منجيات و مهلكات

پ‏1- سعد بن طريف گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: سه چيز درجات را بالا مى‏برند و سه چيز موجب كفاره گناهان مى‏شوند، و سه چيز آدمى را هلاك مى‏كنند و سه چيز هم موجب نجات و رستگارى انسان مى‏شوند.

اما اعمالى كه موجب ارتقاء آدمى مى‏گردند عبارتند از سلام كردن آشكار و خورانيدن غذا و نماز خواندن در شب هنگامى كه همه به خواب رفته باشند، و اعمالى كه موجب آمرزش گناهان مى‏شوند عبارتند از وضوء گرفتن در هواى سرد و رفتن به نماز در شب و روز و شركت در اجتماعات.

اما آن سه گناه كه آدميان را به هلاكت مى‏رسانند عبارتند از بخل، هواى نفس كه آدمى را به دنبال خود بكشند و خودبينى، اما اعمالى كه انسانى را نجات مى‏دهند ترس از خدا در نهان و آشكار و ميانه‏روى در هنگام فقر و توانگرى و سخن عادلانه در خوشنودى و غضب.پ 2- انس بن مالك گويد: رسول اكرم صلى اللَّه عليه و اله فرمود: سه خصلت آدمى را نجات مى‏دهد و سه خصلت هلاك مى‏كند، آنهائى كه نجات مى‏دهند عبارتند از ترس خدا در نهان و آشكار و ميانه‏روى در فقر و توانگرى و عدالت در هنگام غضب و خوشنودى.

آن سه خصلت كه موجب هلاكت مى‏گردند بخل و هوى نفس كه آدمى را دنبال خود بكشند و خودخواهى و خودپسندى، در يك روايت ديگر آمده كه بخل موجب سوء ظن بخداوند مى‏گردد.پ 3- انس بن محمد از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله در وصيتى به على فرمودند: سه عمل موجبات بالا رفتن مقام مى‏شوند و سه عمل هلاك مى‏كنند و سه عمل موجب نجات انسان‏

 

مى‏گردند.پ آن اعمال كه موجب ارتقاء مقام مى‏شوند عبارتند از وضوى كامل در هواى سرد و انتظار نماز ديگر بعد از اداء نماز، و شركت در اجتماعات در شب‏ها و روزها، و اما اعمالى كه موجب كفاره گناه مى‏شوند واضح و روشن سلام كردن و غذا خورانيدن و نماز در شب در آن هنگام كه مردمان در خواب باشند.

 

اما اعمالى كه موجب هلاكت انسان مى‏شود بخل و هوى نفس كه آدميان را دنبال خود بكشند، خودخواهى و از خود راضى بودن، اما منجيات ترس از خداوند در نهان و آشكار و ميانه‏روى در فقر و توانگرى و سخن عدل در خوشنودى و غضب.پ 4- ابن زياد گويد: امام باقر عليه السّلام از پدرش روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله فرمود: سه خصلت آدمى را هلاك مى‏كند، نقض عهد، ترك سنت‏ها، مفارقت از اجتماعات و سه خصلت موجب نجات است، نگه داشتن زبان، گريه كردن بر گناهان خود و نشستن در خانه.پ 5- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: خوشا بحال آن كس كه در خانه خود بنشيند و 2 ز طعام خود بخورد، و به طاعت خداوند مشغول گردد و بر گناهانش گريه كند.