بخش چهارم نهى از گرفتن فضائل ائمه از مخالفين‏

پ‏عيون اخبار الرضا: ابراهيم بن ابى محمود گفت بحضرت رضا عليه السّلام عرضكردم يا ابن رسول اللَّه در نزد ما اخبارى در فضائل امير المؤمنين و شما اهل بيت هست كه از طريق مخالفين روايت شده چنين روايت‏هائى ما از شما نشنيده‏ايم آيا معتقد بآن روايات بشويم و بپذيريم آنها را.

فرمود پسر ابى محمود! پدرم از پدر خود از جدش نقل كرد كه پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود هر كسى گوش بدهد به سخنرانى او را پرستش كرده اگر سخنران از جانب خدا باشد خدا را پرستش كرده و اگر از جانب شيطان باشد شيطان را پرستيده.

سپس حضرت رضا عليه السّلام فرمود مخالفين ما اخبارى را جعل كرده‏اند در فضائل ما كه به قسم تقسيم مى‏شود 1- خبرهائى كه غلو كرده‏اند.

2- خبرهائى كه كوتاهى در باره ما كرده‏اند.

3- خبرهائى كه تصريح شده بعيب‏هاى دشمنان ما وقتى اخبار غلو و زياده روى را مردم بشنوند شيعيان ما را تكفير ميكنند و آنها را نسبت ميدهند باينكه امامان خود را خدا ميدانند وقتى اخبار كوتاهى در باره ما را بشنوند معتقد

 

بآن ميشوند در باره ما وقتى معايب دشمنان ما را با تصريح باسمشان بشنوند ما را نيز بنام دشنام ميدهند با اينكه خداوند در قرآن ميفرمايد وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ.پ اى پسر ابى محمود وقتى مردم بطرف راست و چپ گرايش داشتند تو از طريق ما منحرف نشو هر كس دست از ما برندارد ما نيز از او دست برنميداريم و هر كه از ما جدا شود ما نيز از او جدا ميشويم. كمترين چيزى كه شخص را از ايمان خارج ميكند اينست كه يك ريگ را بگويد دانه است بعد در باره آن اعتقاد پيدا كند و از مخالفين خود بيزار شود «1» اى پسر ابى محمود آنچه برايت توضيح دادم حفظ كن براى تو خير دنيا و آخرت را جمع نمودم.

 

توضيح: اينكه نهى كرده‏اند ما را از اعتقاد پيدا كردن باخبار فضائلى كه از مخالفين تنها روايت شده مانع از اين نيست كه ما بوسيله همان اخبار بر واقعيت مذهب خود در مناظره با آنها استفاده كنيم زيرا جز از اين راه امكان مناظره نيست و اخبارى كه از طريق اهل بيت رسيده و از طريق مخالفين نيز نقل شده ذكر آنها بعنوان تائيد و تاكيد اشكالى ندارد.