بخش پنجاه و يكم ائمه عليهم السّلام (حرمات اللَّه) هستند

آيات- الحج: وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.پ تفسير: حرمة چيزى كه هتك آن حرام است بعضى گفته در اين آيه، منظور مناسك حج است و بيت الحرام و بلد حرام و ماه حرام و مسجد الحرام نيز گفته‏اند.

آنچه در اخبار خواهد آمد قابل اعتماد است شك نيست كه احترام ائمه و بزرگداشت مقام آنها در حيات و بعد از وفات واجب است همچنين احترام بآنچه نسبت باين خاندان دارد از قبيل حرمهاى منوره و اخبار و آثار و فرزندانشان و دانشمندانى كه حمل اخبار و علوم ايشان را نموده‏اند.پ معانى الاخبار و خصال و امالى: عبد اللَّه بن سنان از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد كه فرمود: خدا را سه حرمت است كه نظير ندارند: 1- كتاب خدا كه حكمت و نور او است و خانه خدا كه قبله مسلمانان جهان است و از هيچ كس پذيرفته نمى‏شود كه روى بجانب ديگر كند و اولاد پيامبرتان.پ خصال: ابو سعيد خدرى گفت پيامبر اكرم فرمود: خدا داراى سه حرمت است هر كس آنها را حفظ كند خداوند امر دين و دنيايش را حفظ ميكند و هر كس حفظ نكند خداوند چيزى براى او حفظ نميكند. حرمت اسلام و حرمت خودم و حرمت عترتم.

 

پ‏خصال: جابر گفت: از پيامبر اكرم شنيدم ميفرمود: روز قيامت سه چيز بشكايت مى‏آيند قرآن و مسجد و عترت.

قرآن ميگويد: خدايا مرا تحريف نمودند و پاره پاره‏ام كردند. مسجد ميگويد: خدايا مرا تعطيل كردند و ضايع نمودند. عترت ميگويد: خدايا ما را كشتند و تبعيد نمودند و طرد كردند من بدو زانو مى‏نشينم براى دادخواهى خداوند ميفرمايد من شايسته اين كارم.پ كافى: علي بن شجره از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد خدا را در زمين پنج حرمت است: حرمت پيامبر و حرمت آل او و حرمت كتاب خدا و حرمت كعبه و حرمت مؤمن.پ كنز جامع الفوائد: عيسى بن داود از امام موسى بن جعفر عليه السّلام در مورد آيه: وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ فرمود سه حرمت است كه واجب است هر كس قطع حرمت يكى از آنها را بنمايد مشرك بخدا شده اول هتك حرمت خدا در بيت الحرام. دوم تعطيل كتاب و عمل بغير او و سوم قطع آنچه خدا واجب نموده كه عبارت است از مودت ما و اطاعت از ما.

 

ابن بطريق در مستدرك از كتاب فردوس باسناد خود از جابر نقل كرد كه پيامبر اكرم فرمود: سه چيز بشكايت روز قيامت مى‏آيند آنگاه خبرى كه از خصال نقل شد عينا نقل ميكند.