در مذمت عشق‏

پ‏1- مفضل گويد: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم عشق چيست، فرمود: دلهائى كه از ياد خدا خالى ميباشند، و خداوند محبت ديگران را در آن گذاشته باشد.پ 2- امام رضا عليه السّلام از پدرانش روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: به خداوند پناه بريد و به حزن علاقه پيدا نكنيدپ 3- موسى بن جعفر از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

 

چيزى كه بيشتر از همه از امت خود ميترسم آن است كه بعد از من گرفتار كسبهاى حرام و شهوتهاى پنهان و ربا گردند