ريشه‏هاى كفر و پايه‏هاى آن

پ‏1- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: ريشه‏هاى كفر بر سه گونه است:

حرص، استكبار و حسد، اما حرص همان است كه بر آدم غلبه كرد و او را وادار نمود تا از آن درخت بخورد در صورتى كه خداوند او را از نزديك شدن به آن درخت نهى كرده بود.

اما استكبار و خودخواهى همان است كه شيطان را براى سجده كردن بر آدم عليه السّلام منع كرد و او به خاطر تكبر آدم را سجده ننمود، و اما حسد آن است كه دو فرزند آدم را با هم دشمن ساخت تا آنجائى كه يكى از آنها برادرش را كشت.پ 2- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: پايه‏هاى كفر بر چهار قسم است، رغبت، رهبت، عدم خوشنودى از آنچه خداوند برايش معين كرده و خشم و غضب.پ 3- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: نخستين بارى كه خداوند معصيت شد به خاطر شش چيز بود، محبت دنيا، حب رياست، حب غذا و طعام، و حب خواب، و حب آسايش، و حب‏

 

زنان.پ 4- طلحة بن زيد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: مردى از خثعم خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمدند و عرض كردند: يا رسول اللَّه كدام يك از كارها مورد بغض خداوند مى‏باشد، رسول خدا فرمود: شرك به خدا. پرسيد بعد از آن فرمود:

قطع رحم سؤال كرد بعد از آن فرمود: امر به منكر و نهى از معروف.پ 5- يزيد صائغ گويد: به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم مردى از شيعيان شما هر گاه سخن گويد دروغ مى‏گويد، و هر گاه وعده مى‏دهد خلف وعده مى‏كند، و اگر امانتى به او بدهند خيانت مى‏نمايد، اين مرد چه موقعيتى دارد، امام فرمود: او به كفر نزديك مى‏باشد ولى كافر به حساب نمى‏آيد.پ 6- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: از نشانه‏هاى شقاوت خشكى چشم مى‏باشد، و هم چنين قساوت و شدت حرص در طلب مال دنيا و اصرار بر گناه از علائم قساوت به حساب مى‏آيند.پ 7- ابو حمزه از امام باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در خطبه خود به مردم فرمودند: اى مردم شما را از بدها و اشرارتان اطلاع دهم، عرض كردند: آرى يا رسول اللَّه بفرمائيد، فرمودند: او كسى است كه بذل و بخشش ندارد، و بردگان را مى‏زند و تنها غذايش را مى‏خورد و به رفقايش توجه ندارد.

مردم خيال كردند خداوند بدتر از اين آدمى را نيافريده است، بعد از اين رسول خدا فرمودند: شما را از كسى كه بدتر از اين مى‏باشد خبر دهم، گفتند: آرى يا رسول اللَّه، فرمود كسى كه اميد خير در او نيست و مردم همواره در انتظار شر او هستند، مردم خيال كردند از اين مرد هم بدتر نيست.

بار ديگر رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بدتر از اين شخص به شما بگويم عرض كردند: بفرمائيد فرمود: كسى كه فحش و ناسزا مى‏دهد و مؤمنان را نفرين مى‏كند و هر گاه ذكرش در ميان شود مردم او را لعنت مى‏كنند.

 

پ‏8- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس سه خصلت در او باشد از منافقان بشمار مى‏رود، اگر چه نماز بخواند و روزه بگيرد و گمان كند كه مسلمان مى‏باشد، كسى كه دروغ بگويد، و هر گاه وعده دهد خلف وعده نمايد، و در امانت‏ها خيانت كند.

خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده: خداوند خيانت‏كنندگان را دوست نمى‏دارد، و در جاى ديگر فرموده: لعنت خداوند بر دروغ گويان باد، و در جاى ديگر فرمود: اى رسول ما بياد آور اسماعيل را كه در وعده‏اش راستگو بود، و از پيامبران و مرسلين بشمار مى‏رفت.پ 9- يكى از راويان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: ميل داريد شما را از كسانى كه نسبت به من دور مى‏باشند اطلاع دهم، عرض كردند بفرمائيد، فرمود: كسى كه فحش مى‏دهد و بد زبان و بخيل است، مرد با كينه و متكبر و حسود مى‏باشند، قساوت دارد، اهل خير نيست، و مرتكب هر فسادى مى‏شود.پ 10- على بن اسباط گويد: سلمان مى‏گفت: هر گاه خداوند اراده كند بنده‏اى را هلاك كند حياء را از وى مى‏گيرد، و خيانت‏كاران با او همنشين مى‏گردند، و هر گاه چنين شد امانت هم از وى گرفته مى‏شود، و هر گاه چنين شد با افراد بد محشور مى‏شود.

هنگامى كه با افراد بدخو و تند مزاج هم‏نشين گرديد، رشته ايمان را از دست مى‏دهد و هنگامى كه رشته ايمان را از دست داد، شيطان بر او مسلط مى‏گردد، و به هر طرف اراده كرد او را با خود مى‏برد زيرا مهار ايمان را از دست داده است.پ 11- ابراهيم كرخى گويد: امام صادق سلام اللَّه عليه روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: سه چيز ملعون هستند و ملعون مى‏باشند كسانى كه آن كارها را انجام دهند كسى كه در محل ورود كاروان قضاء حاجت كند، كسى كه آب نوبتى را غصب كند، و كسى كه راه‏هاى نزديك را سد نمايد.پ 12- جابر بن عبد اللَّه انصارى گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: شما را از بدترين‏

 

مردها خبر ندهم، گفتند: بفرمائيد يا رسول اللَّه فرمود: آنها كسانى هستند كه بهتان مى‏زنند جسور و بد زبان مى‏باشند، تنها مى‏خورند، بخشش ندارند، بردگان خود را مى‏زنند، و افراد خانواده خود را به ديگران محتاج مى‏كنند.پ 13- ميسر از پدرش روايت مى‏كند كه امام باقر عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: پنج نفر مورد لعنت من و پيامبران هستند، كسى كه در كتاب خداوند چيزى بيفزايد، كسى كه سنت مرا ترك گويد، كسى كه مقدرات خدا را تكذيب كند، كسى كه خون خاندان مرا حلال بداند و يا حق آنها را غصب كند، و غنائم را به نفع خود ضبط نمايد.پ 14- سليم بن قيس هلالى از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن جناب فرمود:

كفر بر چهار پايه استوار مى‏باشد، فسق، غلو، شك و شبهه، فسق هم خوددارى چهار شعبه مى‏باشد، جفا، كورى، غفلت، سركشى و عناد.

هر كس داراى روح تجاوز باشد حق را كوچك خواهد شمرد، و با دانشمندان دشمنى خواهد كرد، و به سوگندهاى بزرگ اصرار خواهد ورزيد، هر كس كور شد خدا را فراموش مى‏كند و از پندارهاى خود پيروى خواهد كرد، و با خداوند به جنگ خواهد پرداخت، شيطان بر او مسلط مى‏گردد و بدون توجه و تضرع طلب مغفرت مى‏كند.

هر كس غفلت پيشه كند به خود خيانت مى‏كند و ستم مى‏نمايد، و به عقب بر مى‏گردد او گمراهى خود را رستگارى حساب مى‏نمايد، و هوا و هوسها را آرزو مى‏پندارد و حسرت و ندامت او را فرا مى‏گيرد، در آن هنگام كه كارها تمام گردند و حقائق روشن شوند، او چيزهائى را خواهد ديد كه قبلا تصور آن را هم نمى‏كرد.

هر كس سركشى آغاز كند و از اوامر خداوند سرپيچى نمايد، گرفتار شك و ترديد شده و خداوند با قدرت خود او را خوار مى‏كند و كوچك مى‏نمايد، همان گونه كه او فرامين خداوند را كوچك شمرد و از حد خود تجاوز كرد.

غلو هم چهار شعبه دارد، فرو رفتن در آراء و خيالات باطله، نزاع و جدال در عقائد و نظريات شخصى، و دشمنى و كينه‏توزى با يك ديگر، هر كس چنين باشد و

 

به نظريات خود متوسل گردد هرگز در برابر حق خضوع و خشوع نخواهد كرد و همواره در گرداب‏هاى هلاكت گرفتار خواهد شد.پ او هر گاه از فتنه‏اى بيرون شود گرفتار فتنه‏اى ديگر خواهد شد، و دين او از هم خواهد گسيخت و در اوهام و خيالات خود سقوط خواهد كرد، هر كس به نظر خود با مردم نزاع كند و مخاصمه نمايد به حماقت مشهور خواهد شد.

هر كس دلش از ارتكاب كارهاى زشت و گناهان زياد چركين شد ديگر كارهاى نيك در نظر او زشت خواهد شد، و كارهاى بد زيبا جلوه خواهد كرد، و هر كس در كارها سخت‏گيرى نمايد راه‏ها بر او كج خواهند شد و اوضاع بر او تنگ خواهد گرديد، و هر گاه راه مؤمنان را ترك كند راه خروج براى او مشكل مى‏گردد.

شك هم چهار شعبه دارد: جدل، هواى نفس، ترديد، و تسليم شدن، آيه شريفه فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى‏ ناظر به همين جا مى‏باشد، در روايت ديگرى آمده كه شك به معنى جدال و وحشت از حق و ترديد و تسليم شدن در برابر جهل و جاهلان مى‏باشد.

هر كس از آينده بترسد عقب بر مى‏گردد، هر كس در دين مجادله كند به شك و ترديد دچار مى‏گردد و مؤمنان نخستين از او پيشى خواهند گرفت و آيندگان هم به او خواهند رسيد، و در زير پاهاى شيطان خورد خواهد شد.

هر كس در برابر حوادث دنيا تسليم گردد و از خود مقاومتى نشان ندهد، و نسبت به امور آخرت سهل‏انگارى نمايد، در بين دنيا و آخرت هلاك خواهد شد، و هر كس نجات پيدا كرد، فضل خداوند شامل او شده است، و خداوند مخلوقى مانند يقين خلق نكرده است.

شبهه نيز چهار شعبه دارد، گول خوردن به ظواهر امور، و عدم تحقيق در كارها و حسن ظن داشتن به افراد و تحت تأثير سخنان فريبنده قرار گرفتن، و گرفتار وسوسه‏هاى نفس شدن، و دنبال گفته‏هاى باطل را گرفتن و آنها را حق پنداشتن.

 

پ‏يكى از معانى شبهه آميختن حق به باطل مى‏باشد، زيرا آرايش باطل موجب گمراهى مى‏گردد و دليل و برهان را از آدميان مى‏گيرد، و نفس انسان هم چنان زشتى‏ها را در نظر زيبا جلوه مى‏دهد كه آدمى تحت تأثير قرار مى‏گيرد، و به شهوات و خواسته‏ها آلوده مى‏شود.

كسانى كه سخنان مفسدين و دنيا پرستان را تأويل و توجيه مى‏كنند و زشتى‏هاى آنها را زيبا جلوه مى‏دهند، از راه حق انحراف پيدا مى‏كنند و به چاه ضلالت و گمراهى سقوط مى‏نمايند، آميختن حق به باطل تاريكى‏هائى مى‏باشند كه روى يك ديگر قرار گرفته‏اند، اينها بودند كفر و پايه‏ها و اقسام آن.

امام عليه السّلام فرمودند: نفاق هم چهار پايه دارد، هواى نفس، نرمش و ملايمت، خودخواهى و طمع، هواى نفس هم داراى چهار شعبه مى‏باشد، ظلم، دشمنى، شهوت، طغيان و سركشى.

هر كس از حد خود تجاوز كند لغزشهاى او زياد مى‏گردد و در نتيجه مغلوب مى‏شود، هر كس از حد خود تجاوز نمايد و به ديگران تعدى كند به گناه آلوده خواهد شد و دلش سالم نخواهد ماند.

او توانائى پيدا نمى‏كند از شهوت‏ها خود را حفظ كند، نفس سركش عنان او را در اختيار مى‏گيرد، و هر كس نتوانست شهوت خود را مهار كند آلوده خواهد شد و هر كس از حد خود تجاوز كرد و ظلم آغاز نمود بدون برهان گرفتار كارها خواهد شد.

رفق و مدارا و ملايمت و ملاطفت هم چهار شعبه دارد، گول ظاهر خوردن آرزو داشتن، شخصيت بخرج دادن، و كارها را به تأخير انداختن، زيرا اظهار شخصيت و خود را بزرگ داشتن موجب انكار حق مى‏گردد.

مماطله و تأخير كارها موجب كندى كارها مى‏شود و به اندازه‏اى كار خود را امروز و يا فردا مى‏كند كه مرگش فرا مى‏رسد و او نمى‏تواند كارى انجام دهد، اگر آرزوها در انسان نبود او مى‏دانست در چه وضعى زندگى مى‏كند.

اگر آدميان موقعيت خود و دنيا را مى‏دانستند و حقيقت براى آنها روشن‏

 

مى‏شد ناگهان از دنيا مى‏رفتند و ترس و وحشت آنها را از پا در مى‏آورد، و گول ظاهر را خوردن آدمى را از كار باز مى‏دارد.پ خودخواهى نيز چهار شعبه دارد، تكبر، افتخار، غيرت عشيره‏اى و تعصب، هر كس تكبر كند به حق پشت مى‏نمايد، هر كس فخر فروشى كند، به گناه گرفتار خواهد شد، و هر كس حميت و نژادپرستى داشته باشد به گناه آلوده مى‏شود.

هر كسى كه تعصب پيشه كند و پا روى حق بگذارد، از جاده حق عدول مى‏كند و عدالت را از دست مى‏دهد، چه اندازه بد است كه آدمى به حق پشت كند و به گناه آلوده گردد، و به ظلم و جور اصرار ورزد و راه را كج كند.

طمع نيز چهار شعبه دارد، خوشحالى، بى‏توجهى، لجاجت، و زياده‏طلبى، خوشحالى در نزد خداوند ناپسند است، و بى‏توجهى از تكبر و خود خواهى ناشى مى‏شود، لجاجت بلائى است كه آدميان را بطرف گناه مى‏كشاند، زياده روى نيز بازى و لهويات و مشغوليت مى‏باشد، اين‏ها بودند نفاق و پايه‏هاى آن.

خداوند بر بندگان خود حكومت و قدرت دارد، خدائى كه ذكرش بلند و همه جا هست و بزرگى و عظمت او همه جا را فرا گرفته است، خداوند مخلوقات خود را با زيباترين وجه آفريد، و قدرتش همه جا را فرا گرفته، و رحمت واسعه او بر همگان سايه افكنده است. فرمانش آشكار و نورش، تابان مى‏باشد، احسانش همه جا را فرا گرفته و جهان از حكمت او روشن است، كتاب او بر همه تسلط دارد و برهانش بر همه آشكار گرديده، دينش پاك و خالص و قدرتش بر همگان غالب است.

سخنش حق و ميزانش عدل مى‏باشد، فرستادگان او مردم را تبلغ كردند بدى‏ها را گناه بحساب آورد و گناه را براى انسان فتنه قرار داد، و فتنه را سبب آلودگى نمود.

نيكى را وسيله بازگشت قرار داد، و بازگشت را سبب توبه نمود، و توبه را علت پاكى آدميان ساخت، هر كس توبه كند هدايت مى‏گردد، و هر كس گرفتار فتنه شد گمراه مى‏شود بايد مردم توبه كنند و به گناهان خود اعتراف نمايند، آنها كه‏

 

اهل هلاكت هستند در نزد خداوند هالك به حساب مى‏آيند.پ اكنون از خداوند بترسيد خدا در توبه و رحمت خود را باز كرده و همگان مى‏توانند از اين در وسيع وارد شوند و مورد لطف و عنايت خداوند قرار گيرند، و از حلم و گذشت خدا بهره‏مند شوند و مژده رحمت را دريافت كنند.

پروردگار عذاب‏هاى سختى هم مهيا كرده و گناهكاران را شديدا مؤاخذه مى‏كند اينك هر كس به طاعت خدا دست پيدا كرد به كرامت او خواهد رسيد، و هر كس گرفتار معصيت شد عذاب او را خواهد چشيد، بدانيد كه در آينده پشيمان خواهيد شد.پ 15- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: اصول كفر سه چيز است، حرص، تكبر، و حسد، حرص سبب شد كه آدم عليه السّلام به درختى كه از آن نهى شده بود نزديك شود و از آن بخورد، تكبر موجب شد كه شيطان بر آدم سجده نكند و حسد هم فرزند آدم را وادار كرد تا برادرش را بكشد.پ 16- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: پايه‏هاى كفر چهار چيز هستند: تمايل، ترس، عدم رضايت، و خشم.پ 17- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السّلام فرمودند: اى على ده نفر از اين امت به خداوند بزرگ كافر شده‏اند، و آنها عبارتند از: قتات، جادوگر، ديوث كسى كه از روى حرام با زنى از عقب مجامعت كند.

 

كسى كه با چهارپائى در آميزد، و با محارم خود زنا كند، و مردم را به فتنه و فساد دعوت نمايد و در جامعه آشوب راه بياندازد، و به دشمنان اسلحه بفروشد، و زكاة مالش را ندهد، و كسى كه مستطيع باشد و حج نگذارد.پ 18- محمد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام شنيدم فرمودند: دين ندارند آن كسانى كه در برابر معصيت‏كنندگان خضوع مى‏كنند، و دين ندارند آن‏هائى كه از باطل حمايت مى‏نمايند، و دين ندارند آن‏هائى كه آيات خدا را انكار مى‏كنند.