در قساوت و جدل

پ‏1- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: هر گاه خداوند بنده‏اى را در اصل خلقت كافر آفريده باشد، او از دنيا نخواهد رفت مگر اينكه همه كارهاى زشت را در نظر او زيبا جلوه ميدهد و او هم به آنها نزديك ميگردد او مبتلا به تكبر و خودخواهى مى‏شود و ظلم و ستم ميكند و در نتيجه دلش قساوت پيدا مينمايد و اخلاقش فاسد مى‏شود و چهره‏اش زشت ميگردد، و فحش مى‏دهد، و بى‏حيائى ميكند و عصمت و عفت را از دست ميدهد هر گاه به اين صفات زشت گرفتار شد پرده‏هايش پاره ميگردد، مرتكب گناه مى‏شود، و به هر فسادى خود را آلوده ميكند، از اطاعت خداوند دست بر ميدارد، و با مردم دشمنى مينمايد، شما از خداوند عافيت بخواهيد و حفظ دين خود را از او طلب كنيد

 

پ‏2- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: در انسان دو همت وجود دارد يكى از شيطان و ديگرى از فرشته، همت فرشته درك و فهم و تيزهوشى و باريك‏بينى است، ولى همت شيطان سهو و سهل‏انگارى و قساوت قلب ميباشدپ 3- على بن عيسى در يك حديث روايت ميكند كه امام عليه السّلام فرمودند خداوند متعال در مناجات خود به موسى عليه السّلام فرمود: اى موسى در دنيا آرزوهاى دراز نداشته باش كه دلت قساوت پيدا ميكند، و كسى كه دلش قساوت پيدا كرد از من دور ميگرددپ 4- عبد الرحمن بن ابى ليلى از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند:

هر كس گرفتار حماقت و كودنى شد به حقيقت ايمان نخواهد رسيدپ 5- مسعدة بن صدقه از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند: از مراء و جدال و دشمنى دورى كنيد، كه آنها در دل برادران ايجاد بيمارى ميكنند و نفاق مياورندپ 6- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: سه نفر هستند كه به لقاء رحمت خداوند ميرسند و به آنها گفته مى‏شود از هر درى كه ميخواهيد وارد بهشت گرديد، كسى كه خلقش نيكو باشد، و در غيبت و حضور از خداوند بترسد و مراء و جدال را ترك گويد اگر چه حق با او باشدپ 7- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس خداوند را در معرض دشمنى‏ها قرار دهد از حق بطرف باطل انتقال پيدا ميكندپ 8- عمار بن مروان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: با مردمان حليم و سفيه جدال نكن، حليم تو را به خشم مياورد و سفيه هم تو را آزار ميدهدپ 9- عمر بن يزيد از امام عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: جبرئيل همواره بمن ميگفت اى محمد از دشمنى و كينه مردم دورى كن‏پ 10- حسن بن حسين كندى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه جبرئيل به حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: با مردم با دشمنى سخن نگو

 

 

پ‏11- عبد الرحمن بن سيابه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: از مجادله و بد گوئى با يك ديگر دورى كنيد، كه آن موجب گناه و كشف اسرار يك ديگر ميگرددپ 12- عنبسه عابد از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: از خصومت و عناد دورى كنيد كه آن دلها را مشغول ميكند و نفاق مياورد، و دلها را نسبت به هم بدبين ميگرداند و موجب دشمنى مى‏شودپ 13- عبد الله بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: جبرئيل همواره مرا موعظه ميكرد و آخرين سخنش اين بود كه گفت از جدال خوددارى كن كه عزت را ميبرد و اسرار را فاش ميسازدپ 14- وليد بن صبيح گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم گفتند: رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: جبرئيل همواره مرا توصيه ميكرد كه از دشمنى با مردم دورى كنم‏پ 15- يكى از راويان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هر كس بذر عداوت را در جايى افشانيد روزى حاصل آن را بدست خواهد آورد ترجمه اين كتاب شريف در روز جمعه 12 ماه صفر المظفر سال 1403 مطابق با 27 آبان ماه 1362 شمسى در شهر حيدرآباد دكن هندوستان در ساختمان مدينه پايان يافت.