مؤمن بر دو قسم است

پ‏1- نصير خثعمى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مؤمن دو گونه است، يكى به عهد خدا وفا كرده و به شرط و پيمان‏ها عمل نموده است، و اين است معنى گفته خداوند كه فرمود رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ اين مؤمن از وحشت‏هاى دنيا و آخرت آسوده است و از ديگران شفاعت مى‏كند و نياز به شفاعت ديگران ندارد.

دوم مؤمنى است مانند ساقه گندم كه گاهى كج مى‏شود و گاهى استقامت پيدا مى‏كند اين مؤمن از كسانى است كه مصيبت‏هاى دنيا او را مى‏گيرند و در آخرت هم گرفتارى برايش پيش مى‏آيد، و اين مؤمن را شفاعت مى‏كنند ولى او از

 

ديگرى شفاعت نمى‏كند.پ 2- خضر بن عمرو از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: مؤمن بر دو گونه است مؤمنى كه به شروط خداوند وفا كرده و وظائف خود را انجام داده است، اين مؤمن با پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان زندگى مى‏كند و در رفاقت خوش مى‏گذارند، اين خود شفاعت مى‏كند و احتياج به شفاعت ديگرى ندارد.

براى اين مؤمن در دنيا و آخرت وحشتى نيست، و مؤمن ديگر اندكى براى او لغزش پيدا شده و مانند شاخه درخت بادها آن را به هر طرف كشانيده‏اند، اين مؤمن گرفتار مصيبت‏هاى دنيا و آخرت خواهد شد، ولى سرانجام از وى شفاعت خواهد شد.پ 3- ابو مريم انصارى از حضرت باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: مردى در بصره كه در محضر على عليه السّلام بود برخاست و گفت: يا امير المؤمنين مرا از اوصاف برادران خبر ده على عليه السّلام فرمود: برادران دو نوع هستند برادران صالح و پاكدامن و مورد اعتماد و برادرانى كه بايد با آنها صرفا رفت و آمد عادى داشت و در زندگى از آنها استفاده كرد.

برادران مورد اطمينان آنهايى هستند كه به منزله بال و دست شما مى‏باشند، و داراى مال و خاندان هستند، هر گاه به آنها اعتماد كردى از مال و جانت به آنها دريغ نداشته باش، و با دوستان آنها دوست باش و با دشمنان آنها دشمن.

رازهاى او را مخفى بدار و اگر عيبى دارد آشكار نكن، و همواره از خوبيهاى او سخن بگو و بدان اى كسى كه اين سؤال را مى‏كنى، اين گونه برادران بسيار اندك هستند و وجود آنها مانند كبريت احمر نادر مى‏باشد.

 

امّا برادرانى كه بايد با آنها در ظاهر رفت و آمد كنيد و در مسائل زندگى از آنها سود ببريد اين است كه در امور دين و دنيا از آنها بهره‏مند گرديد، و ارتباط خود را با آنها قطع نكنيد و كارى به باطن آنها نداشته باشيد، تا هنگامى كه به شما محبت مى‏كنند شما هم با آنها محبت نمائيد و با خوش زبانى و چهره باز با آنان‏ برخورد كنيد.