سختگيرى بر گناهكاران

پ‏1- سفيان بن سمط گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هر گاه خداوند بخواهد به بنده‏اى خيرى برساند آن است كه اگر او مرتكب گناهى شد خداوند او را در مشكلى گرفتار ميكند و استغفار را به يادش مياورد اما هر گاه بخواهد او را گرفتار سازد، اين است كه اگر از وى گناهى سرزد، به او نعمت ميدهد، و استغفار را از يادش ميبرد و به او مهلت عطا ميكند، و اين است معنى آيه شريفه كه فرمود: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ* يعنى در هنگام گناه به آنها مهلت ميدهدپ 2- برفى در يك حديث از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه آن حضرت در تفسير آيه شريفه أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ فرمود: آن توبيخ براى كسانى ميباشند كه به سن هيجده سالگى رسيده باشندپ 3- محمد بن طلحه گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: خداوند هفتاد سالگان را گرامى ميدارد و از هشتاد سالگان شرم ميكندپ 4- اسحاق بن عمار از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس چهل سال از عمرش بگذرد از سه بيمارى‏

 

مصون ميگردد،پ و آنها عبارتند از ديوانگى، جذام و برص كسانى كه پنجاه سال از عمرشان گذشته باشد خداوند بازگشت بطرف خود را به او روزى ميكند، و هر كس شصت سال از عمرش بگذرد، خداوند روز قيامت حساب او را آسان ميكند، و هر كس به هشتاد برسد گناهان گذشته و آينده‏اش را خدا مى‏آمرزد و با حال آمرزش زندگى ميكند و از خاندانش شفاعت مينمايدپ 5- ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: بندگان تا چهل سالگى وقت دارند كه به خود برسند و جبران گذشته‏ها را بكنند ولى هنگامى كه به چهل رسيدند خداوند به فرشتگان وحى ميكند بر او سختگيرى كنيد و هر چه انجام ميدهد چه بزرگ و يا كوچك و يا زياد و يا كم همه را يادداشت نمائيدپ 6- ابو بصير گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هر گاه بنده‏اى به سى و سه سالگى برسد به رشد كامل رسيده است، و هر گاه به چهل برسد به انتها ميرسد، و هنگامى كه به چهل و يك سالگى برسد به نقصان قدم ميگذارد، و كسانى كه پنجاه سال دارند بايد خود را در حال جان دادن بدانندپ 7- ابو بصير گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: هنگامى كه چهل سال از سن مردى بگذرد به او ميگويند احتياط كن كه ديگر عذرى ندارى، و چهل ساله نبايد مانند بيست ساله عذرخواهى كند، كسى كه طالب آن دو ميباشد يكى هست و مراقب آنها است، از وحشتهائى كه در مقابل دارى بترس و كار كن، و از گفتار زياد دست باز دارپ 8- على بن مغيره گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هر گاه مردى به چهل سالگى رسيد خداوند او را از بيماريهاى جنون، و پيسى مصون ميدارد، و هر گاه به سن پنجاه سالگى رسيد خداوند در حساب او تخفيف ميدهد هنگامى كه به شصت رسيد او را به توبه موفق ميكند، و هر گاه به هفتاد رسيد اهل آسمانها او را دوست ميدارند، هنگامى كه هشتاد ساله شد خداوند امر ميكند نيكيهاى او را بنويسند و گناهانش را محو كنند، و هر گاه به نود رسيد خداوند گناهان گذشته و آينده او را مى‏آمرزد و اسير خداوند در زمين به حساب مى‏آيدپ 9- در يك حديث روايت شده هنگامى كه به صد سالگى رسيد به پايان زندگى‏

 

 

رسيده و عقلش در اين هنگام مانند عقل كودك هفت ساله ميباشدپ 10- انس از حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله روايت ميكند كه فرمودند: هر گاه بنده‏اى به چهل سالگى رسيد تا آخر حديث كه ترجمه شدپ 11- امام عليه السّلام فرمودند: پيرمردى را روز قيامت حاضر ميكنند و نامه اعمال او را بدستش ميدهند و پشت نامه بطرف مردم ميباشد، او هنگامى كه نامه اعمال خود را مطالعه ميكند در آنجا كار نيكى مشاهده نميكند و از اين جهت ناراحت ميگردد در اين هنگام ميگويد: بار خدايا مرا بطرف دوزخ هدايت ميكنى، در اينجا خداوند به او خطاب ميكند و ميگويد: اى پيرمرد من شرم دارم از اينكه تو را معذب سازم، تو در دنيا نماز ميگذاردى، و بعد به فرشتگان دستور ميدهد او را بطرف بهشت هدايت كنندپ 12- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند متعال به صورت پيرمرد مؤمن در هر صبح و شب نگاه ميكند و ميگويد عمرت طولانى شده استخوانت باريك گرديده پوستت نازك شده و مرگت فرا رسيده و نزديك است قدم در آخرت گذارى، اكنون از من شرم كن و من شرم دارم تو را در آتش عذاب دهم‏پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله گويد: خداوند متعال ميفرمايد: سفيدى محاسن نور من ميباشد و من شرم دارم كه نور خود را در آتش بسوزانم‏پ حازم بن حبيب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هنگامى كه به شصت سال رسيدى خود را از مردگان به حساب آورپ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كسانى كه سن آنها به چهل رسيده مانند زراعتى ميباشد كه هنگام برداشت او رسيده باشد، به پنجاه ساله‏ها ميگويند: چه چيزى قبلا فرستاده‏ايد و چه چيز بعدا به شما خواهد رسيد، به شصت ساله‏ها ميگويند به حساب خود برسيد كه عذر شما قبول نخواهد شد، و هفتاد ساله‏ها بايد خود را جزء مردگان بدانند