بخش سى و دوم حكمت، معرفت امام است

پ‏تفسير قمى: علي بن قصير از حضرت صادق عليه السّلام نقل ميكند كه عرض كردم فدايت شوم تفسير اين آيه چيست: وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ بلقمان حكمت آموختيم. فرمود يعنى معرفت امام زمان خودش.پ محاسن برقى: ابو بصير گفت: از حضرت صادق عليه السّلام در مورد اين آيه سؤال كردم: وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً هر كه داراى حكمت شود باو خير و خوبى فراوان داده شده.

 

فرمود اطاعت و فرمانبردارى از خدا و معرفت امام است.پ تفسير عياشى: ابو بصير گفت از حضرت باقر شنيدم در تفسير آيه وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً فرمود معرفت امام و پرهيز از گناهان كبيره‏اى كه خداوند وعده آتش داده.پ عياشى: سليمان بن خالد از حضرت صادق نقل كرد كه فرمود حكمت عبارت است از معرفت و بصيرت در دين هر كدام از شما فقيه در دين باشد حكيم است، از مردن هيچ كس در جهان شيطان خوشحال نميشود باندازه خوشحالى از مردن يك فقيه.