در غفلت و لهو و خوشحالى

پ‏1- امام صادق عليه السّلام فرمودند: اگر شيطان با شما دشمن ميباشد پس چرا از آن غفلت ميكنيد، و اگر مرگ حق است پس چرا خوشحالى مى‏نماييدپ 2- عبد اللَّه بن على از امام رضا عليه السّلام روايت ميكند كه امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمودند: هر چيزى كه شما را از خداوند منصرف كند او قمار است‏پ 3- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بعضى از گناهان را نماز و يا صدقه جبران نميكند، گفته شد يا رسول اللَّه پس چه چيز كفاره آنها مى‏شود، فرمودند غم و اندوه در طلب معيشت و زندگى‏پ روايت شده داود عليه السّلام گفت: بار خدايا بمن امر كردى تا صورت و بدن و پاهاى‏

 

خود را با آب پاك سازم پس قلب خود را با چه پاك كنم، فرمودند با غم و اندوه‏پ رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: زمانى خواهد آمد كه گناهى براى شما نوشته نخواهد شد، زيرا مردم در آن زمان به امور زندگى مشغول ميباشند، فرمودند:

 

خداوند هر دل محزونى را دوست ميداردپ از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله سؤال شد خداوند كجا هستند، فرمود: نزد كسانى كه دل شكسته دارندپ امام صادق عليه السّلام فرمودند: غم و اندوه گناهان مسلمان را از بين ميبرندپ على عليه السّلام فرمودند: كسى سرمه به ديده نكشيده مانند آن كس كه سرمه اندوه بر ديدگان كشيده باشدپ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر گاه گناهان مؤمن زياد گردند، عمل نيكى كه كفاره آنها باشد وجود پيدا نكند، خداوند او را گرفتار پريشانى و اندوه ميكند تا كفاره گناهان او باشدپ 4- على عليه السّلام فرمودند دنيا با شهوت‏هاى خود بين شما و مواعظ حجابى ايجاد كرده و شما را فريب ميدهدپ على عليه السّلام فرمودند: جاهلان شما از روى عدم بصيرت كارهاى زيادى ميكنند ولى دانايان شما هم كارها را تأخير مى‏اندازندپ على عليه السّلام فرمودند: كسانى كه در كارها كوتاهى مينمايند وظيفه خود را انجام نميدهند و به بهانه‏هائى خود را راضى ميكنندپ على عليه السّلام فرمودند: آنهائى كه مرگشان نزديك است از خداوند ميخواهند مرگشان را به تأخير اندازد، ولى كسانى كه هنوز اميد زندگى دارند در كارها امروز و فردا مى‏كنند.