ر فضيلت رفض

پ‏1- عتيبه گويد: حضرت باقر عليه السّلام فرمود: به خداوند سوگند خوب نامى خداوند به شما عطا كرده مادامى كه به گفتار ما عمل كنيد و به ما دروغ نسبت ندهيد، امام عليه السّلام هنگامى اين سخن را فرمودند كه من به او عرض كردم مردى به من مى‏گويد: مواظب باش كه از رافضيان به حساب نيائى.پ 2- ابو الجارود گويد: خداوند دو گوش او را كر كند همان طور كه دو چشمش را كور كرده كه او اين سخنان را از امام باقر عليه السّلام شنيد كه در پاسخ مردى كه گفت: اين مردم ما را رافضه خطاب مى‏كنند فرمود: من هم از رافضيان هستم، و اين گفته را سه بار تكرار كردند.پ 3- ابو بصير گويد: به امام باقر عليه السّلام گفتم: قربانت گردم براى ما نامى انتخاب كرده‏اند كه واليان بخاطر آن خون ما را حلال مى‏دانند و مال‏هاى ما را مى‏گيرند و ما را مورد عذاب و آزار قرار مى‏دهند فرمود: آن نام چيست، عرض كردم مى‏گويند رافضى.

 

پ‏امام باقر عليه السّلام فرمود: هفتاد نفر از لشكريان فرعون او را ترك كردند و به طرف موسى عليه السّلام آمدند و در ميان ياران موسى آنها بيش از همه به هارون علاقه داشتند طرفداران موسى به اين هفتاد نفر رافضى مى‏گفتند، در اين هنگام خداوند وحى كرد كه نام آنها را در تورات ثبت كن كه من اين نام را براى آنها برگزيدم.پ 4- سليمان اعمش گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم قربانت گردم مردم ما را رافضى مى‏گويند، رافضى چيست، امام عليه السّلام فرمود: به خداوند سوگند آنها نام شما را روافض نگذاشته‏اند و خداوند در تورات و انجيل بر زبان موسى و عيسى عليهما السّلام نام شما را رافضى نهاده است.

موضوع اين است كه هفتاد نفر از فرعونيان او را ترك كردند و داخل شريعت موسى شدند، از اين جهت خداوند آنها رافضى نام نهاد و بعد به موسى وحى فرستاد كه نام آنها را در تورات ثبت كند تا اين نام بر زبان محمد صلّى اللَّه عليه و اله هم جارى گردد.

آن جماعت را خداوند از هم پراكنده ساخت و شعبه‏ها و قبائلى از آن‏ها پيدا شد، آنها خير را ترك كردند و شما از شر دست باز داشتيد، شما با اهل بيت پيامبر خود ارتباط برقرار كرديد، و به جايى رفتيد كه پيامبر شما آنجا رفت، و شما كسى را اختيار كرديد كه خدا و رسول او را اختيار كردند.

اينك شما را بشارت مى‏دهم كه شما مورد رحمت و آمرزش خداوندى قرار گرفته‏ايد، خداوند از نيكوكاران شما قبول كرده و از بدكاران شما هم در گذشته است، و هر كس با عقيده شما به محشر نيايد خداوند حسنات او را قبول نمى‏كند و از گناهان او هم در نمى‏گذرد.

اى سليمان آيا خوشحال شدى، گفتم باز هم بفرمائيد فرمود: خداوند متعال فرشتگانى دارد كه براى شما استغفار مى‏كنند تا گناهان شما فرو ريزد همان گونه كه برگها از درخت فرو مى‏ريزند در هنگامى كه بادها بودند خداوند مى‏فرمايد:

كسانى كه عرش و اطراف او را حمل مى‏كند تسبيح خداوند را مى‏گويند و براى مؤمنان استغفار مى‏كنند، به خداوند سوگند آنها شيعيان ما هستند.

 

 

اى سليمان از اين سخنان خوشحال شدى گفت: آرى باز هم بفرمائيد، فرمود: امروز كسى بر ملت ابراهيم نيست جز شيعيان ما، و مردمان ديگر از اين موضوع بهره و نصيبى ندارند.