بخش سى و ششم ائمه عليهم السّلام دريا و لؤلؤ و مرجانند

پ‏كنز الفوائد: جابر از حضرت صادق عليه السّلام در آيه: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ فرمود على و فاطمه است بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ فرمود يعنى على عليه السّلام بر فاطمه ستم روا نميدارد و نه فاطمه بر علي يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ خارج مى‏شود از آن دو لؤلؤ و مرجان يعنى حسن و حسين عليهما السّلام.

از ابو سعيد خدرى در كنز الفوائد همين روايت نقل شده بدو سند يكى از ابو سعيد خدرى و ديگرى از ابن عباس در روايت ابن عباس بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ را تأويل به پيامبر اكرم نموده در آخر روايت سوم كه از كنز نقل مى‏شود از ابا ذر غفارى ميگويد: چه كس مانند اين چهار نفر علي و فاطمه و حسن و حسين را ديده؟

دوستدار آنها نيست مگر مؤمن و كينه‏توز آنها نيست مگر كافر مؤمن بحب آل محمّد باشيد مبادا كفر پيشه كنيد بكينه اهل بيت كه مستوجب آتش خواهيد شد.پ توضيح: مرحوم طبرسى مينويسد: دو دريا يعنى درياى شور و شيرين كه باهم برخورد مى‏كنند ولى مخلوط نمى‏شود يكى در ديگرى معنى مرج يعنى فرستاده و گسيل داشت.

از سليمان فارسى و سعيد بن جبير و سفيان ثورى نقل شده كه دو دريا

 

علي و فاطمه هستند بين آن دو فاطمه‏ايست بَيْنَهُما بَرْزَخٌ محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم است: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ حسن و حسين هستند.

جاى تعجب نيست كه على و فاطمه دو دريا باشند بواسطه گسترش فضل آنها و كثرت خيرشان. دريا را كه دريا ناميده‏اند بواسطه وسعتش بوده روزى پيامبر اكرم سوار اسبى شد او را راه برد بعد تعريف كرد: اين اسب را دريائى يافتم.

از خصال همين روايت نقل مى‏شود مينويسد: حضرت فرمود على و فاطمه در دريائى از علمند بسيار عميق كه هيچ كدام بر ديگرى تجاوز و ستم روا نمى‏دارند.پ مناقب: ابو صالح از ابن عباس نقل كرد كه فاطمه زهرا عليها السّلام از گرسنگى و پوشاك گريه كرد: پيامبر اكرم فرمود: فاطمه جان قدر شوهر خويش را بدان، بخدا قسم او آقاى دنيا و آخرت است و بين آن دو را اصلاح نمود خداوند اين آيه را نازل كرد مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ يعنى من كه خدايم گسيل داشتم دو دريا را على بن ابى طالب درياى علم و فاطمه زهرا درياى نبوت هر دو بهم متصل شدند من اين اتصال را بين آنها بوجود آوردم.

بعد ميفرمايد: بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ بين آن دو پيامبر اكرم فاصله و مانع است كه جلوگيرى از حزن و اندوه على براى دنيا و از ستيزه نمودن فاطمه عليها السّلام با شوهرش براى دنيا ميكند فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ اى گروه جنيان و انسانها ولايت على بن ابى طالب و حب فاطمه زهرا را تكذيب مى‏كنيد؟! لؤلؤ حسن عليه السّلام و مرجان حسين است زيرا دانه‏هاى لؤلؤ بزرگتر از دانه‏هاى مرجان است.

از كتاب عمده از سفيان ثورى نيز نقل شده كه دو دريا علي و فاطمه و لؤلؤ و مرجان حسن و حسين هستند.

 

ثعلبى همين را نقل كرده از سعيد بن جبير و گفته است: بَيْنَهُما بَرْزَخٌ يعنى حضرت محمّد صلى اللَّه عليه و آله و سلم.