سرزنش كردن مؤمن

پ‏1- مردى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند هر كس مؤمنى را

 

ملامت كند خداوند او را در دنيا و آخرت ملامت خواهد كردپ 2- اسحاق بن عمار گويد: امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس كارهاى زشت را اشاعه دهد مانند كسى ميباشد كه خود كار زشت را شروع كرده و هر كس مؤمنى را عيب‏جوئى كند از دنيا نخواهد رفت مگر اينكه از وى عيب‏جوئى خواهد شدپ 3- معاوية بن عمار از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: هر كس مؤمنى را سرزنش كند خداوند در دنيا و آخرت او را سرزنش ميكندپ 4- حذاء از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: عيبى بالاتر از اين نيست كه آدمى كارهاى زشت ديگران را بنگرد ولى زشتى‏هاى خود را مشاهده نكند، و يا ديگران را در كارهائى نكوهش كند در حالى كه خود آن كار را ميكند، و يا همنشين خود را با سخنان بى‏معنى ناراحت سازدپ 5- ابو جارود از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه آن جناب در تفسير آيه شريفه يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ

 فرمودند: يعنى از پادشاهان و حاكمان فاسد اطاعت نكنيد، اگر ميترسيد آنها دين شما را به خطر اندازند، زمين من فراخ است به هر جا ميخواهيد برويد خداوند متعال ميفرمايد: فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ پروردگار به آنها ميگويد: شما در چه حالى هستيد، آنها ميگويند: ما در زمين مستضعف بوديم، خداوند فرمود: مگر زمين من وسيع نيست شما براى حفظ دين خود مهاجرت كنيدپ 6- زهرى از امام سجاد عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: آخرين وصيتى كه خضر به موسى عليه السّلام كرد اين بود اى موسى كسى را به خاطر گناه نكوهش مكن، و بدان محبوبترين چيزها در نزد خداوند سه چيز هستند نخست ميانه روى در حال توانگرى، و عفو و گذشت در حال توانائى و قدرت، و محبت به بندگان خدا، هر كس در دنيا با بندگان خداوند محبت كند خداوند روز قيامت با او محبت ميكند، و بالاترين دستورات ترس از خدا ميباشد

 

 

پ‏7- سدير از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند هنگامى كه موسى از خضر جدا ميشد موسى به او گفت: مرا نصيحت كن، خضر گفت: چيزى كه تو را زيان نميرساند از دست مده، از لجاجت دورى كن و بدون احتياج جايى نرو، بدون تعجب خنده نكن، اى فرزند عمران كسى را به خاطر گناه سرزنش منما، و براى گناهت گريه كن‏پ 8- على عليه السّلام فرمودند: هيچ شهرى برايت سزاوارتر از شهر ديگر نيست، بهترين شهر آنجائى است كه تو را در بر گرفته است‏