بخش دوازدهم پاداش كسى كه با آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شهيد شود

محاسن برقى محمّد بن قاسم از زيد بن على نقل كرد كه گفت هر كه شهادت يابد با ما اهل بيت داراى هفت رقوه است گفتند رقوه چيست هفت درجه و در باره هفتاد نفر از خانواده خود شفاعت ميكند.