سبك شمردن دين

پ‏1- ابن عميره از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: ولد الزنا علامت‏هائى دارد، يكى از آنها بغض ما اهل بيت مى‏باشد دوم اينكه او بطرف حرامى كه از آن پيدا شده مى‏رود، سوم اينكه به احكام دين علاقه ندارد و آنها را سبك مى‏شمارد.

چهارم اينكه چهره‏اش نور ندارد و مردم هر گاه او را مشاهده مى‏كنند جذب او نمى‏شوند و از منظر وى استقبال نمى‏كنند، كسانى كه چهره برادران را از خود متنفر مى‏كنند و منظره زشتى دارند، در بستر حرام نطفه‏هاى آنها منعقد شده و يا در هنگام حيض مادرشان حامله شده است.پ 2- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: من از شما مى‏ترسم كه دين را سبك بشماريد و در اجراء حكم رشوه بگيريد و قطع رحم نمائيد و قرآن را در آلات لهو بخوانيد، كسى را بر خود مقدم بداريد كه فضيلتى بر شما ندارد.پ 3- عبد اللَّه بن ميمون از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: از غفلت دورى كنيد، هر كس در كارها غفلت كند از خودش هم غافل مى‏شود، از كسالت در امور دينى و سستى و سهل‏انگارى در امر خداوند بترسيد و بدانيد هر كس امر خداوند را اهميت ندهد خداوند روز قيامت به او توجه نخواهد كرد.

 

 

پ‏4- سكونى از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: خداوند مؤمن ضعيفى را كه به دين اهميت نمى‏دهد مبغوض مى‏دارد.