در كفران نعمت‏ها

مترجم گويد: در اصل كتاب بعد از نوشتن اين عنوان و نقل آيات مربوطه اين باب از نقل اخبار و روايات خوددارى شده است معلوم نيست آيا ناسخان اصلى از نقل آنها غفلت كرده‏اند و يا علتى ديگر موجب اين كار شده است، بحار الانوار چاپ جديد كه مستند ما در اين ترجمه مى‏باشد فاقد اخبار و احاديث اين باب مى‏باشد.