پاداش نيت‏هاى نيك

پ‏1- هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: مردم بعد از مرگ از سه چيز استفاده مى‏كنند يكى از آنها صدقه‏اى است كه در زمان حيات خود پايه‏گذارى كرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خيرات استفاده خواهد

 

 

كرد، و دوم سنت نيكى است كه مردم به آن عمل كنند، سوم فرزند صالحى كه براى او استغفار نمايد.پ 2- هيثم از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: مؤمن از شش چيز بعد از مرگ استفاده مى‏كند، فرزند صالحى كه براى او استغفار كند، قرآنى كه به خط خود آن را نوشته باشد چاهى كه براى مردم حفر كرده، و درختى را كه براى مردم غرس نموده، و آبى را كه جارى كرده و سنت نيكوئى كه پايه گذاشته است.پ 3- حلبى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: سه چيز دنبال آدمى را مى‏گيرند و او بعد از مرگ از آنها استفاده مى‏كند: صدقه جاريه، موقوفه‏اى كه همه از آن استفاده كنند و سنت خوبى كه مردم آن را بكار گيرند و يا فرزند شايسته‏اى كه براى پدرش طلب مغفرت كند.پ 4- عبد الخالق از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: بهترين چيزى كه انسان بعد از خود مى‏گذارد سه چيز است، فرزند نيكوكارى كه براى او طلب مغفرت كند، سنت نيكى كه مردم آن را مورد عمل قرار دهند و صدقه جاريه.پ 5- ميمون قداح گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: هر بنده‏اى از بندگان خدا كه سنتى را بر پا دارد و مردم از آن هدايت شوند پاداش عمل به آن سنت را خواهد ديد، بدون اينكه از پاداش ديگران كاسته گردد، و هر بنده‏اى كه سنت زشتى را پديد آورد مجازات خواهد شد بدون اينكه از مجازات ديگران چيزى كم شود.