بخش شانزدهم ابدال همان ائمه عليهم السّلام هستند

احتجاج طبرسى: هيثم فارسى گفت: بحضرت رضا عليه السّلام گفتم مردم معتقدند كه در زمين ابدالى وجود دارد اين ابدال كيانند فرمود راست ميگويند ابدال همان اوصيا هستند خداوند آنها را در زمين بدل و بجاى انبياء قرار داده، چون انبياء از دنيا رفته‏اند و حضرت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله خاتم است. توضيح: ظاهر دعائى كه از ام داود از حضرت صادق عليه السّلام نقل شده در نيمه رجب كه ميفرمايد

اللهم صل على محمّد و آل محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد و بارك على محمّد و آل محمّد، كما صليت و رحمت و باركت على ابراهيم و آل ابراهيم‏

 

انك حميد مجيد اللهم صل على الاوصياء و السعداء و الشهداء و ائمة الهدى اللهم صل على الابدال و الاوتاد و السياح و المخلصين و الزهاد و اهل الجد و الاجتهاد ...

تا آخر دعا.

 

حاكى است ابدال با ائمه عليهم السّلام فرق دارند ولى صراحت ندارد ممكن است حمل بر تاكيد شود ممكن است منظور از ابدال در دعا خواص اصحاب ائمه باشند، ظاهر خبر نفى ميكند ادعاى صوفيه اهل سنت را چنانچه متتبع و محقق خود اين مطلب را دريافت ميكند (كه خود را ابدال ميدانند).