكيه كردن بر آرزوها دورى كن، كه آن متاع بيكاره‏ها ميباشد