بخش چهاردهم در تأويل آيه إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ‏

 [ترجمه روايات‏]

پ‏تفسير قمى: ص 713- جابر از حضرت باقر عليه السّلام نقل ميكند در باره آيه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ فرمود بازخواست مى‏شود از كسى كه در راه محبت ما كشته شده.پ كنز الفوائد: منصور بن حازم از زيد بن على نقل كرد كه باو گفتم فدايت شوم تفسير آيه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ،  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ فرمود بخدا قسم اين آيه در باره محبت ما است بخدا سوگند اختصاص بما دارد.پ كنز الفوائد: جابر جعفى گفت از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم راجع به آيه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

فرمود: كسى كه در راه محبت ما كشته شود از قاتل او بازخواست مى‏كنند راجع بقتل او.

چهار روايت ديگر در باره همين آيه از كنز الفوائد نقل مى‏شود كه از جهت تكرار صرف نظر شد.پ كنز الفوائد: جابر از حضرت صادق عليه السّلام پرسيد تفسير آيه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ

 

سُئِلَتْ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ فرمود منظور حسين عليه السّلام است.پ توضيح: مرحوم طبرسى در تفسير اين آيه مى‏گويد: موءودة دخترى است كه او را زنده بگور مى‏كردند.

زنان موقع زايمان گودالى مى‏كندند و بر سر گودال مينشستند اگر دختر ميزائيد او را در ميان گودال مى‏انداخت اگر پسر مى‏زائيد او را نگه مى‏داشت.

يعنى از آن بچه سؤال مى‏شود بچه گناه كشته‏شده‏اى قاتلش را توبيخ مى‏نمايند بعضى گفته‏اند از آن زن سؤال مى‏كنند به چه گناهى او را كشتى.

از حضرت باقر و صادق عليه السّلام نقل شده كه «موده» بفتح ميم و واو- ابن عباس نيز اين روايت را نموده در اين صورت منظور خويشاوند و وابسته است از خويشاوندى كه قطع رحم كرده ميپرسند بچه جهت قطع نموده.

از حضرت باقر عليه السّلام نقل شده يعنى خويشاوند پيامبر و كسى كه در جهاد كشته شود در روايت ديگرى فرمود كسى است كه در محبت و ولايت ما كشته شود.

توضيح: ظاهر بيشتر اين اخبار شاهد قرائت دوم (مودة) است يا باين طور كه منظور اهل مودت است بحذف مضاف يا اينكه از روى مجاز به مودت نسبت داده شده، منظور تضييع مودت اهل بيت عليهم السّلام و كوتاهى در انجام وظيفه‏اى كه نسبت به آن دارند.

و بنا بر قرائت مشهور (موءوده) كه باشد منظور شخصى كه در خاك دفن شده به طور كلى چه زنده و چه مرده همين اشاره است به كسانى كه در راه خدا كشته شده‏اند زنده‏اند نه مرده مثل اينكه زنده دفن شده‏اند در اين‏

 

تعبير نوعى لطافت است كه مخفى نيست «1».پ تفسير فرات بن ابراهيم: از حضرت باقر عليه السّلام نقل شده در مورد آيه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ  بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.

 

ميفرمايد: سؤال مى‏كنم از اهل بيت پيغمبر كه فضل آن‏ها را برايتان توضيح دادم بچه گناه آنها را كشتيد.پ تفسير فرات: حضرت صادق عليه السّلام در مورد آيه وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ يعنى مودت ما به چه گناهى كشته شده گفت اين حق واجب ما است بر مردم و محبت واجب ما بر مردم است كه محبت ما را از ميان برده‏اند.