بخش چهارم وقتى كه امام بعد، ميفهمد نزد امام قبل چه بوده

بصائر: عبيد بن زرارة و گروهى كه با او بودند گفتند از حضرت صادق عليه السّلام شنيديم ميفرمود امام بعد، از علم امام قبل مطلع مى‏شود در آخرين دقيقه‏اى- كه باقيمانده روح امام خارج شود. بصائر: حكم بن مسكين از يكى از اصحاب نقل كرد كه بحضرت صادق عليه السّلام عرضكردم چه وقت امام بعد ميفهمد چه چيز در نزد امام قبل است فرمود در آخرين دقيقه‏اى كه از خارج شدن روح او باقيمانده. بصائر: يكى از اصحاب از حضرت صادق عليه السّلام نقل كرد كه گفتم امام چه وقت اطلاع از امامت خود پيدا ميكند و كار باو واگذار مى‏شود؟! فرمود در آخرين دقيقه حيات امام قبل.