پ (17) در باره آداب و روشهاى نيكوى ياد دادن و آموختن

پ‏1- حضرت صادق (عليه السّلام) فرموده: برخى از اخلاق و خوهاى جاهل و نادان پاسخ دادن است پيش از آنكه (سخن را) بشنود، و معارضه و گفتگو كردن است پيش از آنكه بفهمد و دريابد، و حكم و فرمان دادن است بآنچه نميداند.پ 2- و از پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله) رسيده است: نرمى‏

 

و خوشخوئى كنيد براى كسى كه (علم و دانش) باو ياد ميدهيد و براى كسى كه از او ياد گيريد.پ 3- و حضرت رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) به اصحاب و ياران خود فرموده: محقّقا و براستى و درستى مردم پيروان شمايند و مردمانى از اقطار و گوشه‏هاى زمين (شهرها و روستاها) نزدتان مى‏آيند كه در دين و آئين تفقّه نموده و داناى باحكام و فرمانها (ى آن) شوند، پس هنگامى كه نزد شما آمدند وصيّت و سفارش (خواسته‏هاى) آنان را بخير و نيكى (بآنچه شايسته و پسنديده است) بپذيريد.پ 4- و روايت شده مردى از انصار (كسانى كه در مدينه بپيغمبر اكرم ايمان آورده و آن حضرت را يارى كردند) نزد پيغمبر (صلّى اللَّه عليه و آله) آمده از آن بزرگوار پرسش نمايد، و مردى از (طائفه و گروهى از مردم) ثقيف آمد (و او هم ميخواست از آن حضرت پرسش نمايد) رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) فرمود: اى برادر (همكيش) ثقفىّ مرد انصارىّ به مسأله‏

 

 

و پرسش از تو پيشى گرفته بنشين تا پيش از حاجت و خواسته تو بحاجت و خواسته مرد انصارىّ افتتاح و آغاز نمائيم.