در حسد

پ‏1- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: مردى در حال غضب كارى ميكند ولى بعد با توبه آن را جبران مينمايد، اما حسد ايمان را ميخورد و همان گونه كه آتش هيزم را ميخوردپ 2- جراح مدائنى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: حسد ايمان را ميخورد و همان گونه كه آتش هيزم را ميخوردپ 3- داود رقى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمودند: از خداوند بترسيد و به يك ديگر حسد نبريد، يكى از شريعتهاى عيسى عليه السّلام سياحت در شهرها بود، او در يكى از سياحتهاى خود با مردى كوتاه كه از اصحابش بود حركت ميكرد آن مرد همواره با عيسى عليه السّلام همراه بود، هنگامى كه عيسى به دريا رسيد بسم الله را بر زبان جارى كرد و با يقين خود را به آب زد و روى آب حركت نمود، آن مرد كوتاه هنگامى كه عيسى را چنان ديد او هم بسم الله گفت و خود را در آب انداخت بعد از اينكه وارد دريا گرديد آن مرد گرفتار عجب و خودپسندى شد و گفت:

اينك عيسى روح الله روى آب حركت ميكند و من هم حركت ميكنم پس او را بمن چه فضيلتى ميباشد، هنگامى كه اين مطلب در خاطره‏اش آمد در آب فرو رفت او ناگهان متوجه شد و به عيسى متوسل گرديد و از وى فريادرسى نمود، عيسى عليه السّلام آمد و او را نجات داد و بعد گفت: اى قيصر چه گفتى كه چنين شد، گفت: من با خود گفتم اى عيسى روح الله است از آب ميگذرد و من هم ميگذرم‏

 

و عجب مرا فرا گرفت‏پ عيسى عليه السّلام به او گفت: تو خود را در جايى حساب كردى كه خود در آن مقام نبودى و از اين جهت گرفتار غضب خداوند شدى، اكنون از آنچه گفتى توبه كن، او توبه كرد و بار ديگر به همان مرتبه رسيد، اكنون از خداوند بترسيد و حسادت نكنيدپ 4- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فقر نزديك است به كفر بيانجامد، و حسد نزديك است كه بر مقدرات پيروز شودپ 5- معاوية بن وهب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند آفت دين حسد، عجب و فخر و مباهات ميباشندپ 6- داود رقى گويد: امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند متعال به موسى بن عمران وحى فرستاد و گفت: اى موسى بر بندگان من به خاطر لطفى كه به آنها كرده‏ام حسادت نكن اى موسى ديدگان خود را بطرف آنها ندوز و خود را تابع ديدگان قرار نده، كسانى كه حسود هستند به نعمتهاى من كفران ميكنند، آنها جلو روزى‏هائى كه بين آنها تقسيم كرده‏ام سد ميكنند، هر كس چنين باشد نه من با وى ميباشم و نه وى با من خواهد بودپ 7- فضيل بن عياض از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: مؤمن به حال ديگران غبطه ميبرد ولى حسودى نميكند، اما منافق حسد ميبرد و غبطه نميخوردپ 8- امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: حسودان از همه مردم كمتر لذت ميبرندپ 9- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند نزديك است فقر آدمى را به كفر بكشاند و نزديك ميباشد حسد بر مقدرات غلبه كندپ 10- جازى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش روايت ميكند كه فرمودند:

مرديكه در او بخل، حسد و ترس باشد در آسايش نخواهد بود

 

پ‏11- حماد از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: لقمان به پسرش گفت حسود سه نشانه دارد، هنگامى كه در نزدت نباشد غيبت ميكند، و هنگامى كه بنزد تو بيايد تملق ميگويد، و هنگامى كه گرفتار مصيبت شوى شماتت مينمايدپ 12- امام صادق عليه السّلام در وصيت خود فرمودند: حسود آسايش نداردپ 13- امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: خداوند شش گروه را به خاطر شش خصلت عذاب ميكند، عرب را به عصبيت، مالكان را به تكبر، اميران را به ستم كردن، فقها را به حسادت، بازرگانان را به خيانت، و روستائيان را به جهالت‏پ 14- ابن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روزى از شش چيز به خداوند پناه ميبردند، و آنها عبارت بودند از شك، شرك، تعصب، ظلم، و حسدپ 15- امام صادق عليه السّلام فرمودند: حسود نبايد انتظار آرامش قلب داشته باشد و يا به آن اطمينان پيدا كندپ 16- ابن فضال از امام رضا عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

بيمارى قلب‏هاى گذشته به طرف شما آمده و آن بغض و حسد ميباشدپ 17- امام رضا عليه السّلام از امير المؤمنين صلى اللَّه عليه و آله روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: نزديك است كه حسد بر مقدرات پيشى گيردپ 18- ابن ابى عمير روايت ميكند كه امام عليه السّلام در تفسير آيه شريفه وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ فرمود: مگر او را مشاهده نكردى كه با دو چشمان باز به تو نگاه ميكرد او همان است‏پ 19- ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السّلام سؤال شد حسد چيست فرمود گوشت و خونى است كه در ميان مردم دور ميزند، و هر گاه به ما رسيد مايوس ميگردد و او شيطان ميباشدپ 20- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: از حسد دورى كنيد، حسد نيكيها را ميخورد همان گونه كه آتش هيزمها را ميخوردپ 21- على بن جعفر از برادرش موسى و او از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه‏

 

پ‏رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله به اصحاب خود فرمودند: بيمارى ملتهاى گذشته بطرف شما آمده است و آن حسد ميباشد متوجه باشيد كه حسد موها را قطع نميكند ولى او دينها را قطع مينمايد، كسانى كه ميتوانند از حسد رهائى يابند كه دست خود را نگهدارند، و زبانشان را حفظ كنند، و به برادران مؤمن گوشه و كنايه نزنندپ 22- امام صادق عليه السّلام فرمودند: حاسد قبل از اينكه به محسود زيان برساند به خود ضرر ميرساند، مانند شيطان كه با حسادت خود به خويشتن زيان رسانيد و خود را مستوجب لعن و نفرين كرد و آدم را به مقام اجتباء و هدايت رسانيد و موجب بلندى مقام و برگزيدگى او شد اكنون اگر محسود باشى بهتر است از اينكه حاسد باشى زيرا ميزان حاسد هميشه سبك مى‏شود و ميزان محسود سنگين مى‏گردد، حالا كه روزى بين مردم تقسيم شده است حسد چه سودى ميدهد و محسود چه زيانى خواهد ديد ريشه حسد از كورى قلب آغاز ميگردد و از انكار فضل خداوند شروع مى‏شود كورى دل و انكار فضل خدا دو بال كفر هستند، به خاطر حسد فرزند آدم در حسرت ابدى فرو رفت، و در هلاكتى گرفتار شد كه از آن رهائى پيدا نخواهد كرد توبه و بازگشت براى حسود نيست، زيرا وى اصرار بر حسادت دارد، و به آن معتقد ميباشد و سرشت آن به حسادت آميخته شده است، او بدون جهت حسادت ميكند، و طبيعت تغيير نميكند اگر چه معالجه گرددپ 23- ابن ابى نجران گويد: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم تفسير آيه شريفه وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ چيست فرمودند: يعنى مردى زن و يا دختر مردى را آرزو نميكند بلكه ميخواهد خداوند مانند آنها را به او بدهدپ 24- ابن ظبيان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هنگامى كه موسى بن عمران عليه السّلام با خداوند مناجات ميكرد ناگهان مشاهده كرد مردى در زير سايه عرش خداوند هست‏

 

موسى عليه السّلام عرض كرد: بار خدايا اين مرد كيست كه عرشت بر او سايه افكنده است، گفت: اى موسى اين شخصى ميباشد كه از مردم حسادت نكرده و نسبت به فضل آنها حسد نورزيده است‏پ 25- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: نعمتهاى خداوند دشمنانى دارند گفته شد دشمنان نعمت خداوند چه هستند، فرمودند: كسانى كه به مردم حسادت ميكنند و نمى‏توانند فضائل اشخاص را مشاهده نمايندپ 26- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خاسته‏هاى مردم را مخفيانه انجام دهيد زيرا هر صاحب نعمتى حسود ميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: حسود به كسى خشم ميكند كه هيچ گناهى نداردپ 27- موسى بن عمران عليه السّلام مردى را در زير سايه عرش مشاهده كرد و گفت:

بار خدايا اين كيست كه اين مقام را پيدا كرده و در زير سايه عرشت قرار داده‏اى، خداوند فرموده: اى موسى اين كسى ميباشد كه والدين خود را نيازرده است و از فضيلت ديگران حسد نبرده است‏پ 28- على عليه السّلام فرمودند: در شگفت هستم كه چگونه حسودان از سلامت بدن خود غفلت ميكنندپ على عليه السّلام فرمودند: تندرستى بدن از كمى حسادت ميباشدپ 29- على عليه السّلام فرمودند: حاسد ظالمى است كه به مظلوم شباهت دارد، او همواره، حسرت ميكشد، دلش غمگين است و اندوه از او دست بر نميداردپ على عليه السّلام فرمودند: حسود از كسى خشمگين ميباشد كه هيچ گناهى ندارد، و او بخل ميورزد به چيزى كه مال او نميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: دروغگو مردانگى ندارد، و حسود آسايش نداردپ على عليه السّلام فرمودند: براى تو از حسود همين بس كه در هنگام خوشحالى تو او ناراحت ميگرددپ على عليه السّلام فرمودند: حسد جز زيان و دشمنى چيزى نمياورد، دلت را سست ميكند بدنت را بيمار ميگرداند، بدترين چيزى كه در قلب اثر ميگذارد حسادت‏

 

 

ميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: حسود زود حمله ميكند و دير محبت مينمايدپ على عليه السّلام فرمودند: حسود همواره اندوه دارد و لئيم پيوسته مورد مذمت ميباشدپ على عليه السّلام فرمودند: بدكاران بى‏نياز نميگردند، و حسودان آسايش ندارند، و پادشاهان بى‏وفا هستندپ لقمان به فرزندش گفت: از حسد دورى كن زيرا نشانه‏هاى حسد در تو معلوم ميگردد و در ديگرى اثرى نخواهد داشت‏