نام نيك و كار براى خدا

پ‏1- ابو ذر گويد: خدمت حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله عرض كردم مردى براى خود كار مى‏كند ولى مردم او را دوست مى‏دارند، فرمود: اين بشارتى است كه مؤمن در دنيا بدست مى‏آورد.پ 2- مفضل گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم گروهى قبل از ما بودند و آنها مى‏گفتند: هر گاه خداوند بنده‏اى را دوست بدارد كسى از آسمان فرياد مى‏زند اى مردم خداوند فلان شخص را دوست مى‏دارد شما هم او را دوست بداريد.

در اين هنگام محبت او در دل مردم جاى مى‏گرفت و همه او را دوست مى‏داشتند، ولى هر گاه خداوند بنده‏اى را مورد بغض قرار مى‏داد باز از آسمان اشاره مى‏شد كه خداوند فلان شخص را دشمن مى‏دارد شما هم او را دشمن بداريد، و خداوند كينه او را در دل مردم مى‏گذاشت.

راوى گويد: امام عليه السّلام كه تكيه كرده بود از حال تكيه بيرون شد و در جاى خود نشست و سه بار با دست خود اشاره كرد و گفت: اين چنين نيست كه آنها

 

مى‏گويند،پ بلكه خداوند هر گاه بنده‏اى را دوست بدارد مردم را نسبت به او مشغول مى‏كند تا مردم در باره او هر چه مى‏خواهند بگويند، در نتيجه مردم گناه مى‏كنند و او ثواب مى‏برد.

ولى هر گاه خداوند بنده‏اى را مبغوض بدارد او را در نظر مردم محبوب مى‏كند تا در باره او هر چه بخواهند بگويند و در نتيجه هم مردم و هم آن شخص گناهكار به حساب مى‏آيند زيرا نسبت به آن در گفتار غلو مى‏كنند.

بعد از آن فرمود: مگر كسى محبوب‏تر از يحيى بن زكريا بود مردم فريب خوردند و او را كشتند آيا كسى محبوب‏تر از على عليه السّلام بود كه مردم با او آن گونه رفتار كردند، آيا كسى مانند حسين بن على صلوات اللَّه عليه وجود داشت كه مردم فريب خورده او را به شهادت رساندند.پ 3- بطائنى از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه مردى به حسين بن على عليهما السّلام نامه نوشت و گفت: اى سيد من مرا از خير دنيا و آخرت آگاه گردان، امام حسين براى او نوشت: بنام خداوند بخشنده مهربان هر كس خوشنودى خدا را در برابر خشم مردم طلب كند خداوند امور او را كفايت مى‏كند ولى هر كس خوشنودى مردم را بر رضاى خدا اختيار كند، خدا او را به مردم وامى‏گذارد.پ 4- على عليه السّلام به محمد بن ابى بكر نوشتند اگر قدرت دارى خوشنودى خداوند را بر غضب مردم بدست آورى اين كار را انجام بده، زيرا خداوند بعد از همه هست و كارها را كفايت مى‏كند، و در غير خداوند كسى اين چنين نخواهد بود.پ 5- موسى بن جعفر عليهما السّلام از پدرانش روايت مى‏كند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:

هر گاه خداوند بنده‏اى را دوست بدارد منادى از آسمان فرياد مى‏زند: اى مردم آگاه باشيد خداوند فلان شخص را دوست مى‏دارد شما هم او را دوست بداريد، دلها آن ندا را تلقى مى‏كنند و آن مرد از هر جا عبور كند مردم او را دوست مى‏دارند.

اما هر گاه خداوند بنده‏اى را دشمن بدارد منادى از طرف آسمان ندا مى‏كند كه خداوند فلان شخص را مبغوض مى‏دارد شما هم او را مبغوض بداريد، در اين‏

 

 

هنگام دل‏ها و گوش‏ها آن را فرا مى‏گيرند و از هر جا عبور كند مردم او را دشمن مى‏گيرند و مانند شيطان از وى دورى مى‏كنند.پ 6- على عليه السّلام در وصيت خود به فرزندش حسن عليه السّلام فرمود: مردان صالح از آنجا شناخته مى‏شوند كه ذكر خير آنها در زبان بندگان هست، و اينك بايد محبوب‏ترين عمل در نزد تو اندوختن و توشه برداشتن عمل صالح باشد.