باب- 1 اندرزهاى خداى عز و جل در قرآن مجيد

آيات:

پ‏سوره نساء- و براستى سفارش كرديم كسانى را كه پيش از شما كتاب داده شدند و شما را كه همانا بپرهيزيد خدا را و اگر كافر شويد همانا براى خداست آنچه كه در آسمانها و زمينهاست و خدا بى‏نياز و ستوده است- آيه 131.

و براى خداست آنچه كه در آسمانها و در زمين است و كافيست خدا را كارگذارى آيه 132.

اگر خواهد ببرد شما را اى گروه مردمان و بياورد ديگران را و خدا بر آن توانا است «1»- آيه 133.

و كسى كه بخواهد پاداش دنيا را پس در پيش خداست پاداش دنيا و آخرت و خدا شنوا و بينا باشد- آيه 134.پ سوره انعام- بگو او است قادر بر اينكه برانگيزد بر شما عذابى از فراز

 

سرتان و از زير پايتان يا بهم اندازدتان گروه‏هائى غير هم آهنگ و ببرخى از شما بچشاند آسيب برخى را: بنگر چگونه ميگردانيم آيات را، باشد كه ايشان بفهمند- آيه 66.

و خداى سبحان فرموده: و پروردگارت بى‏نياز و صاحب رحمت است اگر بخواهد ميبرد و جانشين ميگرداند بعد از شما آنچه را كه بخواهد همان طور كه شما را بوجود آورد و از فرزندان جمعى ديگر- آيه 134.

همانا آنچه را كه وعده داده شده‏ايد آينده است و نيستيد شما عاجزكنندگان- آيه 135.

بگو اى قوم كار كنيد باندازه‏ى قدرت‏تان همانا من عمل‏كننده‏ام پس بزودى ميدانيد كسى كه مر او را ميباشد سرانجام آن سراى، همانا ستمگران رستگار نمى- شوند- آيه 136.پ سوره اعراف- و چه بسا از قريه‏اى كه اهلش را نابود كرديم پس عذاب ما بآن قريه آمد شب هنگام يا نيم روز، بودند خفتگان پس نبود در خواستشان وقتى كه ايشان را عذاب آمد مگر اينكه گفتند ما ستمگرانيم.پ سوره توبه- و بگو انجام دهيد بزودى خدا و رسول و مؤمنان كردار شما را مى‏بينند و بزودى برگرديد بسوى خداى داناى نهان و آشكار، سپس آگاه كند شما را بآنچه كه شما انجام ميدهيد- آيه 160.پ سوره يونس- و براستى نابود كرديم مردمان را پيش از شما چون ستم كردند و آمد ايشان را فرستادگان خدا با معجزات و نبودند كه ايمان بياورند چنين كيفر دهيم گروه گناهكار را بعد قرار داديم شما را جانشينان در زمين از بعد ايشان تا به بينيم چگونه عمل ميكنيد- آيه 15.

و خدا ميخواند بسوى سراى خود كه بهشت است و راهنمائى ميكند هر كس را كه بخواهد بسوى راه راست تا ميرسد بگفتارش كه مى‏فرمايد: و يا مى‏نمائيم بر تو برخى از آنچه (عذاب) را كه وعده ميدهيم ايشان را يا ترا مى‏ميرانيم (پيش از

 

آن) پس بسوى ماست بازگشت اينان آنگاه خدا گواه است (و جزا خواهد داد ايشان را) بر كردارشان- آيه 47.

و براى هر جمعيتى رسولى است پس چون رسولشان آمد (و آنان مخالفت كردند) حكم شود ميانشان، بعدالت و دادگرى و با ايشان بستم رفتار نخواهد شد- آيه 48.

تا گفته‏ى خداى تعالى كه مى‏فرمايد، بگو بديشان كه بمن بگوئيد اگر عذاب خدا شما را همه شب يا هنگام روز بيايد چه خواهيد كرد چرا آنقدر عجله مى‏نمايند گنهكاران در رسيدن عذاب- آيه 53.

آيا پس از آنكه عذاب بوقوع پيوست اينك ايمان خواهيد آورد در صورتى كه خودتان بدان شتاب ميكرديد- آيه 54.

پس گفته مى‏شود بآن كه ستم كردند بچشيد عذاب جاويد را آيا پاداشى داده مى‏شويد جز بدان چه براى خود كسب كرديد- آيه 55.

تا گفتارش كه مى‏فرمايد: و نباشى تو در كارى و نخوانى از آن هيچ از قرآن و هيچ كارى نكنيد مگر اينكه ما بر آن براى شما گواه باشيم هنگامى كه آن كار را شروع ميكنيد و پنهان نميماند از پروردگارت باندازه ذرّه در زمين و نه در آسمان و نه در كوچكتر از آن و نه بزرگتر مگر در كتابيست روشن- آيه 62.

و ثابت و پا برجا ميكند خداوند حق را بسخنانش و اگر چه ناخوش دارند گناهكاران- آيه 83.پ سوره هود- اين از خبرهاى قريه‏هاست كه مى‏خوانيم آن را بر تو بعضى از آنها اكنون پا برجا و برخى درويده شده- آيه 103.

و ما ايشان را ستم نكرديم بلكه آنان بر نفسهاى خود ستم كردند پس كفايت نكرد از ايشان خدايانشان كه غير از خدا ميخواندند از هيچ چيز آن هنگام كه فرمان پروردگارت آمد و نيفزود ايشان را جز نابودى- آيه 104.

و اين چنين است گرفتن پروردگارت آن زمان كه (بعذاب) بگيرد مردمى را كه آنها ستمگر بودند همانا گرفتن او دردناك و سخت است، همانا در آن مسلم‏

 

نشانه‏ايست براى كسى كه از عذاب آخرت ترسيده اين روزيست كه براى آن مردم گرد آيند و اين روزيست كه ديده شود- آيه 106.

واپس نمياندازيم مگر براى مدت معينى- آيه 107.

روزى بيايد كه هيچ نفسى سخن نميگويد مگر باجازه‏ى خدا پس بعضى از مردم بدبخت و برخى خوشبخت باشند- آيه 108.

سپس آنان كه بدبخت شدند پس در آتشند مر ايشان را فرياد سخت و ناله است- آيه 109.

در آتش جاويدانند تا زمانى كه زمين و آسمانها بجاست مگر آنچه كه خواست پروردگار تو است، همانا پروردگارت انجام دهنده است آنچه را كه بخواهد- آيه 110.

امّا آنان كه خوشبختند پس در بهشت جاويدانند تا زمانى كه آسمانها و زمين بجاست مگر آنچه را كه پروردگارت خواسته بخششى غير مقطوع است- آيه 111.

تا گفته‏ى خداى تعالى كه مى‏فرمايد: و همانا همه را بايشان تمام خواهد داد پروردگارت پاداش كردارشان را، همانا خدا آگاهست بكردارى كه انجام مى‏دهند- آيه 114.

پا برجا باش در مأموريت خود و كسى كه با تو برگشت و بايد سركشى نكنى كه همانا خدا بيناست بآنچه كه انجام ميدهيد- آيه 115.پ سوره رعد- بگو كيست خداى آسمانها و زمين؟ بگو خداست، بگو اختيار كرديد غير او دوستانى كه مالك نفع و ضررى نيستند، بگو آيا بينا و نابينا يكسانند يا نه تاريك و روشنى يكسانند؟ يا قرار داده‏اند براى خدا انبازانى كه آفريدند مانند آفريدن خدا، سپس شباهت رساند بر ايشان آفريدگان، بگو خدا آفريننده هر چيز و او يكتا و مسلط است- آيه 18.

فرو فرستاد از آسمان آب را پس روان‏شد رودخانه‏ها از آن آب باندازه‏ى‏

 

خود پس برداشت اين آب روان كف بلند را و از آنچه مى‏افروزند بر آن در آتش از براى جستجوى پيرايه يا سرمايه‏ى زندگى كفى را مانند آن، همچنين مثل مى‏زند خدا حق و باطل را، امّا كف پس ميبرد انداخته شده را و اما آنچه كه بهره ميدهد مردم را پس درنگ مى‏كند در زمين خداوند چنين مثلها را ميزند براى آنان كه اجابت كردند براى پروردگارشان نيكى‏ها را و آنان كه اجابت نكردند مر خدا را و اگر همانا بر ايشان باشد تمام آنچه كه در زمين است و مانند آن با آنچه در زمين است همانا فدا دهند بآن، بر ايشان است بدى حساب و جايگاهشان دوزخ است و بد قرارگاهيست دوزخ- آيه 19.

آيا پس آنكه مى‏داند كه همانا بسوى تو فرستاده شده از طرف پروردگارت كه حق است، مانند كسى است كه او كور است همانا يادآور مى‏شوند صاحبان خردها- آيه 20.پ سوره ابراهيم- و براستى فرستاديم موسى را با آيات خودمان كه بيرون آور امتت را از تاريكى‏ها بسوى روشنى و اندرز بده ايشان را بروزهاى خدا همانا در آن نشانه‏هائيست از براى هر صبركننده و شكرگزارى- آيه 6.

گفتند پيامبرانشان آيا در خدا شكى است كه پديد آورنده‏ى آسمانها و زمين است و شما را مى‏خواند كه برايتان بيامرزد گناهانتان را و تأخير مياندازد شما را تا زمان مرگتان كه نام برده شده- آيه 12.

آيا نميدانى كه خداوند آسمانها و زمين را آفريده براستى، اگر بخواهد ببرد شما را و بياورد آفريدگان تازه‏اى و اين كار بر خدا دشوار نيست- آيه 24.

و البته خدا را بى‏خبر مپندار از آنچه كه ستمكاران انجام مى‏دهند همانا آنان را باز پس مى‏اندازيم براى روزى كه گشاده ميماند در آن روز ديده‏ها شتاب‏زدگانند ببالا دارندگانند سرهايشان را كه بر نميگردد بسوى آنان چشمهايشان‏

 

و دلهايشان خالى باشد، و بترسان مردمان را از روزى كه مى‏آيد ايشان را عذاب.

سپس آنان كه ستم كردند مى‏گويند: پروردگارا باز پس بيانداز ما را تا مدتى نزديك كه دعوت ترا اجابت كنيم و پيامبران را پيروى كنيم، آيا نبوديد كه سوگند ياد مى‏كرديد از پيش كه شما را نابودى نيست، و جاى گرفتيد در مسكن‏هاى آنان كه ستم كردند خودهايشان را و شما را آشكار شد كه چگونه با ايشان رفتار كرديم و براى شما مثلها زديم، و براستى حيله كردند مكرشان را و كيفر مكر و حيله‏شان در پيشگاه خداست و اگر چه بود مكر آنان از آن حيله كوهها نابود مى‏شد، پس البته مپندار خدا را خلاف‏كننده‏ى وعده‏اش بپيامبران، همانا خداوند پيروز و صاحب انتقام است- آيه 49- 44.پ سوره نحل- آيا انتظار مى‏بريد جز اينكه آيد ايشان را فرشتگان يا بيايد فرمان پروردگارت همچنين انجام دادند، آنان كه پيش از ايشان بودند و خداوند ايشان را ستم نكرد و ليكن ايشان بودند كه بخودشان ستم ميكردند، پس ايشان را رسيد بديهائى كه انجام دادند و فرا گرفت ايشان را آنچه را كه بآن ريشخند مى‏كردند- آيه 37.

بخدا سوگند براستى فرستاديم ما (پيامبرانى) بسوى امّتانى پيش از تو پس جلوه داد بر ايشان شيطان كردارشان را پس اوست امروز دوست ايشان و براى آنان عذابيست دردناك- آيه 66.پ سوره اسراء- بگو هر كسى بسرشت خودش انجام مى‏دهد پس پروردگار شما داناتر است بكسى كه او بهتر راهنمائى مى‏كند راه را- آيه 87.پ سوره مريم- نيست هر آنكه در آسمانها و زمين است جز اينكه بر خداى وارد مى‏شود در حالى كه بنده است- آيه 95.

همانا ايشان را بحساب آورده و شمرده است شمردنى. و همه‏ى ايشان بحضور او آيند روز قيامت تنها. آيه 96- 97.

تا گفته خداى تعالى كه ميفرمايد: و بسيار نابود كرديم ما پيش از ايشان از

 

قرنها آيا مى‏يابى از ايشان احدى را يا آوازى از ايشان مى‏شنوى.پ سوره انبياء- و چه بسيار درهم شكستيم از قريه‏اى كه (اهل) ستمكار بودند و پديد آورديم بعد از آن گروه ديگرى را- آيه 12.

پس چون عذاب ما را احساس كردند ناگاه ايشان از عذاب فرار كردند فرار مكنيد و برگرديد بسوى آنچه كه متنعم شديد در آن و مسكن‏هايتان، باشد كه شما پرسيده شويد- آيه 14.

گفتند واى بر ما كه ما ستم‏كنندگان بوديم، پس پيوسته بود اين ندايشان تا اينكه قرار داديم ايشان را دورشده‏ى بمرگ فرو ماندگان- آيه 15.

تا گفته‏ى خداى تعالى كه ميفرمايد: براستى ريشخند كردند پيامبران پيش از تو را پس فرا گرفته آنانى را كه ريشخند كردند از ايشان آنچه را كه بودند مسخره مى‏كردند- آيه 43.

بگو كى شما را شب و روز نگاه ميدارد غير از خداى بخشنده، بلكه ايشانند كه از ياد پروردگارشان روگردانند- آيه 44.

يا مر ايشانراست خدايانى كه كفايت كنند آنان را سواى ما، نه ميتوانند خود را يارى كنند و نه هم ايشان از طرف ما همراهى شوند- آيه 45.

بلكه كامياب كرديم ايشان و پدرانشان را تا عمرهايشان طولانى شد، آيا پس نمى‏بينى كه ما مى‏آوريم زمين را كه كم مى‏كنيم از اطرافش آيا پس ايشان پيروزشوندگانند- آيه 46.پ سوره حج- اى مردمان بپرهيزيد از پروردگارتان همانا جنبش روز قيامت بزرگ است- آيه 1.

روزى كه خواهيد ديد آن را كه غافل مى‏شود هر شير دهنده‏اى از بچه‏اش و ميگذارد هر صاحب حملى حمل خودش را و مردم را مست مى‏بينى و حال اينكه مست نباشند و ليكن عذاب خدا سخت است- آيه 3.

آيا نمى‏بينى كه همانا خدا سجده مى‏كند برايش هر كسى كه در آسمانها

 

و هر كس كه در زمين است و خورشيد و ماه و ستارگان، كوهها، درختان، جنبندگان و بسيارى از مردم و بسيارى ثابت شد بر او عذاب و كسى را كه خدا خوار كند، نيست مر او را هيچ عزيز دارنده‏اى همانا خدا انجام مى‏دهد هر كارى را كه بخواهد- آيه 20.

اين دو دشمن دشمنى كردند در باره‏ى پروردگارشان پس آنان كه كافر شدند بريده مى‏شود بر ايشان جامه‏هائى از آتش كه ميريزد از فراز سرهايشان آب داغ كه گداخته مى‏شود بآن آنچه كه در شكمهايشان و پوستهايشان است و براى ايشانست گرزهائى از آهن هر گاه اراده كنند كه بيرون آيند از آن اندوه باز گرداننده شوند در آن و بچشند عذاب آتش سوزان را، همانا خدا آنان را كه ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند وارد مى‏كند ببهشت‏هائى كه جارى مى‏شود از زير آنها نهرها و زيور مى‏كنند در آن النگوها از طلا و مرواريد و لباس‏هايشان در آنجا حرير است و رهنمائى شده‏اند بپاكى گفتار و رهنمائى شده‏اند بسوى راه پسنديده- آيه 25- 18.

و اگر ترا تكذيب مى‏كنند براستى تكذيب كردند پيش از ايشان قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و قوم لوط و اصحاب مدين را و تكذيب كرده شد موسى پس مهلت دادم مر كافران را پس گرفتم ايشان را و چگونه بود انكار من و چه بسا از قريه‏ها كه هلاك نموديم آنان را و اهل آن قريه ستمكار بودند پس آن فرود آمده است بر سقفهايش و چاه معطل مانده و كوشك بلند. تا گفته‏ى خداى تعالى كه ميفرمايد: و بسا قريه‏اى كه مهلت داديم مر آن را و آن ستم‏كننده بود بعد آن را گرفتم و بسوى من است بازگشت.پ سوره مؤمنون- چون يكى از ايشان را مرگ آمد، گفت: خدايا مرا برگردان شايد من كارى شايسته انجام دهم در آنچه كه واگذاشتم، بس كن كه همانا آن سخنى است كه او گوينده‏ى آنست و از پيش ايشان پرده‏ايست تا روزى كه برانگيخته مى‏شوند، پس چون در صور دميده مى‏شود پس نباشد نسبتى در ميانشان در آن‏

 

روز و از يك ديگر نپرسند پس هر كسى كه سنگين است ترازوى او پس ايشانند رستگاران و هر كس كه ترازويش سبك است پس ايشان كسانى هستند كه زيان كردند نفسهايشان را و در دوزخ جاويدانند- آيه 107- 101.پ سوره نور- آگاه باشيد كه همانا مر خدا راست آنچه در آسمانها و زمين است براستى مى‏داند آنچه را كه شما بر آنيد و روزى را كه شما بسوى او بر مى- گرديد پس خبر مى‏دهد ايشان را بآنچه كه انجام داده‏اند و خدا بهمه چيز دانا است- آيه 64.پ سوره نمل- جز اين نيست كه مأمور شدم كه پرستش كنم پروردگار اين شهر را كه حرام گردانيد او را و مر او راست همه چيز و مأمور شدم كه از مسلمانان باشم و اينكه قرآن را بخوانم پس آنكه هدايت شد چيست جز اين نيست كه خودش هدايت مى‏شود و آنكه گمراه شد. سپس بگو همانا من از بيم دهندگانم- آيه 93.

و بگو سپاس مر خدا را كه بزودى آياتش را بشما مى‏نمايد پس بشناسيد آن را و نيست پروردگار تو بيخبر از آنچه كه انجام مى‏دهيد- آيه 96.پ سوره قصص- و براستى داديم موسى را كتاب پس از آنكه پيشينيان را نابود كرديم كه دليلهاى بينش بخش است براى مردمان هدايت و رحمت است باشد كه ايشان پند گيرند تا آنجا كه مى‏فرمايد: و ليكن آفريديم قرنها را پس دراز شد بر ايشان مدت زندگانى و مقيم اهل مدين نبودى تا بر آنان آيات را بخوانى و ليكن ما بوديم فرستادگان.پ سوره روم- بگو در زمين گردش كنيد پس بنگريد چگونه بود سرانجام كار آنجا كه بودند پيش بيشترشان مشركان- آيه 42.

پس راست دار چهره‏ات را براى دين درست پيش از آنكه بيايد روزى كه او را باز گرداندنى نيست از طرف خدا چنين روزى جدا ميشوند- آيه 43.

آن كس كه كافر شد پس اوست نتيجه كفرش و هر كس كردار شايسته انجام‏

 

دهد نتيجه‏اش براى خودشان آماده مى‏شود- آيه 44.

تا پاداشى دهد از فضلش آنان را كه ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند براستى او كافران را دوست نميدارد- آيه 45.

تا گفته‏ى خداى تعالى كه ميفرمايد: مسلّم رسولانى پيش از تو فرستاديم بسوى مردمانشان پس با آيات ايشان را آمدند سپس از آنان كه نافرمانى كردند انتقام كشيديم باشد كه بر ما يارى مؤمنان ثابت گردد- آيه 47.پ سوره سجده- آيا هدايت نكرد ايشان را كه چه بسيار نابود كرديم ما پيش از ايشان از قرنها كه ميرفتند در جايگاهشان براستى در آن نابودى آياتى است آيا نميشنويد- آيه 26.پ سوره سبأ- آيا پس نمينگرند بسوى آنچه باشد جلو رويشان و پشت سرشان از آسمان و زمين اگر بخواهيم فرو مى‏بريم ايشان را در زمين يا فرو اندازيم ايشان را از آسمان همانا درين كار هر آينه نشانه‏ايست براى هر بنده‏اى كه بازگشت‏كننده است- آيه 10.

و فرموده است خداى تعالى و فاصله افكنده شد ميان آنان و ميان آنچه كه ميل داشتند- آيه 54.

چنان كه انجام داده شد با مثال ايشان از پيش براستى ايشان بودند در شكى بشك اندازنده- آيه 55.پ سوره فاطر- اى گروه مردمان شمائيد نيازمندان بسوى خدا و همانا او بينياز و ستوده است.

اگر بخواهيد شما را ميبرد و خلق تازه‏اى مى‏آورد. و اين كار بر خدا سخت نيست- آيه 18- 16.

تا آنجا كه فرموده: آيا گردش نمى‏كنند در زمين سپس بنگرند چگونه بود سرانجام آنان كه پيش از ايشان بودند و نيرومندتر از ايشان بودند و خدا را چيزى ناتوان نمى‏كند در آسمان‏ها و نه در زمين، همانا خدا دانا و تواناست-

 

آيه 44.پ سوره يس- دريغ بر بندگان كه نيايد ايشان را هيچ رسول و فرستاده‏اى جز آنكه هستند او را ريشخند و استهزاء مينمايند- آيه 29.

اگر ميخواستيم هر آينه رقم نابودى ميكشيديم بر ديدگانشان پيشى گرفته بودند راه را پس كى مى‏ديدند- آيه 66.پ سوره زمر- بگو براستى مأمور شدم كه پرستش كنم خدا را از روى اخلاص و مأمور شدم كه بوده باشم اولين مسلمان. بگو همانا مى‏ترسم اگر نافرمانى كنم پروردگارم را از عذاب روز بزرگ. بگو خدا را پرستش ميكنم خالص‏كننده‏ام برايش دينم را. پرستش كنيد هر چه را بخواهيد سواى خدا بگو زيان‏كاران آنانند كه زيان كردند بنفسهاى خود و كسانشان را روز قيامت دانسته باشيد كه همانست زيان آشكار. مر ايشان را است از فرازشان سايبانهايى از آتش و از زيرشان سايبانها، بيم مى‏دهد خدا بآن بندگانش را اى بندگان بپرهيزيد از من.

و آنان كه از طاغوت دورى كردند كه بپرستند آن را و باز گشت بخدا نمودند مر ايشان را مژده است، پس مژده بده مر آنان را كه سخن را مى‏شنوند پيروى ميكنند خوبترش را آنان همانند كه خداى هدايتشان كرده ايشانند صاحب خردها. آيا پس آنكه واجب شد بر او سخن عذاب آيا تو نجات مى‏دهى آنكه در آتش باشد- آيه 20- 14.

ليكن آنان كه از پروردگارشان ترسيدند بر ايشان غرفه‏هائيست كه بر فراز آنها غرفه‏هائى بنا شده كه از زير آنها نهرها جاريست وعده داده خدا و خلاف نميكند خدا وعده را. و خداى تعالى فرموده: آيا پس كسى كه نگهدارى كند برويش بدى عذاب را روز قيامت و گفته شده براى ستمگران بچشيد آنچه را كه بدست آورديد. دروغ بسته‏اند كسانى كه از پيش بودند سپس عذاب آمد ايشان را از جايى كه نمى‏دانستند. آيه 27- 25.

 

پس خداوند ايشان را خوارى چشانيد در زندگى دنيا و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر باشند كه بدانند- آيه 28.

و همانا اگر براى آنان كه ستم كردند آنچه كه در زمين است تمامى و مانند آن با آن فدا مى‏دادند بآن از بدى عذاب روز قيامت و ظاهر شد مر ايشان را از طرف خدا نبودند كه گمان برند- آيه 48.پ سوره المؤمن- آيا گردش نكردند در زمين پس بنگرند چگونه بود سرانجام كار آنان كه پيش از ايشان بودند كه نيرومندتر بودند از آنان در توانائى و اثرها در زمين پس گرفت خدا ايشان را بواسطه‏ى گناه‏شان و نبود مر ايشان را از طرف خدا نگهدارنده- آيه 22.

سبب اين است كه همانا بايشان مى‏آمد رسولانشان با معجزات سپس كافر شدند پس گرفت ايشان را خدا همانا آن خدا نيرومند و سخت مجازات‏كننده است- آيه 23.

و اى گروه چيست مرا كه شما را بسوى نجات ميخوانم و مرا بسوى آتش مى‏خوانيد. مرا دعوت ميكنيد كه كافر شوم بخدا و شريك سازم باو آنچه را كه مرا دانشى بآن نيست و من شما را بسوى خداى پيروز و آمرزنده دعوت ميكنم.

ناچار آنچه را كه بسوى آن مرا ميخوانيد نيست مر او را خواندنى در دنيا و نه هم در آخرت و همانا بر گشت ما بسوى خداست و همانا اسراف‏كنندگان اهل آتش‏اند سپس بزودى ياد خواهيد كرد آنچه را كه ميگويم براى شما و كارم را بسوى خدا واميگذارم همانا خدا بيناست بر بندگان. پس نگهداشت خدا او را از بديهائى كه انديشيدند و فرا گرفت كسان فرعون را بدى مجازات- آيات 48- 44.پ سوره حم عسق- مى‏بينى ستمگران را كه چون عذاب را ببينند ميگويند آيا بسوى بازگشتن راهى هست؟ و مى‏بينى ايشان را عرضكرده ميشوند بر آن خشوع‏كنندگان از خوارى نگاه ميكنند نگريستى پنهان، گفته‏اند آنان كه‏

 

ايمان آورده‏اند همانا زيان‏كاران همانهايند كه بخويشتن و كسانشان زيان كردند روز قيامت، دانسته باشيد كه همانا ستمگران در عذاب پاينده‏اند. و نباشد مر ايشان را دوستانى كه يارى كند آنان را سواى خدا و هر كس را كه خدا گمراه نمايد پس نباشد مر او را هيچ راهى. اجابت كنيد مر پروردگارتان را پيش از آنكه بيايد روزى كه چاره‏اى برايش نباشد از طرف خدا و نباشد مر شما را هيچ پناهى در آن روز و نباشد مر شما را هيچ انكارى- آيات 47- 44.پ سوره زخرف- و بسيار فرستاديم از پيامبر در پيشينيان و نمى‏آمد ايشان را پيامبرى مگر اينكه بودند كه او را ريشخند ميكردند پس نابود كرديم سخت‏تر از ايشان را از نظر نيرو و گذشت داستان پيشينيان. آيات 8- 6.

تا گفته‏ى پروردگار كه ميفرمايد: و همچنين نفرستاديم پيش از تو در دهى هيچ بيم دهنده‏اى مگر اينكه گفتند منعمانش همانا پيدا كرديم پدرانمان را بر يك روشى و همانا ما بر اثرهايشان اقتداكنندگانيم. گفته است آيا و اگر بياوريم شما را هدايت‏كننده‏تر از آنچه كه يافتيد بر آن پدرانتان را گفتند همانا ما بآنچه فرستاده شديد انكاركنندگانيم. سپس انتقام كشيديم از ايشان پس بنگر چگونه بود سرانجام كار تكذيب‏كنندگان. آيات 25- 23.پ سوره الدخان- چقدر واگذاردند از باغها و چشمه‏ها. و كشتها و جاهاى خوب. و نعمتى كه در آن متنعم بودند. همچنين بميراث داديم آن نعمتها را بگروهى ديگر. پس نگريست بر ايشان آسمان و زمين و نبودند مهلت داده‏شدگان آيات 30- 26.پ سوره الاحقاف- و بحقيقت نيرو داديم ايشان را در آنچه كه شما را در آن نيرو نداديم و قرار داديم براى ايشان گوش و ديده و دل پس كفايت نميكند ايشان را گوششان و نه چشمشان و نه دلشان هيچ چيز زيرا بودند كه آيات خدا را انكار ميكردند و احاطه كرد بايشان آنچه بودند كه بآن ريشخند ميكردند- آيه 26.پ سوره ق- و بسيار نابود كرديم پيش از ايشان از قرنى كه آنها سختتر

 

بودند از ايشان از حيث نيرو پس راه انداختند در كشورها آيا گريزگاهى بود همانا در اين كار هر آينه يادآوريست براى كسى كه او را دلى است يا گوشى انداخت و او شاهد است. آيات 36- 35.پ سوره الواقعة- ما قرار داديم ميان شما مرگ را و نيستيم شكست خورده بر اينكه بدل آوريم مانند شما را و بيافرينيم در آنچه كه نمى‏دانيد- آيه 61.پ سوره التغابن- آفريده است آسمانها و زمين را براستى و بنگاشت شما را پس نيكو آفريد صورتهاى شما را و بسوى اوست باز گشت. مى‏داند آنچه را كه در آسمانها و زمين است و ميداند آنچه را كه پنهان ميكنيد و آنچه را كه آشكار مى‏نمائيد و خداوند داناست بريشه سينه‏ها. آيا نيامد شما را خبر آنان كه كافر شدند از پيش پس چشيدند بدى كارشان را و بر ايشان عذابى دردناك است. آن بسبب اين بود كه آمد ايشان را رسولان با گواهان سپس گفتند آيا بشرى ما را هدايت مى‏كند سپس انكار كردند و رو گرداندند و خدا بى‏نياز است، بى‏نيازى پسنديده و ستوده. آيات 6- 3.پ سوره الطلاق- و چه بسا قريه‏اى كه سركشى كرد از فرمان پروردگارش و پيامبران پس حساب كرديم او را حسابى سخت و عذاب كرديم او را عذابى بد. پس چشيد سرانجام كارش را زيان. آماده كرد خدا برايشان عذابى سخت پس بپرهيزيد خدا را اى صاحبان خردها. آيات 10- 8.پ سوره الملك- پس چون كه ديدند آن را نزديك، بد شود چهره‏ى كسانى كه كافر شدند و گفته شد، اين است آنچه را كه ادعا مى‏كرديد.

بگو آيا مى‏بينى اگر خدا نابود سازد مرا و هر كسى كه با من است يا رحم كند پس كيست كه پناه دهد كافران را از عذاب دردناك. بگو او خداست كه ايمان آورديم باو و بر اوست توكلمان پس بزودى مى‏دانيد كسى را كه او در گمراهى آشكار است. بگو خبر دهيد اگر آب شما فرو رود پس كيست كه بياورد

 

شما را آبى روان. آيات 31- 27.پ سوره المعارج- آيا طمع دارد هر مردى از ايشان كه داخل بهشت پر نعمت شود. نه چنين است ما آفريديم ايشان را از آنچه كه مى‏دانند. پس چنين نيست سوگند ياد مى‏كنيم بپروردگار مشرقها و مغربها كه ما هر آينه توانائيم. باينكه عوض بهتر از ايشان آوريم و نيستيم ما پيشى گرفته شده. پس واگذار ايشان را تا صحبت باطل كنند و بازى نمايند تا ملاقات كنند روزى را كه وعده داده شده‏اند.

روزى كه از گورستانها بيرون آيند شتابنده، گويا ايشان بسوى علمى بر پا شده ميشتابند. در حالى كه ديدگانشان فرو افتاده بپوشد اينان را خوارى اين آن روزى است كه وعده داده شده‏اند- آيات 44- 38.پ سوره القيمة- چهره‏هائيست در آن روز برافروخته. بسوى پروردگارشان نگرنده. و چهره‏هائيست در آن روز تيره. پندارى آسيبى بآنها رسانيده مى‏شود.

نه چنين است چون برسد به چنبره‏هاى گردن. و گفته مى‏شود كيست شفا دهنده.

و گمان كند كه آنست جدائى. و پيچيده شود ساق بساق. بسوى پروردگار تو است در آن روز راندن. پس نه تصديق تو نمود و نه نماز گذارد. و ليكن تكذيب كرد و رو گرداند. پس رفت بسوى اهل خود مى‏خراميد. سزاوارتر است پس سزاوارتر. پس سزاوار است سزاوارتر. آيا گمان مى‏كند آدمى بيهوده واگذارده مى‏شود. آيا نبوده نطفه‏اى كه از منى ريخته مى‏شود. پس بود خون بسته پس آفريد و بعد راست شد. پس قرار داد از آن، دو جفت نر و ماده. آيا نيست آن خدا توانا بر اينكه مردگان را زنده كند. آيات 40- 22.پ سوره المرسلات- آيا نابود نكرديم پيشينيان را. پس از پى ايشان ديگران را. چنين رفتار مى‏كنيم با گنهكاران واى در آن روز بر تكذيب‏كنندگان آيات 19- 16.پ سوره النبأ- همانا بيم داديم شما را از مجازاتى نزديك. روزى كه مى- نگرد مرد آن اعمالى را كه از پيش فرستاده و كافر مى‏گويد اى كاش من خاك‏

 

بودم- آيات 41- 40.پ سوره عبس- پس هر گاه آيد فريادى كه گوش را كر كند. روزى كه مرد از برادرش فرار كند. و از مادرش و پدرش. از زن و پسرش. هر مردى از ايشان چنين كاريست در آن روز كه او را سرگرم دارد. چهره‏هائى در آن روز درخشانست خندان و شادمان. و چهره‏هائى بر آنها كدورت است. فرا گيرد آنها را تيرگى.

آن گروهند كافران بدكار. آيات 42- 33.پ سوره الانفطار- همانا نيكان در بهشتند. و همانا بدكاران در دوزخ. در آيند روز جزا- آيات 15- 13.پ سوره المطففين- آيا گمان نمى‏برند ايشان كه برانگيخته برانگيخته شدگانند.

براى روزى بزرگ. روزى كه بپا خيزند مردم بسوى پروردگار جهانيان.

آيات 6- 4.پ سوره الغاشية- آيا آمد ترا حكايت آن فروگيرنده. چهره‏هائى كه در آن روز بيمناك است. عمل‏كننده و رنج كشيده‏اند. كه وارد مى‏شوند در آتش بسيار گرم. آشامانده شوند از چشمه‏هاى بسيار گرم. بر ايشان غذائى جز از خار خشك نيست. كه نه فربه كند و نه دفع گرسنگى نمايد. چهره‏هائيست در آن روز تازه از كوشش‏شان خوشنودند. در بهشتى بلند پايه. كه در آنجا سخنانى بيهوده نمى‏شوند.

 

در آن بهشت چشمه‏اى روانست. در آنست تختهائى بلند. و جامه‏هائى نهاده و بالش‏هائى بهم پيوسته، و فرشهاى گرانبها گسترده. آيات 16- 1