گرفتاريها و مصيبتها

پ‏1- رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله در يكى از سفرها در زمينى كه در آن گياه و علف نبود فرود آمدند، فرمودند برويد مقدارى هيزم بياوريد، اصحاب هر كدام بطرفى رفتند تا هيزم تهيه كنند و آنها مقدارى خار و خاشاك جمع كردند و در مقابل رسول خدا نهادند رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله هنگامى كه آن هيزمها را مقابل خود مشاهده كردند فرمودند ميخواهم براى شما در اينجا مثلى بزنم، اكنون بدانيد كه نيكى‏ها و بديها هم اين چنين جمع ميگردند، خداوند بيامرزد كسى را كه براى خود فكرى بكندپ 2- مردى از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: اگر به چهار چيز گرفتار شديد به خداوند پناه بريد، هر گاه فحشاء در ميان ملتى پديد آيد و آشكار گردد خداوند براى آنها طاعون مياورد و آنها گرفتار بيماريهائى ميشوند كه در ميان پدران آنها سابقه نداشته است هر گاه مردمى در وزن وكيل خيانت كنند، گرفتار قحطى و فشار زندگى ميگردند و حاكم هم به آنها ظلم ميكند، و هر گاه از دادن زكاة خوددارى ورزند، باران براى آنها نازل نميشود و اگر بارانى هم بيايد براى چهار پايان خواهد بود

 

پ‏هر گاه عهد و پيمانها را با خداوند انجام ندهند و به دستورات رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله عمل نكنند و خداوند دشمن را بر آنها مسلط ميكند و هر چه دارند ميگيرند و كسانى كه بر خلاف امر خداوند دستورى بدهند، خداوند عذاب و سختى را بر آنان مسلط ميسازدپ 3- ابو حمزه گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: در كتاب حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله آمده است كه هر گاه زنا بعد از من آشكار گردد، مرگ ناگهانى زياد مى‏شود، و هر گاه در وزن وكيل خيانت شود قحطى و خشكسالى مى‏آيد هر گاه مردم زكاة ندهند زمين بركات خود را از مردم ميگيرد و زراعت و ميوه و معدنها نقصان پيدا ميكنند، هر گاه حكم ظالمانه بدهند دشمنى و عناد در زمين زياد ميگردد و همه با هم دشمن ميگردند هر گاه نقض عهد كنند خداوند دشمنان را بر آنها مسلط ميكند، هر گاه قطع رحم نمايند اموال آنها در دست دشمنان قرار ميگيرد، هنگامى كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند خداوند بدها را بر آنها مسلط ميسازد و نيكان هر چه دعا كنند مستجاب نميگرددپ 4- ابن زياد از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه فرمودند:

خداوند به يكى از پيامبرانش كتابى نازل كرد و در آن فرمود: بعد از اين گروهى ميايند كه دنيا را بوسيله دين طلب ميكنند آنها لباس ميش را در بر ميكنند ولى دلهاى آنها مانند دل گرگ ميباشد، زبان آنان از عسل شيرين‏تر، ولى باطن آنها از مردار هم بدبوتر ميباشد، آيا آنها مرا گول ميزنند و يا مرا ميخواهند فريب دهند، و يا بمن زور ميگويند به عزت و جلال خودم سوگند براى اين گونه مردمان حوادثى پديد مياورم كه آنها را در هم خورد كند، و هر كدام را به جايى ببرد و پراكنده سازد، به اندازه‏اى كه خردمندان و دانايان هم در آن متحير بمانندپ 5- ابو حمزه ثمالى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمودند: اين طور نيست كه باران يك سال ببارد و يك سال نبارد، و خداوند هر گاه صلاح بداند و در هر جا كه بخواهد

 

باران رحمت خود را نازل ميكند، مترجم گويد: ما اين حديث را در چند صفحه قبل ترجمه كرده‏ايم‏پ 6- ابو اسحاق همدانى از پدرش روايت ميكند كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمودند:

سه گناه زود اثر ميگذارند و تاخير در آنها نميشود، و آنها عبارتند از: عاق والدين، ظلم به مردم و ناسپاسى‏پ 7- ياسر از امام رضا عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند هر گاه حاكمان مردم دروغ بگويند باران نميبارد، و هر گاه سلطانى ستم كند، حكومت خوار ميگردد، و هر گاه زكاة پرداخت نشود گوسفندان ميميرندپ 8- ابن عباس گويد: هر گاه ظلم و ستم در ميان ملتى پديد آيد، مرگ در ميان آنها آشكار ميگردد، و هر گاه كم فروشى زياد شد آنها زيان خواهند ديد و گرفتار خشكسالى خواهند شد، و هر گاه نقض عهد كردند دشمن بر آنها تسلط پيدا خواهد كردپ 9- بكير از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند چهار چيز زود عقوبت مياورند، مردى به ديگرى احسان ميكند و او در برابر بدى مينمايد، مرديكه تو به او ستم نميكنى ولى او به تو ظلم مينمايد، شخصى كه تو نسبت به او وفا ميكنى و او خيانت ميكند، مرديكه با خويشاوندان رفت و آمد ميكند ولى خويشان با او قطع رابطه ميكنندپ 10- مجاهد از پدرش از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: گناهانى كه نعمتها را تغيير ميدهند ظلم ميباشد و گناهانى كه پشيمانى مى‏آورند قتل است، گناهانى كه بدبختى مى‏آورند تجاوز ميباشد، گناهانى كه پرده‏ها را پاره ميكنند آشاميدن شراب است گناهى كه روزى را حبس ميكند، زنا هست گناهى كه آدميان را زود هلاك ميكند قطع رحم ميباشد، گناهانى كه دعا را رد ميكنند، و اوضاع زندگى را تيره ميسازند ظلم به پدر و مادر هستندپ 11- ابو خالد كابلى گويد: از امام سجاد عليه السّلام شنيدم فرمودند: گناهانى كه‏

 

موجب تغيير نعمت ميشوندپ عبارتند از ظلم به مردم و ترك كارهاى نيك و احسان به مردم و كفر نعمت و ترك شكر و سپاس خداوند متعال ميفرمايد: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ پروردگار چيزى از قومى نميگيرد مگر اينكه آنها خود اوضاع و احوال خود را تغيير دهند و به گناه و فساد آلوده شوند گناهانى كه موجب پشيمانى ميشوند كشتن كسى ميباشد كه قتل او حرام است همان گونه كه خداوند در داستان قابيل و هابيل بيان داشته، او هنگامى كه برادرش را كشت پشيمان گرديد از گناهانى كه موجب پشيمانى ميشوند ترك صله ارحام ميباشد در آن هنگام كه نيازمند هستند، و نخواندن نماز تا آنگاه كه وقت آن بگذرد و نيز ترك وصيت و ندادن مظالم و منع زكاة تا هنگام مرگ و بسته شدن زبان همه اينها موجب پشيمانى مى‏شود گناهانى كه عذاب مى‏آورند عبارتند از ظلمى كه ظالم نسبت به آن شناخت داشته باشد، و تجاوز و تعدى به مردم و ريشخند كردن آنها، گناهانى كه روزى انسان را ميگيرند اظهار فقر و خوابيدن در هنگام نماز عشاء بطورى كه نماز قضاء گردد، و همچنين است نماز صبح و كوچك شمردن نعمتها و شكايت از خدا گناهانى كه پرده‏ها را پاره ميكنند عبارتند از خوردن شراب، و بازى كردن قمار، و شوخى و مزاح با مردم و سخنان لغو و بى‏فايده و عيب‏جوئى از مردم و هم‏نشينى با مردان آلوده گناهانى كه موجب نازل شدن عذاب ميگردند كمك نكردن به ستم‏ديدگان و نرسيدن به حال محرومان و مهمومان و ترك امر به معروف و نهى از منكر ميباشد گناهانى كه موجب مى‏شود كه دشمنان بر انسان تسلط يابند، عبارتند از ظلم آشكار و گناه علنى، و ارتكاب محرمات و نافرمانى از نيكان، و متابعت از اشرار گناهانى كه آدميان را زود هلاك ميكنند عبارتند از: قطع رحم، سوگند دروغ، و

 

گفتن سخنان غير واقع،پ و زنا، و سد راه مسلمانان، و ادعاى امامت بدون لياقت و شايستگى گناهانى كه اميدها را قطع ميكنند عبارتند از نااميدى از رحمت خداوند، ياس از درگاه خدا، اطمينان و اعتماد به غير خدا، و تكذيب وعده‏هاى خداوند گناهانى كه فضاء را تاريك ميكنند عبارتند از سحر و كهانت، ايمان به ستارگان، تكذيب قدر، عقوق پدر و مادر، گناهانى كه باطن آدميان را آشكار مينمايند عبارتند از: كسانى كه وام ميگيرند و قصد ندارند آن را برگردانند آنهائى كه در راه باطل اموال خود را اسراف ميكنند، و نسبت به زن و فرزندان و خويشاوندان بخل ميكنند، و يا بد اخلاق هستند و صبر ندارند، و همواره كسل و تنبل ميباشند و به اهل ديانت به نظر خفت نگاه ميكنند گناهانى كه مانع قبولى دعا ميباشند عبارتند از سوء نيت، خبث باطن و نفاق با برادران اجابت نكردن ديگران، تاخير نمازهاى واجب تا آن گاه كه وقتش بگذرد و نيكى نكردن در راه خداوند و ندادن صدقه و احسان و زبان به فحش و ناسزا گشودن گناهانى كه موجب ميگردند باران قطع گردد، عبارتند از جور حاكمان در كارهاى قضائى، شهادت زور، كتمان شهادت، منع زكاة و قرض و نرسيدن به نيازمندان قساوت قلب نسبت به فقراء ظلم به يتيمان و بيوه زنان و دور كردن سائل و رد كردن اوپ 12- ابان بن احمر از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: اگر به پنج چيز گرفتار شديد به خداوند پناه بريد، هر گاه در ميان قومى فحشاء علنى شد طاعون و دردهاى بى‏سابقه پيش مى‏آيد هر گاه آنها در وزن وكيل خيانت كردند گرفتار قحطى و خشكسالى ميشوند و سلطان به آنها ظلم خواهد كرد، هر گاه زكاة ندهند باران از آنها قطع خواهد شد و اگر چهار پايان نبودند بارانى نميامد هر گاه از عهد و پيمانهاى خدا و رسول دست بردارند، و وظائف خود را انجام‏

 

 

ندهند خداوند دشمنان آنها را بر آنان مسلط ميكند و اموال آنها را ميگيرند و هر گاه مردمانى بدون حكم خدا كارى بكنند در ميان آنها تيرهاى اختلاف گذاشته خواهد شدپ 13- ابن كواء شنيدند امير المؤمنين عليه السّلام ميفرمايند: به خداوند پناه ميبرم از گناهانى كه آدمى را زود هلاك ميكنند، ابن كواء گفت: مگر گناهى هست كه زود آدمى را نابود كند امام عليه السّلام فرمودند: آرى قطع رحم اين كار را ميكند خانواده‏اى همه پرهيزگار ميباشند ولى يكى از آنها قطع رابطه ميكند، خداوند آنها را محروم مينمايد ولى خانواده‏اى بدكار به خاطر مواساة مورد لطف خداوند قرار ميگيرندپ 14- ابن مسعود از حضرت رسول صلى اللَّه عليه و آله روايت ميكند كه فرمودند: از گناهان دورى كنيد كه گناه نيكيها را از بين ميبرد، آدمى مرتكب گناهى ميگردد و در اثر آن علومى كه فرا گرفته بوده فراموش ميكند آدم گناهى ميكند و در اثر آن از خواندن نماز در شب محروم ميگردد، و گناه موجب مى‏شود كه انسان از روزى محروم گردد، در حالى كه زندگى برايش گوارا بوده است و بعد اين آيه شريفه را تلاوت كردند: إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ