رضايت مردم در برابر غضب خدا

پ‏1- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس رضايت مخلوق را در برابر معصيت خداوند قبول كند، كسانى كه او را ستايش ميكردند مذمتش خواهند كردپ 2- جابر از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: هر كس خوشنودى مردم را به غضب خداوند ترجيح دهد، ستايشگران او كه در ميان مردم ميباشند او را مذمت خواهند كرد و نكوهش خواهند نمود اما هر كس از خداوند اطاعت كند و رضايت او را بخواهد اگر مردم هم با وى دشمنى كنند خداوند دشمنان را از او دفع ميكند، و حاسدان را از وى دور ميگرداند، و ستم ستمگران را از او دور ميسازد، و خدا ياور و پشتيبان او ميباشدپ 3- فضل بن ابى قره گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مردى براى امام حسين عليه السّلام نوشت مرا دو كلمه موعظه فرمائيد: امام عليه السّلام فرمودند: هر كس قصد معصيت خدا را بكند آنچه را كه اميد داشته از دست ميدهد، و از آنچه ميترسيده زودتر ميرسدپ 4- محمد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: كسانى كه از گناهكاران اطاعت ميكنند دين ندارند، آنها كه باطل را به خدا نسبت دهند دين ندارند، آنها كه يكى از آيات خداوند را منكر گردند دين ندارندپ 5- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس سلطان ستمگرى را خوشنود كند و خدا را به خشم بياورد از دين خدا خارج ميگرددپ 6- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه على عليه السّلام فرمودند: دين ندارد كسى كه از مخلوقى اطاعت كند و خالق را معصيت نمايد

 

پ‏7- امام رضا عليه السّلام از پدرانش روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس سلطانى را خوشنود كند و خداوند را به غضب آورد از دين خدا بيرون ميباشدپ 8- كنانى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند:

 

خداوند را براى خوشنودى هيچ مخلوقى به غضب نياوريد و خود را با گفتن سخنان تملق‏آميز و خلاف حق به مردم نزديك نكنيد كه از خداوند دور خواهيد شد بين خداوند و مردم هيچ رابطه‏اى وجود ندارد، با اطاعت خداوند ميتوان خود را به آن نزديك كرد و رضايت او را فراهم آورد، اطاعت پروردگار آدمى را به هر خيرى ميرساند و از هر شرى نجات ميدهد خداوند كسانى را كه از وى اطاعت كنند حفظ ميكند، و هر كس خدا را معصيت كند مورد حمايت او قرار نخواهد گرفت، كسانى كه بخواهند از خداوند فرار كنند به جايى راه نخواهند برد، و هر جا باشند گرفتار ميگردند، اگر چه مردم اكراه داشته باشند، هر چه خداوند اراده كند مى‏آيد و كسى قدرت ندارد جلو او را بگيرد