در حرص و آرزوها

پ‏1- امام صادق عليه السّلام فرمودند: اگر روزى براى همه هست، پس حرص چه ميباشدپ 2- امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند بى‏نيازترين مردم كسانى ميباشند كه حريص نباشندپ 3- امام صادق عليه السّلام فرمودند: حكيمى در سخنانش ميگفت: حريص شكم پرست از آتش هم داغتر ميباشدپ 4- در حديث شامى كه از على عليه السّلام پرسيد كدام يك از ذلتها بيشتر آدم را ذليل ميكند فرمودند حرص بر دنياپ 5- در يك حديث مرفوع از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمودند: دو نفر سير نميشوند يكى طالب علم و ديگرى طالب ثروت 6- امام صادق عليه السّلام حريص از دو خصلت محروم است، گرفتار دو خصلت‏

 

ميباشد، از قناعت محروم هست ولى آسايش هم ندارد، از رضايت و خوشحالى محروم و يقين را هم از دست داده است‏پ 7- انس از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت ميكند كه فرمودند: فرزند آدم پير مى‏شود ولى دو چيز او جوان مى‏ماند، حرص بر جمع‏آورى مال و آرزوى طول عمرپ 8- انس گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فرزند آدم پير ميگردد ولى دو خصلت در او ميمانند و آن‏ها عبارتند از حرص و آرزوى درازپ 9- جازى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش روايت ميكند كه فرمود مرديكه در او بخل و حسد و ترس باشد ايمان نداردپ 10- امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله وصيت كردند اى على تو را از سه خصلت نهى ميكنم و آنها عبارتند از حسد، حرص و دروغ‏پ 11- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: از نشانه‏هاى شقاوت خشكى چشم، قساوت قلب، و شدت حرص در طلب روزى و اصرار بر گناه ميباشدپ 12- سعيد بن علاقه از على عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند حرص فقر ايجاد ميكندپ 13- ابن نباته از على عليه السّلام روايت ميكند كه فقر در نتيجه حرص پديد مى‏آيدپ 14- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: اى على ترس، بخل و حرص غريزه‏هائى ميباشند كه از سوء ظن به خداوند پديد ميايندپ 15- حارث اعور گويد: على عليه السّلام از فرزندش حسن سلام الله عليه سؤال كردند فقر چيست گفت حرص و آزمندى‏پ 16- سليم بن قيس گويد: امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: بالاترين ترسى كه من از شما دارم اين است كه شما به دو خصلت آلوده باشيد، يكى از آنها متابعت از هواى نفس و دوم آرزوهاى درازپ 17- ابن سيابه از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: هنگامى كه نوح از كشتى پايين آمد شيطان نزد او آمد و گفت: در زمين مردى بزرگتر از شما كه بر

 

من منت داشته باشد نيست‏پ تو از خداوند خواستى اين فاسقان را هلاك كند و مرا از آنها راحت كردى و اكنون تو را دو نصيحت ميكنم، نخست حسود مباش كه حسادت مرا از راه بيرون كرد، و از حرص هم دست باز دار كه آدم را از بهشت بيرون كردپ 18- ابن ابى يعفور گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس به دنيا دل بستگى پيدا كند به سه چيز مبتلا مى‏شود، اندوهى كه هميشه با او خواهد بود آرزوئى كه به آن نخواهد رسيد، و اميدى كه به آن دست نخواهد يافت‏پ 19- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه على عليه السّلام فرمودند: هر كس آرزوى دراز داشته باشد اعمالش زشت ميگرددپ 20- فاطمه دختر امام حسين عليه السّلام از پدرش روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: صلاح طبقات اول اين امت به زهد و يقين بود، و هلاكت آخر آنها به بخل و آرزو ميباشدپ 21- در وصيت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمده است اى على چهار خصلت از شقاوت ناشى ميگردد، خشكى چشم، قساوت دل، آرزوى دراز، و حب بقاءپ 22- امام رضا عليه السّلام از پدرانش از امير المؤمنين عليهم السّلام روايت ميكند كه فرمودند:

اگر بنده‏اى مرگش را بداند كه به چه سرعتى بطرف او مى‏آيد با آرزوهاى خود دشمنى ميكرد و از طلب دنيا دست بر ميداشت‏پ 23- امير المؤمنين عليه السّلام در هنگام وفات وصيت كردند از آمال و آرزوها كوتاه بيائيد، و مرگ را ياد كنيد و در دنيا زاهد باشيد، شما در گرو مرگ هستيد، و گرفتار مصيبت‏ها ميباشيد و بيماريها شما را از پا در مياورندپ 24- امام صادق عليه السّلام فرمودند: بر چيزى حريص مباش كه اگر آن را ترك كردى باز هم به تو خواهد رسيد، و تو به خاطر ترك آن راحت بودى و در نزد خداوند هم احترام داشتى، و به خاطر شتاب كردن بطرف مورد مذمت قرار ميگرفتى بايد توكل را از دست ندهى، و از آن چه خداوند برايت معين كرده راضى باشى‏

 

خداوند دنيا را مانند سايه آفريده است، اگر طالب دنيا باشى تو را به سختى مى‏اندازد، و به آن نخواهى رسيد، و اگر آن را واگذارى خودش مى‏آيد و تو هم راحت خواهى بودپ 25- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: حريص محروم ميباشد، و در عين محروميت مورد مذمت هم ميباشد، چگونه محروم نباشد در حالى كه از ايمان خداوند بيرون شده است او با گفتار خداوند مخالفت كرده در آنجا كه فرموده: الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ، ... ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، حريص هفت آفت دارد، فكرى كه او را زيان ميرساند و سودش نميدهد، اندوهى كه از او دست بردار نميباشد او همواره خسته است و جز در هنگام مرگ از آن خلاصى ندارد، و در هنگام استراحت بيشتر ناراحت ميگردد، او هميشه ترس دارد، اندوهى كه زندگى او را بر هم ميريزد و سودى هم براى او ندارد حسابى كه او را خلاص نميكند مگر اينكه خداوند از او درگذرد، و عقابى كه گريزى از آن نيست و با حيله و نيرنگ نميتوان از آن فرار كرد، كسى كه به خداوند توكل كند شب و روز در حمايت او خواهد بود و در آسايش بسر خواهد برد، و نيازهايش بزودى به او خواهد رسيد، و مقامى كه خداوند ميداند به او ميرسدپ 26- حرص و آز در مجارى غضب خداوند راه پيدا ميكنند، و مادامى كه انسان يقين را از دست نداده است حريص نمى‏گردد، يقين زمين اسلام و ايمان آسمان او ميباشدپ 27- روايت شده اسامه كنيزى به صد دينار خريدارى كرد و قرار شد بهاى آن را در مدت يك ماه بدهد، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله از اين جريان اطلاع حاصل كردند و فرمودند شما از اسامه تعجب نميكنيد كه اسامه خريدى كرده و تعهد نموده در مدت يك ماه بهاى آن را بدهد، اسامه آرزوى زيادى دارد سوگند به خدائى كه جان محمد در دست او ميباشد هنگامى كه پلكهاى ديدگان من از هم جدا ميشوند اميد پيوستن آن دو را ندارم و انتظار مرگ را

 

ميكشم،پ هنگامى كه لقمه بر دهان ميگذارم احتمال فرو بردن آن را نميدهم هر آن امكان دارد مرگ برسد و لقمه در گلو گير كند، سپس فرمودند اى فرزند آدم اگر عقل داريد خود را از مردگان به حساب آوريد، سوگند به خدائى كه جانم در دست او ميباشد، هر چه به شما وعده داده‏اند مى‏آيد و شما نميتوانيد كارى انجام دهيدپ 28- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه على عليه السّلام فرمودند: كسى مرگ را به حقيقت نشناخته كه فردا را از عمرش بداندپ على عليه السّلام فرمودند هر بنده‏اى كه آرزوها را دنبال كند عملش بد ميگردد،پ و ميفرمودند: اگر بنده سرعت مرگ بطرف خود را درك كند دنبال دنيا و آرزوى دور و دراز نميرود و آنها را مبغوض ميشماردپ 29- على عليه السّلام فرمودند: هر كس عنان آرزوها را رها كند مرگ او را از پا در مياوردپ على عليه السّلام فرمودند: بهترين غنا و مال ترك آمال و آرزوها ميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: چه بسا يك بار غذا خوردن آدميان را از غذاهاى ديگرى باز داردپ على عليه السّلام فرمودند: اگر بنده‏اى مرگ و مسير آن را بداند، با آرزوها و فريب و نيرنگ دنيا مبارزه ميكند و او را دشمن خود تلقى مينمايدپ 30- سعيد از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن حضرت در يكى از خطبه‏هاى خود فرمودند: مردم را دو خصلت هلاك كرده است، و آنها مردم قبل از شما را هم هلاك كرده‏اند و بعد از شما را هم هلاك ميكنند، و آن آرزوهائى است كه آخرت را از ياد شما ميبرد و هواهاى نفسانى ميباشد كه شماها را گمراه ميكندپ 31- خداوند متعال ميفرمايد: اى فرزند آدم هر روز روزى شما ميرسد و تو محزون، هستى ولى از عمرت كم ميگردد و هرگز حزنى ندارى، چيزى كه تو را گمراه ميكند طلب ميكنى در صورتى كه براى كفايت زندگى در نزد ما به طور كامل دارى‏

 

پ‏رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: كسى كه اميدوار است فردا زندگى كند، او اميدوار است هميشه زندگى نمايدپ سكونى از امام صادق از پدرانش از على عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند:

 

هر كس يقين كند از دوستان جدا مى‏شود، و در خاك جاى ميگيرد، و بايد حساب بدهد و از آنچه گذاشته فايده‏اى نميبرد، و در آينده نيازمند ميگردد، بايد آرزوهايش را كم كند و به عمل مشغول گرددپ روايت شده از على عليه السّلام سؤال شد حرص چيست فرمودند: دنبال كم رفتن و زياد را ضايع كردن‏