منافقان و رياكاران

پ‏1- جميل بن صالح از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند هر كس مى‏خواهد از گرامى‏ترين مردم باشد بايد از خداوند بترسد و هر كس مى‏خواهد از متقى‏ترين مردم باشد بايد به خداوند توكل كند، و هر كس دوست مى‏دارد از توانگرترين مردم باشد بايد به آنچه در نزد خداوند مى‏باشد بيشتر اطمينان پيدا كند تا آنچه در دست او مى‏باشد.

بعد از آن رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: آيا به شما بگويم كه بدترين مردم كيست، گفتند بفرمائيد يا رسول اللَّه، فرمودند: كسى كه مردم را دشمن مى‏دارد و مردم هم از او گريزان هستند و سپس فرمودند: از بدتر از اين براى شما بگويم، عرض كردند بفرمائيد فرمودند: كسى كه از لغزش‏هاى ديگران در نمى‏گذرد و معذرت قبول نمى‏كند و لغزش‏ها را نمى‏پذيرد.

بعد از آن رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: مى‏خواهيد بدتر از اين دو را براى شما بگويم، عرض كردند: بفرمائيد يا رسول اللَّه فرمودند: كسى كه مردم از شر او در آسايش نيستند و از او انتظار خير ندارند.

عيسى بن مريم عليه السّلام فرمودند: اى بنى اسرائيل حكمت را به نادانان ياد ندهيد كه به آنها ستم خواهيد كرد و از اهلش هم منع نكنيد كه به آنان نيز ستم خواهيد نمود و به ظالم در ظلمش كمك نكنيد كه فضيلت شما از بين خواهد رفت.

عيسى بن مريم عليه السّلام فرمودند: كارها از سه قسم بيرون نيست، يا حقيقت آن روشن است آن را دنبال كن و به پايان برسان و يا حقيقت آن بر خلاف رضاى خداوند مى‏باشد آن را ترك نما و يا اينكه كار بر تو مشتبه مى‏باشد آن را به خدا واگذار و ترك كن.پ 2- قداح از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: شش‏

 

نفر مى‏باشند كه در زبان خدا و رسولان او نفرين شده‏اندپ و آنها عبارتند از: كسى كه در كتاب خداوند دست برد و چيزى بر آن بيفزايد، كسى كه قضاء و قدر خدا را تكذيب كند.

كسى كه سنت‏هاى مرا ترك گويد: كسى كه مال و جان عترت مرا حلال بداند و به آنها تعدى كند، كسى كه با قدرت بر مردم تسلط پيدا نمايد و عزيزان را خوار كند و يا كسانى كه خداوند آنها را خوار كرده است عزت دهد، كسى كه غنائم و انفال مسلمانان را به خود اختصاص دهد و براى خود حلال بشمارد.پ 3- عبد المؤمن انصارى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هفت نفر مورد لعنت خداوند و من و هر پيامبرى كه قبل از من بودند قرار مى‏گيرند و آنها عبارتند از: كسى كه در كتاب خدا دست برد و بر آن بيفزايد مقدرات خداوند را تكذيب كند، با سنت‏ها و روشن‏هاى من به مخالفت برخيزد.

جان و مال خاندان مرا كه خداوند حرام كرده است حلال بداند، با زور بر مردم مسلط شود و عزيزان را ذليل و ذليلان را خوار گرداند، اموال مسلمانان را براى خود حلال بداند و به حقوق آنان تجاوز نمايد و هر چه را كه خداوند حرام كرده است حلال بداند.پ 4- در حديث ديگرى از زيد بن على و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خداوند و پيامبران هفت نفر را لعنت كرده‏اند و از آنهاست كسى كه به بندگان خداوند تكبر كند تا آخر حديث كه در بالا ذكر شد.پ 5- ابو حمزه ثمالى گويد: امام على بن الحسين عليهما السّلام فرمودند: منافق نهى مى‏كند ولى نهى را قبول نمى‏كند، به كارهاى نيك دعوت مى‏نمايد ولى خود كار نيك انجام نمى‏دهد، هر گاه نماز بخواند به اطراف خود مى‏نگرد و هنگامى كه به ركوع مى‏رود آن را درست انجام نمى‏دهد.

هر گاه به سجده رود فقط مانند كلاغ سر بر زمين مى‏گذارد و بر مى‏دارد و هنگامى كه مى‏خواهد بنشيند مانند سگ روى پاهاى خود قرار مى‏گيرد، شب كه مى‏شود همش خوردن است و روزه هم ندارد، صبح مى‏كند باز هم مى‏خواهد به‏

 

خواب رود در حالى كه شب هم بيدارى نكشيده است.پ اگر سخن بگويد راستى و درستى در زبان او نمى‏باشد و اگر به كسى وعده دهد خلف وعده مى‏كند و اگر كسى امانتى در نزد او بگذارد خيانت مى‏كند و امانت را به صاحبش بر نمى‏گرداند و اگر با او مخالفت كنى غيبت شما را مى‏كند.پ 6- ابن زياد از امام صادق و او از پدرش از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت مى‏كند كه فرمود: رياكار سه نشانه دارد هر گاه تنها باشد كسل مى‏شود و هر گاه كسى در نزد او باشد به نشاط مى‏آيد و دوست مى‏دارد مردم كارهاى او را بنگرند.

ظالم هم سه علامت دارد با ما فوق نافرمانى مى‏كند، با مادون ظلم مى‏نمايد و از ستمگران حمايت مى‏كند، تنبل‏ها هم سه علامت دارند: كارها را تأخير مى‏اندازد و با تأخير انداختن آنها را ضايع مى‏كند و با تضييع كار مرتكب گناه مى‏شود، منافق هم سه علامت دارد: هر گاه سخن بگويد مرتكب دروغ مى‏گردد، هر گاه وعده دهد خلاف مى‏كند و هر گاه امانتى به او دهند خيانت مى‏نمايد.پ 7- حماد بن عيسى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمودند: لقمان به پسرش گفت: اى فرزند هر چيز علامتى دارد كه به آن شناخته مى‏شوند، دين هم سه علامت دارد كه هر كس داراى آن باشد مؤمن بحساب مى‏آيد: علم، ايمان و عمل به آن و ايمان هم سه نشانه دارد، ايمان به خدا و كتاب او و پيامبرانش.

عالم هم سه نشانه دارد علم به خداوند و به آنچه دوست مى‏دارد و يا مكروه مى‏شمارد، عامل نيز سه علامت دارد: نماز، روزه و زكاة كسانى كه با تكلف مى‏خواهند خود را به جايى برسانند نيز سه علامت دارند: با ما فوق خود به منازعه بر مى‏خيزند و آنچه را كه نمى‏دانند مى‏گويند و به آنچه نخواهند رسيد دست مى‏اندازند و مدعى مقامى مى‏شوند كه شايستگى آن را ندارند.

ستمگر هم سه نشانه دارد: به ما فوق خود ظلم مى‏كند و به ما دونش زور مى‏گويد و از ظالمان يارى مى‏كند، منافق هم سه نشانه دارد: قلب او با زبانش يكى نيست، كارش با دلش مخالف مى‏باشد و باطنش با ظاهرش يكى نيست، گناهكار هم سه علامت دارد: خيانت مى‏كند، دروغ مى‏گويد و هر چه از زبانش بيرون شود

 

خلاف آن را عمل مى‏كند.پ رياكار هم سه علامت دارد: هنگام تنهائى سست و تنبل مى‏شود، هر گاه كسى در نزد او باشد نشاط پيدا مى‏كند و به هر كارى دست مى‏زند تا مردم از وى تعريف كنند، حسود هم سه علامت دارد: در نهان از افراد بدگوئى مى‏نمايد، ولى هنگام حضور از آنها تملق مى‏گويد و در هنگام مصيبت شماتت مى‏كند، مسرف هم سه علامت دارد: مى‏خرد آنچه مال او نيست، مى‏پوشد آنچه به او تعلق ندارد و مى‏خورد چيزى را كه مال او نيست.

افراد كسل هم سه علامت دارند: سستى بخرج مى‏دهند تا كارها بعقب بيفتد و هر گاه كارها به عقب افتادند ضايع مى‏شوند و كسى كه كارها را ضايع كند به گناه آلوده مى‏شود، غافل هم سه نشانه دارد سهو، لهو و فراموشى.پ حماد بن عيسى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: براى هر يك از اين علامت شعبه‏هائى هست كه از آنها بيش از هزار باب باز مى‏شود، اى حماد همواره طالب علم باش و در شب و روز در فرا گرفتن دانش بكوش اگر مى‏خواهى ديدگانت روشن گردد و به خير دنيا و آخرت برسى، از مال ديگران چشم بپوش و خود را در ميان مردگان بنگر.

كوشش كن و به خود تلقين نكن كه تو از همه مردم برتر هستى و بايد ديگران از تو احترام كنند و در برابرت تعظيم نمايند، زبانت را از گفتار زياد باز دار و آن را در اختيارت بگير و حفظش كن، همان گونه كه مالت را محفوظ مى‏دارى.پ 8- امام صادق عليه السّلام فرمودند: منافق به دورى از رحمت خداوند راضى شده است زيرا او كارهائى مى‏كند كه با ظاهر شريعت سازگارى دارد، اما در باطن و واقع او با احكام خداوند بازى مى‏كند و آنها را به مسخره گرفته است، منافق در كارهاى خود بيهوده كار مى‏كند و دلش به آن بستگى ندارد و در نتيجه ياغى بشمار مى‏رود.

علامت نفاق عدم توجه و جدى نبودن در كارها مى‏باشد، منافق دروغ مى‏گويد، خيانت مى‏كند و قبيح و پررو مى‏باشد، ادعاهاى پوچ و بى‏معنى دارد،

 

هميشه محزون است،پ سفيه و بى‏عقل مى‏باشد، حيا ندارد، گناهان را كوچك مى‏شمارد، بزرگان دين را سبك مى‏كند، مصائب دينى را كوچك مى‏داند.

منافق تكبر مى‏كند و فخر مى‏فروشد، انتظار دارد مردم او را ستايش كنند، حسد مى‏ورزد و آخرت را فداى دنيا مى‏كند، كارهاى بد را بر كارهاى نيك ترجيح مى‏دهد، در سخن‏چينى اصرار مى‏ورزد، لهويات را دوست مى‏دارد، به فاسقان و ظالمان كمك مى‏كند، از كارهاى نيك تخلف مى‏نمايد و نيكوكاران را تقبيح مى‏كند.

منافق همه كارهاى زشت خود را زيبا جلوه مى‏دهد و اگر ديگران كار نيكى بكنند آن‏ها را زشت نشان مى‏دهد و مانند اين اعمال كه بسيار زياد مى‏باشد، خداوند متعال در قرآن مجيد در موارد متعدد منافقان را وصف كرده است و گفته:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى‏ حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى‏ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ، در جاى ديگر فرموده:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

گروهى از مردم خداوند را بطور كجى و انحراف عبادت مى‏كنند، اگر نيكى به آنها برسد، اطمينان پيدا مى‏كنند و اگر گرفتار فتنه و مشكلى شدند چهره در هم مى‏كشند، اين گونه مردم در دنيا و آخرت زيان مى‏نمايند و اين يك زيان روشنى است و گروهى ديگر مى‏باشند كه مى‏گويند ما به خدا و روز آخرت مؤمن هستيم، ولى آنها ايمان ندارند.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: منافق هر گاه وعده دهد خلف وعده مى‏كند و هر گاه كارى بكند آن را فاش مى‏سازد و هر گاه لب به سخن گشايد دروغ مى‏گويد و هر گاه به او امانتى بسپارى خيانت مى‏كند، هر گاه روزى به او برسد طغيان مى‏كند و هر گاه از روزى منع گردد دلش مى‏گيرد.پ رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: هر كس باطنش با ظاهرش مخالفت كرد او منافق مى‏باشد هر كس مى‏خواهد باشد و هر جا باشد و در هر زمينى كه بخواهد زندگى كند و در هر مقامى كه مى‏خواهد باشد.

 

پ‏9- عبد اللَّه بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

 

من پيرمرد جاهل و توانگر ظالم و فقير متكبر را دوست نمى‏دارم.پ 10- راوندى به سند خود از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: مبغوض‏ترين مردم در نزد خداوند كسى است كه به گناه مؤمن اقتداء كند و دنبال نيكى‏هاى او نرود.