عدم تعجيل در باره شيعيان

پ‏1- بزنطى گويد: حضرت رضا عليه السّلام فرمود: امام باقر عليه السّلام مى‏فرمودند: در مورد شيعيان ما عجله نكنيد، اگر آنها در جايى لغزش پيدا كنند در جاى ديگرى ثابت مى‏مانند.پ 2- على بن موسى قرشى گويد: امام ابو الحسن الرضا عليه السّلام فرمود: قلم از شيعيان ما برداشته شده، گفتم: اى سرور من اين چگونه مى‏شود، فرمود: براى اينكه از آنها در دولت باطل بر تقيه عهد و پيمان گرفته شده است، مردم همه در آسايش هستند ولى آنها خائف و از جان و مال خود مى‏ترسند.

آنها را به خاطر دوستى ما نسبت به كفر مى‏دهند ولى ما بخاطر آنها تكفير نمى‏شويم، آنها براى ما كشته مى‏شوند ولى ما بخاطر آنها كشته نمى‏شويم، هر يك از شيعيان ما كه مرتكب گناه و يا خطائى شوند گرفتار غم و اندوهى مى‏گردند كه گناهان آنها پاك مى‏شود، اگر چه گناهان بسيار زياد باشد.

اگر خود گرفتار نشود و مصيبت نبيند، گرفتار مصيبت در مال و فرزند مى‏گردد، و اگر گرفتار اين هم نشد در امور دنيا پيش آمدهائى براى او خواهد آمد و در خواب چيزهائى خواهد ديد كه او را در اندوه و غم فرو مى‏برد و اين‏ها موجب مى‏گردند تا گناهانش آمرزيده گردد.پ 3- حنان بن سدير گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: خداوند متعال محبت على عليه السّلام را در دلى نمى‏گذارد مگر اينكه هر گاه در جايى بلغزد در جايى ديگر استوار مى‏ماند.پ 4- على عليه السّلام فرمود: عذر برادرت را قبول كن، و هر گاه عذرى نداشت خودت براى او عذرى بخواه و او را مقصر مدان.پ 5- زيد شحام گويد: از حضرت صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: دوست على عليه السّلام‏

 

اگر در جايى پاهايش بلغزد در جاى ديگرى ثابت مى‏ماند.پ 6- عمر صابرى گويد: خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم من گاهى مشاهده مى‏كنم كه اصحاب ما مرتكب گناهان بزرگ مى‏گردند، فرمود: اى عمر به دوستان خداوند شماتت نكن، اگر دوست ما گناهى از وى سر مى‏زند و مستحق عذاب مى‏گردد، خداوند او را مبتلا مى‏كند.

 

بدن او بيمار مى‏گردد و اين موجب غفران او مى‏شود، و اگر بدنش مبتلا شد در مالش نقصان پديد مى‏آيد، و اگر اين هم نشد گرفتار مصيبت فرزندان مى‏گردد و اگر آن هم نشد در گرفتارى‏هاى روزگار سختى مشاهده مى‏كند تا هنگام مرگ گناهى نداشته باشد و خداوند از وى راضى گردد و او را وارد بهشت كند.پ در حديث ديگرى آمده اگر مبتلا به فرزند و خانواده نشد خداوند او را به همسايگان بد گرفتار مى‏كند تا او را رنج دهند و اگر اين هم نشد به مصيبت‏هاى دنيائى گرفتار مى‏شود.