در شكر و سپاس

1- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه غذا مى‏خورد و شكر خدا را مى‏گويد مانند كسى است كه در راه خدا روزه مى‏گيرد، و كسى كه سالم است و سپاسگزارى مى‏كند مانند كسى است كه گرفتار شده و صبر مى‏نمايد، و كسى كه به نعمتى رسيده و شكر آن را به جاى مى‏آورد مانند محرومى كه قناعت مى‏كند پاداش مى‏گيرد.پ‏

 2- امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند هر گاه در شكر را بر بنده بگشايد در افزايش را بر وى باز مى‏كند.پ‏

 3- ابو بصير گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در نزد عائشه بود، او گفت يا رسول اللَّه چرا خودت را براى عبادت به سختى مى‏اندازى در حالى كه خداوند گذشته و آينده تو را آمرزيده است، فرمود: اى عائشه من نبايد بنده‏اى سپاسگزار باشم، امام فرمود: رسول خدا روى انگشتان پاى خود قرار مى‏گرفت و عبادت مى‏كرد، بعد از اين آيه شريفه نازل شد طه  ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏.پ‏

 4- عبد اللَّه بن اسحاق جعفرى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: در تورات نوشته شده از كسى كه به تو نعمت داده سپاسگزارى كن و كسى كه از تو سپاسگزارى مى‏كند نيكى كن، و بدان اگر شكرگزارى كنى نعمت زائل نمى‏گردد، و اگر كفران ورزيدى نعمت پايدار نمى‏ماند، شكر نعمت‏ها را زياد مى‏كند و از تغييرات باز مى‏دارد.پ‏

 5- فضل بقباق گويد: از امام صادق عليه السّلام از تفسير آيه شريفه وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سؤال كردم فرمود: كسى كه به تو احسان و نيكى كرده و تو را فضيلت‏

 

بخشيده و تو هم در برابر از او به نيكى ياد كن و از آنچه به تو داده سپاسگزارى نما.پ‏

 6- ابو بصير گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم آيا شكر حدى دارد كه هر گاه بنده‏اى آن را انجام داد شاكر محسوب گردد، فرمود: آرى عرض كردم آن چيست فرمود: خداوند را حمد مى‏كند در هر نعمتى كه به او و خاندانش مى‏رسد، اگر چه مالى كه به او رسيده حقش را اداء كرده باشد.

خداوند متعال مى‏فرمايد: پاك و منزه است آن خدائى كه اين را براى ما مسخر كرد، در صورتى كه ما توانائى نداشتيم آن را بدست بياوريم و يا در جايى ديگر فرمود: بار خدايا من فقير و نيازمند هستم مالى براى من بفرست تا از آن رفع احتياج بكنم.

در جايى ديگر مى‏فرمايد: بار خدايا مرا در منزلى مبارك فرود آور كه تو بهترين فرود آورنده هستى و در آيه‏اى ديگر فرمود: خداوندا مرا در جاى راستى و درستى وارد كن و با راستى و درستى هم مرا از آنجا بيرون نما، و از نزد خودت مرا يارى كن و برهانى نما تا مرا يارى كند.پ‏

 7- معمر بن خلاد گويد: از ابو الحسن عليه السّلام شنيدم فرمود: هر كس خداوند را بر نعمت سپاس گويد: او را شكرگزارى كرده است و اين سپاس از آن نعمت بهتر است.پ‏

 8- صفوان جمال گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر نعمتى كه خداوند به بنده‏اى عطا كند چه كوچك باشد و يا بزرگ و او بگويد: الحمد للَّه شكر آن را اداء كرده است.پ‏

 9- مردى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر كس مشمول نعمت خداوند شد و او را در قلب خود شناخت و اعتراف كرد كه خداوند به او داده است شكرش را اداء كرده.پ‏

 10- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى از شما مقدارى آب مى‏نوشد و خداوند به آن جهت او را وارد بهشت مى‏كند، بعد فرمود او ظرف را در دست مى‏گيرد و بر دهان مى‏گذارد و نام خدا را بر زبان جارى مى‏كند و بعد

 

مى‏آشامد.پ‏

 بار ديگر ظرف آب را از دهان دور مى‏كند، باز ميل به آشاميدن پيدا مى‏نمايد، خداوند را حمد و سپاس مى‏گويد بار ديگر مى‏آشامد باز آب را از دهان دور مى‏كند و سپاس مى‏گويد و باز مى‏نوشد خداوند به اين خاطر او را مستوجب بهشت مى‏كند.پ‏

 11- عمر بن يزيد گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: از خداوند خواستم مالى به من بدهد او هم عطا فرمود و از او فرزندى خواستم آن را هم داد، از وى خانه‏اى خواستم آن را هم بخشيد، فكر مى‏كنم خداوند مرا آزمايش مى‏كند و مى‏خواهد كم‏كم مرا مؤاخذه كند، فرمود: نه به خدا اگر شكر كنى باكى نيست.پ‏

 12- حماد بن عثمان گويد: امام صادق عليه السّلام از مسجد بيرون شد در حالى كه مركب سوارى آن حضرت كم شده بود، فرمود: اگر خداوند آن را برگرداند حق شكرش را اداء مى‏كنم، راوى گويد: بعد از چندى آن مركب پيدا شد و نزد آن جناب آوردند.

امام عليه السّلام خداوند را سپاس گفتند و شكر بجاى آوردند، راوى گويد: عرض كردم: قربانت گردم شما فرموديد حق شكرش را بجاى مى‏آورم، امام فرمود مگر نشنيدى كه من گفتم: الحمد للَّه.پ‏

 13- مغنى حناط گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله هر گاه كارى برايش پيش مى‏آمد خوشحال مى‏شدند و مى‏گفتند خداوند را بر اين نعمت سپاس مى‏گويم، و هر گاه از كارى اندوهگين مى‏شدند مى‏گفتند: الحمد للَّه على كل حال.پ‏

 14- ابو بصير گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: هر گاه بر يك بيمار و يا معلول نظر افكنديد به طورى كه او نشنود سه بار بگوئيد: سپاس خدائى را كه مرا مانند شما مبتلا نكرد و اگر مى‏خواست انجام مى‏داد، فرمود: هر كس اين را بگويد از آن گرفتارى ايمن مى‏گردد.پ‏

 15- حفص كناسى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر بنده‏اى كه يك بيمار و يا معلولى را بنگرد و بگويد: خداوند را سپاس مى‏گويم كه مرا مانند تو مبتلا نكرد و

 

مرا عافيت بخشيد، بار خدايا مرا از آنچه به او دادى نگهدار، گرفتار آن مصيبت نمى‏شود.پ‏

 16- خالد بن نجيح گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه مشاهده كردى مردى گرفتار شده ولى به تو نعمت داده بگو بار خدايا من كسى را استهزاء نمى‏كنم و افتخارى هم ندارم، اما تو را بر نعمت‏هاى بزرگ سپاس مى‏گويم.پ‏

 17- حفص بن عمر روايت مى‏كند امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر گاه مردمان گرفتارى را مشاهده كرديد خداوند را بر سلامتى سپاس گوئيد و سعى كنيد آنها چيزى نشنوند تا اندوهگين شوند.پ‏

 18- عبد اللَّه بن مسكان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در سفرى بودند و بالاى شترى به حركت ادامه مى‏دادند، ناگهان از شتر پائين آمدند و پنج بار سجده كردند.

بار ديگر سوار شتر شدند، در اين هنگام از آن حضرت سؤال كردند يا رسول اللَّه ما امروز از شما چيزى را مشاهده كرديم كه تا كنون نديده بوديم، فرمودند:

آرى جبرئيل نزد من آمد و بشارت‏هائى از طرف خداوند به من داد از اين رو من براى هر بشارت يك بار سجده كردم.پ‏

 19- يونس بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر گاه يكى از شما نعمت خداوند را به ياد آورد صورت خود را بر زمين گذارد، و خدا را شكر بگويد، اگر سواره هست پائين بيايد و چهره بر زمين نهد.

اگر توانائى ندارد از مركب بزير آيد در همان بالا صورت خود را بر قربوس گذارد و سجده شكر بجاى آورد، و اگر آن هم نشد صورت خود را بر كف دست خويشتن قرار دهد و خدا را سپاس گويد و نعمت‏ها را شكرگزار باشد.پ‏

 20- هشام بن احمر گويد: با امام ابو الحسن عليه السّلام در اطراف مدينه راه مى‏رفتيم، امام از مركب پائين شد و سجده شكر بجاى آورد و طول داد، بعد سرش را برداشت و بر مركب سوار شد، عرض كردم سجده را طولانى فرموديد: فرمودند ياد نعمتى از نعمت‏هاى خدا را كردم از اين رو دوست داشتم او را سجده نمايم.

 

پ‏

21- صاحب سابرى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند به موسى وحى كرد اى موسى حق شكر مرا اداء كنيد، گفت: بار خدايا چگونه حق شكر شما را اداء كنم، در صورتى كه خود شكر هم از نعمت‏هاى شما مى‏باشد، فرمود اى موسى حالا كه دانستى آن هم از من است پس بنا بر اين شكرگزارى كردى.پ‏

 22- اسماعيل بن فضل گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هنگامى كه صبح كردى و يا داخل شب شدى ده بار بگو: اللهم ما اصبحت بى من نعمة او عافية في دين او دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد و لك الشكر بها على يا رب حتى ترضى و بعد الرضا.

بار خدايا من هنگامى كه صبح بر مى‏خيزم و هر نعمتى كه مربوط به دين و دنيا باشد به دست من برسد همه از ناحيه تو مى‏رسد، خداوندا تو يگانه هستى و شريكى ندارى، سپاس و شكر مخصوص تو مى‏باشد خداوندا تو را سپاس مى‏گويم تا از من راضى گردى.

امام عليه السّلام فرمود: هر گاه اين دعا را بخوانى، شكر خداوند را به جاى آورده‏اى، و نعمت‏هاى او را سپاس گفته‏اى.پ‏

 23- حفص بن بخترى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: نوح عليه السّلام اين دعاء را در هر صبح و شام مى‏خواند و از آن جهت او را بنده سپاسگزار گفتند، و رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس راست بگويد: نجات پيدا مى‏كند.پ‏

 24- عمار دهنى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: خداوند هر دل اندوهگين را دوست مى‏دارد، و هر دل‏شكورى را هم دوست مى‏دارد، خداوند روز قيامت به يكى از بندگان خود مى‏گويد آيا فلان شخص را شكر گفتى، مى‏گويد بار خدايا تو را شكر گفتم، خداوند فرمود: هر گاه او را سپاس نگوئى مرا هم سپاس نگفته‏اى، بعد از اين فرمود: سپاسگزارترين شما به خدا كسى است كه از مردم سپاس گويد.پ‏

 25- عبد اللَّه بن وليد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود: سه چيز

 

است كه چيزى به آنها زيان نمى‏رساند، دعاء در هنگام اندوه، استغفار از گناهان، و شكر در هنگام نعمت.پ‏

 26- معاويه بن وهب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس سپاسگزارى كرد، بر نعمت او افزوده مى‏گردد، خداوند متعال در قرآن فرمود: اگر سپاسگزارى كنيد بر نعمت‏هاى شما خواهم افزود.پ‏

 27- از امام صادق عليه السّلام روايت شده كه فرمود: خداوند هر گاه به بنده‏اى نعمت بدهد و آن را به قلب خود بشناسد و در زبان هم سپاس گويد هنوز شكرش تمام نشده است خداوند بر نعمتهاى او مى‏افزايد.پ‏

 28- ميسر گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: شكر نعمت دورى كردن از گناهان مى‏باشد و همه شكر اين است كه مردى بگويد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.پ‏

 29- عمر بن يزيد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم مى‏فرمود: شكر هر نعمتى هر چه بزرگ باشد اين است كه خداوند را سپاس گوئى.پ‏

 30- سماعه از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند متعال به مردمانى نعمت‏هاى خود را ارزانى داشت ولى آنها سپاسگزارى نكردند آن نعمت‏ها و بال گردن آنها شد، و گروهى را به مصيبت‏ها مبتلا كرد اما آنها صبر كردند و به نعمت رسيدند.پ‏

 31- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس خداوند را سپاسگزارى كند خداوند نعمت‏هاى خود را براى او افزايش مى‏دهد.پ‏

 32- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: يكى از روزها رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله با بعضى از اصحاب خود در اطراف مدينه حركت مى‏كردند، ناگهان رسول خدا پايش را از ركاب بيرون آورد و فرود آمد و به سجده رفت و سجده طولانى بجاى آورد.

بار ديگر سر از سجده برداشت و سوار مركب شد، يكى از اصحاب گفت يا رسول اللَّه شما از مركب پائين آمديد و سجده طولانى كرديد فرمود جبرئيل نزد من آمد و سلام خداوند را به من رسانيد و مرا مژده داد كه مرا در ميان امت بى‏اعتبار نخواهد كرد.

 

من از اين مژده خوشحال شدم، مالى نداشتم كه آن را صدقه دهم و يا در راه خدا انفاق كنم، و برده‏اى در اختيار من نبود تا او را آزاد سازم، ولى دوست داشتم كه خداوند را شكر بگويم و آن سجده شكر بود كه انجام دادم.پ‏

 33- ابو جميله گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس ناسپاسى را از خود دور نكند شكر نعمت را به جاى نياورده است.پ‏

 34- امام صادق عليه السّلام فرمود: هر بنده كه مورد عنايت خداوند قرار گرفت و نعمتى به او رسيد و او را به قلب خود شناخت و با زبانش سپاس گفت، خداوند بلافاصله بر احسان خود به او خواهد افزود، و همان است معنى لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.پ‏

 35- يكى از راويان نقل مى‏كند امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس ناسپاسى كند شكر نعمت را به جاى نياورده است.پ‏

 36- على عليه السّلام فرمود: شكر هر نعمتى پرهيزكارى از حرام‏هاى خداوند است.پ‏

 37- ابو حمزه ثمالى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: بنده خدا بين سه چيز قرار دارد، گرفتارى، قضاء، و نعمت، در هنگام گرفتارى بايد صبر كند، در هنگام قضاء بايد تسليم گردد، و در هنگام نعمت بايد سپاسگزار باشد.پ‏

 38- هشام بن سالم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى به على عليه السّلام عرض كرد نعمت‏هاى خداوند را چگونه شكرگزارى مى‏كنى، فرمود: هر گاه ديدم خداوند گرفتارى را از من دور كرد و به ديگرى داد او را سپاس مى‏گويم زيرا او به من نعمت عطا كرده است.پ‏

 39- معاويه ابن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اى معاويه هر كس به سه چيز برسد از سه چيز محروم نمى‏گردد، هر كس موفق به دعا شد اجابت هم خواهد ديد، و هر كس شكر نعمت كرد نعمت زيادى به او خواهد رسيد، و هر كس توكل پيدا كرد زندگى او تأمين خواهد شد.

خداوند متعال در قرآن مجيد مى‏فرمايد: هر كس كارهاى خود را به خداوند واگذارد خداوند او را كفايت مى‏كند، و در جاى ديگر فرمود: اگر سپاسگزارى كنيد

 

بر نعمت‏هاى شما خواهم افزود، و در آيه‏اى ديگر فرمود: مرا بخوانيد تا استجابت كنم.پ 40- ابو الصباح گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس چهار چيز را دارا باشد از چهار چيز محروم نمى‏گردد، هر كس موفق به دعا شد از اجابت محروم نخواهد گرديد، هر كس موفق به استغفار گرديد از توبه محروم نمى‏شود، هر كس توفيق شكر يافت زيادتى در نعمت پيدا مى‏كند، و هر كس صبر و استقامت پيدا كند ماجور مى‏گردد.پ 41- ابو حمزه ثمالى گويد: امام سجاد عليه السّلام فرمود: هر كس بگويد الحمد للَّه شكر همه نعمت‏هاى خداوند را به جاى آورده است.پ 42- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: شكر منعم روزى را زياد مى‏گرداند.پ 43- محمود بن ابى البلاد گويد: امام رضا عليه السّلام فرمود: هر كس شكر منعم را بجاى نياورد خداوند را سپاس نگفته است.پ 44- امام رضا عليه السّلام از پدرانش از امام سجاد عليهم السّلام روايت مى‏كند كه فرمود:

مردم سه چيز را از سه كس آموختند، صبر را از ايوب، شكر را از نوح، و حسد را از فرزندان يعقوب فرا گرفتند.پ 45- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس به نعمت خداوند رسيد بايد سپاس‏گزارى كند، و هر كس روزيش به تاخير افتاد بايد استغفار نمايد، و هر كس گرفتار مصيبتى شد بايد لا حول و لا قوة الا باللَّه بگويد.پ 46- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

خداوند متعال مى‏فرمايد اى فرزند آدم گناهان مردم تو را از گناهت غافل نسازد، و نعمت مردم نعمتهاى خداوند را از ياد تو نبرد و مردم را از رحمت خداوند مايوس نكن در حالى كه خود به رحمت خداوند اميدوار مى‏باشى.پ 47- عبد العظيم حسنى از امام جواد و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند، كه سلمان ابو ذر را به خانه‏اش دعوت كرد، و دو گرده نان در مقابل او گذاشت، ابو ذر

 

يكى از نان‏ها را برداشت و زير و رو كرد،پ سلمان گفت: چرا آن را زير و رو مى‏كنى.

ابو ذر گفت: مى‏ترسم تازه نباشند، سلمان از آن سخن ناراحت شد، و گفت:

چرا نان‏ها را زير و رو كردى و به هم ماليدى به خداوند سوگند در عمل و آوردن اين نان آب زير عرش و فرشتگان كار كرده‏اند و بادها در پديد آوردن آن فعاليت نموده‏اند.

بادها آن را به ابرها سپردند، و از ابرها باران بر زمين ريخت، و رعد و برق و فرشتگان آن را به اينجا رسانيدند، زمين روى آن كار كرد و چوب و آهن در آن مصرف شد، و چهار پايان و هيزم و نمك در آن به كار گرفته شدند تا بصورت نان در آمد.

اينك چگونه مى‏توانى شكر همه اين نعمت‏ها را بجاى آورى و خداوند را سپاس بگوئى ابو ذر در پاسخ سلمان گفت: من از اين سخنان توبه مى‏كنم، و از عملى كه انجام دادم استغفار مى‏نمايم و از تو هم كه ناراحت شدى عذر مى‏خواهم.

راوى گويد: يكى از روزها سلمان ابو ذر را به خانه خود دعوت كرد، و نان خشكى كه مقدارى آب بر آن پاشيده بود در مقابل او گذاشت ابو ذر گفت: اين نان خوشمزه مى‏شد در صورتى كه مقدارى نمك هم در آن قرار مى‏گرفت.

سلمان برخاست و كوزه‏اش را گرو گذاشت و مقدارى نمك تهيه كرد و در مقابل ابو ذر نهاد، ابو ذر آن نان را با نمك مى‏خورد، و مى‏گفت: خدا را سپاس مى‏گوئيم كه اين قناعت را به ما عطا كرد سلمان گفت: اگر قناعت مى‏كردى كوزه گرو نمى‏رفت.پ 48- ابراهيم بن عباس گويد: امام رضا عليه السّلام بسيارى از اوقات اين شعر را مى‏خواندند: هر گاه در خيرى قرار گرفتى گول آن را نخور، و بگو بار خدايا ما را در آن نعمت سالم بدار، و آن را براى ما كامل گردان.پ 49- عبد اللَّه بن وليد رصافى گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: سه چيز است كه به آنها زيان نمى‏رسد، دعاء در هنگام اندوه، استغفار در هنگام گناه، و شكر در هنگام رسيدن به نعمت.

 

پ‏50- محمد بن عجلان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: خوشا به حال كسانى كه نعمت‏هاى خدا را كفران نكنند، و خوشا به حال آنهائى كه براى خداوند با هم دوست باشند.پ 51- ابن عيينه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: هيچ بنده‏اى نيست مگر اينكه خداوند بر او حجتى دارد، يا گناهى مرتكب شده و يا از شكر نعمتى كوتاهى كرده است.پ 52- داود بن سليمان گويد: امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله هر گاه از موضوعى خوشحال مى‏شد مى‏فرمود: سپاس خدائى را سزاست كه به نعمت او نيكى‏ها تمام مى‏كردند، و هر گاه از چيزى ناراحت مى‏شدند مى‏فرمودند: خداوند را در هر حال سپاس مى‏گويم.پ 53- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت فرمود: هر كس آبروى برادر مسلمان خود را نگهدارد خداوند بهشت را به او خواهد داد، و هر كس مورد محبت قرار گرفت بايد محبت‏ها را جبران كند، و اگر نتوانست با زبان از وى تقدير كند و اگر اين كار را هم نكرد كفران نعمت كرده است.پ 54- زيد شحام گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: با نعمت‏ها خوش رفتارى كنيد و بترسيد كه آن نعمت‏ها از شما به ديگران انتقال پيدا كند، و بدانيد كه اگر نعمت‏ها را از دست داديد ديگر به شما بر نمى‏گردد، امير المؤمنين عليه السّلام مى‏گفتند: چيزى كه از دست رفت برگشتش اندك است.پ 55- امام هادى عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فرمود: پنج چيز هدر مى‏روند، چراغى كه در آفتاب گذاشته شود، روغنى مصرف مى‏گردد ولى روشنائى سودى نمى‏بخشد.

بارانى كه بر زمين شوره‏زار بريزد باران ضايع مى‏شود و زمين هم سودى نمى‏برد، غذائى كه طباخ تهيه مى‏كند ولى نزد كسى كه سير است مى‏برند و او از آن منتفع نمى‏گردد، زن زيبائى را كه بطرف مردى مى‏برند و او توانائى هم بستر شدن‏

 

با او را ندارد، و احسان به كسى كه سپاسگزارى نمى‏كند.پ 56- داود بن سرحان گويد: ما خدمت حضرت صادق عليه السّلام بوديم كه سدير صيرفى وارد شد، امام به سدير گفت: اى سدير هر كس مالش زياد شود مسئوليت او نزد خداوند بزرگ مى‏گردد، اگر مى‏توانيد آن مسئوليت‏ها را از خود دفع كنيد در دفع آن بكوشيد.

سدير گفت: يا ابن رسول اللَّه ما چگونه از خود دفع كنيم، فرمود: حوائج برادران خود را بر آوريد و از اموال خود به آنها بدهيد، بعد فرمود: اى سدير با نعمت‏ها به خوبى رفتار كنيد، و از كسانى كه به شما محبت كرده‏اند سپاسگزارى نمائيد.

هر كس از شما سپاسگزارى كرد به او نيكى كنيد، و بدانيد شما هر گاه چنين رفتارى داشته باشيد استحقاق پيدا مى‏كنيد كه خداوند از نعمت‏هاى خود به شما زياد مى‏دهد، و با برادران خود به نيكى رفتار نمائيد و آنها را نصيحت كنيد، و بعد آيه شريفه لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ را قرائت كردند.پ 57- معلى بن خنيس نزد امام صادق عليه السّلام رفت تا با او وداع كند و به سفر برود، وقتى كه مى‏خواست از محضر آن جناب بيرون شود فرمود: اى معلى از خداوند عزّت طلب كن تا تو را عزيز گرداند، فرمود: چگونه عزّت بخواهم يا ابن رسول اللَّه.

فرمود: اى معلى از خداوند بترس تا همه اشياء از تو بترسند اى معلى با برادرانت محبت كن و از حال آنها جويا باش و با آنان رفت و آمد داشته باش، خداوند به وسيله بخشش محبت مى‏آورد و به خاطر عدم آن دشمنى مى‏آورد.

به خداوند سوگند اگر از من چيزى بخواهيد مى‏دهم و اين را دوست‏تر دارم تا آنگاه كه از من چيزى نخواهيد و من هم ندهم و با من دشمنى كنيد، بدانيد كه اگر از دست من چيزى به شما رسيد بايد خدا را سپاس گويند، و از شكر كسى كه نعمت‏هاى خدا به دست او به شما مى‏رسد خوددارى نكنيد.پ 58- بكر بن عبد اللَّه گويد: عمر بن خطاب خدمت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله رسيد در

 

حالى كه آن جناب تب كرده بود،پ عمر گفت: يا رسول اللَّه تب شما زياد شده است، رسول خدا فرمود: من شب گذشته سى سوره از قرآن را تلاوت كردم كه در ميان آنها هفت سوره طولانى هم بودند.

عمر گفت: يا رسول اللَّه خداوند متعال گناهان گذشته و آينده تو را آمرزيده است، چرا خود را اين چنين به مشقت و سختى انداخته‏ايد، رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

اى عمر من نبايد بنده‏اى شاكر باشم.پ 59- فضيل بن يسار گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: هر كس موفق به دعا شد از اجابت دعا محروم نخواهد شد و هر كس موفق به سپاس‏گزارى گرديد نعمت او زياد خواهد شد و بعد اين آيه شريفه را قرائت كردند وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.پ 60- عائشه گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كس فضيلت نعمت‏هاى خداوند را در غذاها و آشاميدنيهاى خود نداند در علم خود كوتاهى كرده و عذاب او نزديك شده است.پ 61- عمر بن صبيح گويد: امام صادق عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: چهار چيز به نفع مردم هستند و براى آنها زيان ندارند، ايمان و شكر، خداوند متعال فرمودند: خداوند شما را چگونه عذاب مى‏كند در حالى كه شما شكرگزار و مؤمن مى‏باشيد.

سوم استغفار است پروردگار مى‏فرمايد: اى رسول ما تا آنگاه كه شما در ميان مردم هستيد و يا آنها مشغول استغفار مى‏باشند خداوند آنها را عذاب نخواهد كرد، چهارم دعاء مى‏باشد كه خدا مى‏فرمايد: بگو به آنها اگر دعاى شما نبود خداوند به شما توجهى نمى‏كرد.پ 62- مالك بن اعين جهنى گويد: امام سجاد عليه السّلام به يكى از فرزندانش فرمود:

اى فرزند خداوند را سپاسگزارى كن چون به شما نعمت داده است، و هر كس از تو سپاسگزارى كرد به او نيكى كن، زيرا اگر شكرگزار باشى نعمت از تو قطع نمى‏گردد.

 

اما اگر كفران نعمت كردى روزى‏ها را از دست مى‏دهى، شاكر با شكرى كه انجام مى‏دهد خوشبخت‏تر است تا از نعمتى كه به او مى‏رسد، و بعد اين آيه شريفه را تلاوت كردند وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.پ 63- زياد بن منظر از امام باقر عليه السّلام و او از پدرش از جدش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: لازم است كسى كه به او نيكى شده از منعم سپاسگزارى كند و پاداش او را بدهد، و اگر توانائى نداشت پاداش بدهد با زبان از وى سپاسگزارى كند.

اما اگر اين را هم انجام نداد و زبانش قدرت سپاسگزارى پيدا نكرد، بايد نعمت را بشناسد و قدر آن را بداند و ضايعش نكند، و منعم را احترام نمايد، و اگر اين كارها را هم نكرد او شايسته نعمت نيست و بايد او را به حال خود رها كرد.پ 64- سكونى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: تنگى قبر و فشار آن به مؤمن براى آن است كه او نعمت‏ها را ضايع مى‏نمود و اين تنگى و فشار قبر كفاره آن عمل محسوب مى‏گردد.پ 65- زراره گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم فرمود: هر كس با مردم طورى رفتار كند كه مردم با او رفتار مى‏كنند كافى است كه او را اهل پاداش بدانيد، و اگر كسى نتوانست پاداش منعم را بدهد بايد از وى سپاسگزارى كند، و هر كس شكر كرد بزرگوار به حساب مى‏آيد.

هر كس بداند كه كار نيك را براى خود انجام مى‏دهد و سودش عايد او مى‏گردد، از مردم انتظار شكر نخواهد داشت، و محبت زيادى طلب نخواهد كرد، و بدان كسى كه از تو طلب احسان مى‏كند و آبرويت را نزد تو مى‏ريزد تو هم آبروى خود را از وى دريغ مدار.پ 66- امام صادق عليه السّلام فرمود: از كفران نعم آن است كه شخصى گويد: من فلان غذا را خوردم و آن غذا به من زيان رسانيد.پ 67- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام از پدرانش روايت مى‏كند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: با نعمت‏ها قبل از اينكه از شما دور گردند نيكو مصاحبت‏

 

كنيد، زيرا نعمت زائل مى‏شود و براى صاحب نعمت گواهى مى‏دهد كه او چگونه با آن رفتار كرده است.پ 68- هيثم بن واقد گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: خداوند متعال هر نعمتى را كه به يكى از بندگان خود مى‏دهد و او خداوند را بر آن نعمت سپاس مى‏گويد آن حمد از آن نعمت بهتر و وزين‏تر و بزرگتر مى‏باشد.پ 69- اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: اى اسحاق هر بنده‏اى كه نعمتى از طرف خداوند به او رسيد، و او نعمت را با دل خود پذيرفت و آشكارا حمد خداوند را گفت: او هنوز از حمد خود فارغ نشده كه خداوند امر مى‏كند بر نعمت او بيفزايند.پ 70- صاحب سابرى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: خداوند متعال به موسى عليه السّلام وحى فرستاد اى موسى مرا شكرگزار باش، گفت: بار خدايا چگونه حق شكرت را اداء كنم، زيرا هر شكرى خود از نعمت‏هاى تو بشمار مى‏رود، فرمود: اى موسى حق شكر آن است كه بدانى آن هم از من مى‏باشد.پ 71- در روايت آمده كه يك شتردار امام جواد عليه السّلام را از مدينه به كوفه آورد، و بعد در باره مزدش با او صحبت كرد، امام عليه السّلام به وى وعده كرده بود كه چهار صد دينار به او بدهد، امام عليه السّلام به او فرمودند: مگر نمى‏دانى كه زيادى نعمت در هنگامى قطع مى‏گردد كه شكر از بندگان قطع گردد.پ 72- امام صادق عليه السّلام فرمود: در هر نفسى از نفسهايت لازم است شكرگزارى كنى بلكه هزار بار شكر و بيشتر، پائين‏ترين مقام شكر آن است كه هر نعمتى را از خداوند بدانى و علتى ديگر براى آن نياورى و به آنچه عطا كرده راضى باشى و او را در نعمتش معصيت نكنى، و با اوامر و نواهى او به سبب نعمتى كه بخشيده است مخالفت ننمائى.

همواره بنده شاكر خداوند باش تا پروردگار را كريم و در همه احوال بيابى، و اگر عبادتى در نزد خداوند كه از روى خلوص انجام بگيرد وجود داشت و يا بهتر از آن عبادتى بود خداوند آن را ذكر مى‏كرد ولى چون عبادتى برتر از آن وجود

 

نداشت او را از ميان همه برگزيد و فرمود:پ وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ، بندگان سپاسگزار من اندك مى‏باشند.

همه شكر آن است كه با زبان دل اعتراف كند و در نزد خداوند با خشوع و عجز اقرار نمايد كه هرگز توان شكر ندارد، زيرا شكرگزارى از خداوند هم توفيقى است كه او عطا مى‏كند كه خود موجب شكر مى‏گردد و اين خود بزرگترين و عزيزترين مقام در نزد خداوند است كه نصيب آدمى مى‏شود.

اينك لازم مى‏آيد كه براى هر شكرى شكرى ديگر بجاى آورى و اين پايان ندارد، آدميان در نعمت‏هاى خداوند غرق مى‏باشند و از شكر او عاجز و ناتوان هستند، از كجا انسان مى‏تواند شكر نعمت‏هاى او را بكند و مى‏تواند جبران كارهاى خدا را بنمايد، بندگان ضعيف هستند و نيروئى ندارند و اين خداوند است كه به آنها نيرو مى‏دهد و قدرت مى‏بخشد.

خداوند متعال از عبادت و طاعت بندگان بى‏نياز است و همواره مى‏تواند به آنها نعمت عطا كند، اينك بنده شاكر و سپاسگزار باش و خداوند را ثناگوى، و به اين اصل پاى بند باش و آن را مورد عمل قرار ده تا از شگفتيهاى آن اطلاع حاصل كنى.پ 73- ابو عمرو زبيرى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: كفر در كتاب خداوند بر پنج قسم است يكى از آنها كفران نعمت است و خداوند در اينجا از قول سليمان روايت مى‏كند كه گفت: هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اين فضل خداوند است كه به من رسيده و او مى‏خواهد مرا آزمايش كند كه بر اين نعمت سپاس مى‏گويم و يا كفران مى‏نمايم.

در آيه ديگر فرمود: اگر سپاسگزارى كرديد به شما زياد خواهم داد، و در آيه‏اى ديگر گفت: مرا به ياد بياوريد تا من هم شما را بياد بياورم، و از من سپاسگزارى كنيد و كفران نعمت‏هاى مرا ننمائيد.پ 74- يكى از راويان نقل مى‏كند كه امام صادق عليه السّلام در تفسير آيه شريفه و وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ فرمود: يعنى به نعمت‏هاى او.

 

پ‏75- ابو عمر مدينى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: هر بنده‏اى كه مشمول نعمت‏هاى خداوند بشود و با قلبش آن را بشناسد و با زبان شكر گويد هنوز سخنش تمام نشده خداوند امر مى‏كند كه او را نعمت زياد بدهند و همين است تفسير آيه شريفه لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.پ 76- ابو ولاد گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم مگر اين نعمت‏هاى ظاهر از خداوند نمى‏باشد، مگر نه اين است كه او را سپاس گوئيم بر نعمت ما مى‏افزايد، همان گونه كه در قرآن فرموده لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمود: آرى هر كس خدا را بر نعمت‏هايش سپاس گفت و دانست كه اين نعمت‏ها از خداوند و از ناحيه ديگران نيست همين خود سپاس است.پ 77- از امام صادق عليه السّلام سؤال شد گرامى‏ترين مردم كدام افراد هستند، فرمود: آنها كه هر گاه به نعمتى رسيدند شكرگزارى كنند، و هر گاه گرفتار شدند صبر پيشه نمايند.پ 78- امام هادى عليه السّلام از پدرانش روايت مى‏كند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:

هر بنده‏اى كه به نعمتى رسيد و با دلش از آن سپاس گفت خداوند به او زياد عطا مى‏كند قبل از اينكه به وسيله زبان تشكر نمايد.پ 79- امام جواد عليه السّلام فرمود: از نعمتى كه سپاسگزارى نشود، مانند گناهى است كه مورد آمرزش قرار نگيرد.پ 80- امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر گاه نعمت از اطراف براى شما رسيد او را با كم شكرى از خود دور نسازيد،پ فرمودند: خداوند در هر نعمتى حقى دارد هر كس حق آن را اداء كرد خداوند بر آن مى‏افزايد و هر كس كوتاهى كرد نعمت از وى زائل مى‏گردد.پ على عليه السّلام فرمود: از دور شدن نعمت‏ها بر حذر باشيد، هر چه از دست رفت باز گردانيدن آن آسان نيست.پ امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمود: هر گاه خداوند در شكر را به روى بندگانش باز كرد در زيادت را به روى آنها نخواهد بست، و هر گاه در دعاء را روى‏

 

آنان باز نمود در اجابت را هم روى آنها خواهد گشود و هر گاه در توبه را باز كرد در مغفرت را هم باز مى‏كند.پ 81- علاء بن كامل گويد: به امام ابو الحسن عليه السّلام عرض كردم خداوند چيزهائى به من عطا كرد و نمى‏دانم با آنها چگونه رفتار كنم، فرمودند: مگر نمى‏دانى خود اين هم شكر است.پ همين راوى گويد: امام عليه السّلام در يك حديثى به من فرمودند شكرگزارى را كوچك ندان.پ سعدان بن يزيد گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم گروهى را مشاهده مى‏كنم كه زندگى براى آنها تنگ است، ولى هنگامى كه به خودم نگاه مى‏كنم زندگى خود را خوب و در رفاه مى‏بينم، به هر كارى كه دست مى‏زنم سود مى‏برم.

در حالى كه گروهى هستند از من بهتر و فعال‏تر مى‏باشند ولى از زندگى سودى نمى‏برند من مى‏ترسم اين مقدمه براى عذاب من باشد و گناهم موجب شده كه زندگيم رونق پيدا كند.

امام عليه السّلام فرمود: هنگامى كه شكر اين نعمت‏ها را به جاى مى‏آورى چيزى نيست.پ امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند نعمت‏هاى خود را زياد مى‏كند مادامى كه شكرگزار باشى.پ حضرت صادق عليه السّلام فرمود: با نعمت‏ها به خوبى رفتار كنيد، گفته شد مقصود از آن چيست فرمود: شكر منعم را بجاى آوريد و حقوق آن را اداء كنيد.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: با نعمت‏هاى خداوند به نيكى رفتار كنيد و بترسيد كه آن نعمت‏ها از شما به ديگران انتقال پيدا نكند، و اگر نعمت از شما دور شد ديگر مراجعت نخواهد كرد، على عليه السّلام مى‏فرمودند آنچه از دست رفت كمتر باز مى‏گردد.پ معمر بن خلاد گويد: امام رضا عليه السّلام فرمود: از خداوند بترسيد و تواضع داشته باشيد و شكر خداوند را به جاى آوريد، در بنى اسرائيل مردى بود كه در خواب به او گفتند كه نصف عمر خود را در وسعت و رفاه بسر خواهى برد اينك هر كدام را

 

مى‏خواهى طلب كن.پ او در جواب گفت: من يك شريك دارم و با او هم صحبت مى‏كنم و بعد پاسخ مى‏دهم، او بعد اين جريان را به زوجه‏اش گفت، او هم در جواب شوهر اظهار داشت بگو نصف اول را مى‏خواهم شوهر گفت: باشد همين را خواهم گفت.

بعد از اين دنيا به او روى آورد، هر گاه نعمتى به او مى‏رسيد زنش مى‏گفت فلان همسايه ما نياز دارد و چيزى هم به او بده و فلان فاميلت محتاج است به او هم برس، و آنها هم به اين كار ادامه دادند و هر نعمتى كه به آنها رسيد به همسايگان و خويشاوندان دادند.

مدتى گذشت بار ديگر آن مرد به خواب او آمد و گفت: نصف عمرت گذشت، اكنون چه مى‏گوئى گفت: من با شريك خود در اين باره صحبت مى‏كنم و جواب مى‏دهم، صبح هنگام جريان را به زنش اطلاع داد، زن گفت: ما به نعمت رسيديم و شكرگزارى نموديم خداوند هم روزى ما را مى‏رساند، او هم جريان را به آن مرد در خواب گفت، او هم در جواب اظهار داشت تمام عمر در رفاه خواهى بود.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: سه چيز هستند كه زيان نمى‏بينند، دعا در هنگام اندوه و استغفار در هنگام گناه، و سپاسگزارى در هنگام نعمت.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: در تورات نوشته شده هر كس به تو نعمت داد از او سپاسگزارى كن، و هر كس تو را سپاس گفت به او نيكى نما، هر گاه نعمت‏ها را سپاس گفتى زوال پيدا نمى‏كند، و اگر كفران كردى باقى نمى‏ماند، شكر نعمت‏ها را زياد مى‏كند و از تغييرات مصون مى‏گرداند.پ امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس به آنچه رسيده شاكر باشد مستوجب زيادت خواهد شد و هر كس از سپاسگزارى دست بردارد نعمت را در مخاطره افكنده است، و از تغيير ايمن نخواهد بود.پ امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند متعال به موسى بن عمران فرمودند: يا موسى حق شكر مرا اداء كن، گفت: بار خدايا چگونه حق شكرت را اداء كنم در حالى كه‏

 

 

همه نعمت‏هاى من از شما مى‏باشد،پ و خود شكرگزارى هم نعمت تو مى‏باشد، خداوند فرمود: هنگامى كه توجه كردى همه چيز از طرف من مى‏باشد آن هم شكر است.پ امام باقر عليه السّلام فرمود: نعمت‏ها از طرف خداوند قطع نمى‏گردند مگر اينكه شكر و سپاس از طرف بندگان قطع گردد.پ على عليه السّلام فرمودند: سپاسگزارى از نعمت‏هاى خداوند دورى كردن از محرمات او مى‏باشد.پ 82- ابن فضال از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كسى كه شكر خدا را مى‏گويد مانند گرفتار صابر پاداش دارد، و كسى كه از نعمت‏هاى خداوند سپاس‏گزارى مى‏نمايد مانند پيشه‏ور قانع پاداش مى‏گيرد.