باب- 11 وصيت حضرت على (ع) براى كميل بن زياد نخعى

پ‏از سعيد بن زيد بن ارطاة روايت شده كه گفت: كميل بن زياد را ملاقات كردم از او از فضيلت و برترى امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام پرسيدم، سپس كميل گفت: آيا تو را خبر دهم بوصيتى كه على عليه السلام مرا به آن وصيت و سفارش فرمود در روزى كه آن روز بهتر است براى تو از دنيا و آنچه كه در آنست، سپس من گفتم آرى. گفت: روزى على عليه السلام مرا وصيت كرد سپس بمن گفت: اى كميل بن زياد نام گذار هر روزى بنام خدا و نيست نيرو و توانائى مگر بخدا و توكل بر خدا كن و ما را ياد كن و بنام ما نام‏گذارى كن و درود بر ما بفرست و پناه ببر بخدا و پروردگار ما و دور كن شيطان را به پناه آوردن بخدا از خود و پيمان تو كافيست شر آن روز را ان شاء اللَّه.پ اى كميل! همانا رسول خدا را خداوند عز و جل تربيت كرد و او مرا تربيت نمود و من مؤمنان را تربيت ميكنم و مردمان گرامى را ادب ارث ميدهم.پ اى كميل! دودمانيست بعد از دودمان و خداوند شنوا و داناست.پ اى كميل! مگير جز از ما تا از ما باشى. اى كميل! حركتى نيست مگر

 

اينكه تو نيازمند در آن حركت بسوى شناسائى باشى. اى كميل هر گاه خواستى غذا بخورى نام خدا را ببر آن خدائى كه با نام آن مرضى زيان نميرساند و آن نام شفاى تمام دردهاست.پ اى كميل! هر گاه غذا خوردى پس اعتماد بخدا كن و به آن غذا بخل مورز زيرا كه تو مردم را چيزى روزى نمى‏دهى و خداوند در اين كردار پاداش ترا فراوان كند. اى كميل خويت را نيكو همنشينت را شادمان، خادمت را آزار مكن. اى كميل در غذا خوردن خوردنت را طولانى كن تا آنكه با تو است سير شود و ديگران هم از آن غذا بخورند.پ اى كميل! هر گاه از غذا سير شدى خدا بروزيى كه بتو داده سپاسگزارى كن صدايت را بسپاسگزارى بلند كن تا ديگران نيز سپاسگزار شوند در نتيجه پاداش تو بزرگ شود.پ اى كميل! معده را پر از غذا مكن و جايى در آن از براى آب و باد بگذار.پ اى كميل غذايت را وارسى مكن زيرا كه رسول خدا آن را وارسى نميكرد.پ اى كميل! دست از غذا مكش مگر در حالى كه تو اشتهاى به آن غذا دارى هر گاه چنين كردى پس تو غذاى گوارا خورده‏اى. اى كميل! تندرستى از غذاى اندك و آب كم خوردنست. اى كميل! بركت در مال از دادن زكاة و برابرى مؤمنان و پيوند خويشاوندان و همينانند نزديكان بما.پ اى كميل! نزديكى خويش را بمؤمن زياد كن بر آنسان كه با ديگران از مؤمنان هستى و بايشان مهربانتر و بر ايشان توجه بيشتر كن و بر تهيدستان ببخش.پ اى كميل! درخواست‏كننده را برمگردان و گرچه بنصف خرما يا نصف انگور باشد.پ اى كميل! صدقه زياد مى‏شود در پيشگاه خدا. اى كميل! خوى نيك مؤمن از فروتنى است و زيبائيش پاكدامنى است، شرفش مهربانيست، عزتش واگذاردن سر و صداست.

 

پ‏اى كميل از جدال بپرهيز زيرا خود را بنادانان مى‏چسبانى و برادران را تباه ميكنى. اى كميل هر گاه در باره‏ى خدا بحث ميكنى روبرو مشو مگر با خردمندان و اين سخن واجب است. اى كميل اينان نادانانند چنان كه خداى تعالى فرموده: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ «1». اى كميل در هر دسته‏اى گروهى باشند كه بلندپايه‏ترند از گروهى و زينهار بپرهيز از مباحثه مردمان پست و هر چه بگويند تحمل كن و بوده باش از آنان كه خداوند آنان را تعريف فرموده بگفته‏ى خودش: وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً «2».پ اى كميل در هر حال سخن حق را بگو و پرهيزكاران را پشتيبانى كن و از فاسقان دورى. اى كميل دورى كن از دورويان و همنشينى با خائنان مكن اى كميل زينهار زينهار مبادا درب ستمگران را بكوبى و رفت و آمد با آنان كنى و طلب معاش كنى از آنان مبادا اينكه اطاعتشان را كنى و در مجلسهايشان حاضر شوى بواسطه‏ى اينكه خداوند بر تو خشم ميكند.پ اى كميل هر گاه ناچار شدى بحاضر شدن مجلس ستمگران ذكر خداى تعالى و توكل بر او را ادامه ده و از شرشان بخدا پناه ببر و با آنان سخن مگو و كردارشان را بدلت انكار كن و آشكار تعظيم خداى تعالى كن تا آنان بشنوند زيرا كه ايشان از تو ميترسند و ترا از شرشان نجات دهد. اى كميل دو سه چيز است كه بندگان پس از اقرار بخدا و اوليائش انجام ميدهند خود را زينت كردن پاكدامنى و شكيبائى.پ اى كميل باكى نيست باينكه رازت دانسته نشود. اى كميل تهى دستى و ناچاريت را بمردم منما و بر آن شكيبا باش با عزت و پوشاندن. اى كميل باكى نيست كه برادرت رازت را بداند، اى كميل برادرت كيست؟ برادر تو آنست كه ترا در سختى خوار نكند و بيخبر از تو هنگام خيانت نباشد و ترا هنگام خواهش‏

 

فريب ندهد. و ترا وانگذارد و بتو دستور دهد تا بدانى پس اگر ثروتمند باشد او را شايسته‏اش كن.پ اى كميل! مؤمن آينه‏ى مؤمن است زيرا كه دقت ميكند جلو تهيدستى او را ميگيرد و حالش را نيكو كند.پ اى كميل! مؤمنان برادرند و نيست چيزى گرامى‏تر پيش برادر از برادر.پ اى كميل! هر گاه برادرت را دوست نداشته باشى پس تو برادرش نيستى. اى كميل! همانا مؤمن كسى است كه سخن ما را بگويد و هر كس از سخن ما برگردد كوتاهى در حق ما كرده و كسى كه در حق ما كوتاهى كند بما پيوند نمى‏شود و آنكه با ما نباشد در درجه‏ى پائين از آتش است.پ اى كميل! هر كس سينه‏اش از دوستى ما پر شود نمى‏تواند آن را نگهدارد نبايد آشكار كند و هر گاه آشكار كرد و حال اينكه به پنهان داشتن آن مأمور است تو پنهاندار.

زينهار مبادا اينكه تو آشكار كنى پس اگر آشكار نمودى براى تو از آشكار نمودن توبه‏اى نيست و هر گاه هم توبه‏اى نبود پس برگشت بسوى جهنم است.پ اى كميل! فاش نمودن راز آل محمّد را خداى تعالى نميپذيرد و كسى كه نيروى تحملش را ندارد.پ اى كميل! آنچه را كه براى تو گفته‏اند هيچ كدام را بكسى جز مؤمن موفق آگاه مكن.پ اى كميل! اخبار ما را بكافران مياموز كه بر آن اخبار اضافه ميكنند سپس آنها را بر شما ظاهر كنند روزى كه آنها را دنبال كنند.پ اى كميل! ناچار است براى گذشته شما از برگشت و چاره‏اى نيست براى ما در باره شما از گشودن.پ اى كميل! بزودى خداى تعالى براى شما گرد آورد نيكى دنيا و آخرت را.پ اى كميل! شما از دشمنانتان بهره برنده‏ايد شاديد بشاديشان و مى‏نوشيد با

 

نوشيدنشان، ميخوريد با خوردنشان وارد ميشويد جايگاه ورودشان را چه بسا پيروز شويد نعمتشان را، آرى بخدا بناخوشى از ايشان مر آن پيروزى را ولى خداى عز و جل ياور شماست و خواركننده‏ى ايشان پس در اين هنگام است روز شما و آشكار مى‏شود صاحب شما و با شما نميخورند دشمنانتان و در جايگاهتان وارد نميشوند، درهايتان را نميكوبند، بنعمتهايتان نميرسند خوارند و رانده‏شدگانند در هر كجا پيروز شوند گرفته ميشوند و سخت كشته ميگردند.پ اى كميل! خدا را سپاسگزارى كن و مؤمنان در هر نعمتى كه بر اين حالند.پ اى كميل! در وقت هر سختى بگو: «لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم» ترا كافيست و در وقت هر نعمتى بگو: الحمد للَّه خداوند آن نعمت را فراوان گرداند و هر گاه روزيت دير برسد بگو: استغفر ... خداوند روزى ترا فراخ گرداند.پ اى كميل! هر گاه شيطان در سينه‏ات وسوسه كرد پس بگو پناه ميبرم بخداى توانا از شيطان گمراه‏كننده و پناه ميبرم بمحمد پسنديده از شر آنچه مقدر شده و گذشته بر قلم قدرت و پناه ميبرم بخداى مردم از شر تمامى جن و انس و تسليم خدا شو كه شر شيطان را و ديوهاى با او را بس ميكند اگر چه ديوها هم مانند ابليسند.پ اى كميل! همانا براى شيطانها نيرنگها، كفها، آرايشها، وسوسه‏ها، خودبينى و غرور نسبت بهر كسى باندازه‏ى خودش فرمان و نافرمانى خداست و بهمين نسبت بر او چيره مى‏شود، اى كميل! دشمنى دشمن‏تر از شيطانها و زيان رساننده- اى بيشتر از آنها زيان بتو نميرسانند آرزويشان اينست كه تو فردا با آنها باشى در عذاب دردناك شراره آتش از آنها كم و كاست نمى‏شود و از ايشان دست بر ندارد هميشه در آن آتش باشند.پ اى كميل! خشم خدا فراگيرنده است بكسى كه از شياطين و تمام افسونهايشان بنام خداوند و پيامبرش دورى نكند.پ اى كميل! ديوها ترا فريب دهند با نفسهايشان و هر گاه نپذيرى بتو و نفس تو مكر نمايند به نيكو نشان دادن ميلها و بخشيدن آرمانهايت و اراده‏ات و ترا فريب‏

 

دهند و ترا فراموش كنند فرمان دهند و جلوگيرى نمايند و گمان ترا بخدا نيكو نمايند تا اينكه اميدوار بخدا باشى و باين اميد هم مغرور و فريب خورده سپس نافرمانى خدا را كنى و پاداش نافرمانى آتش است.پ اى كميل! حفظ كن سخن خداى عز و جل را كه فرموده: «شيطان وانمود بايشان و مهلت داد ايشان را» سوره محمّد آيه 27. فريب دهنده شيطانست مهلت دهنده خداى تعالى.پ اى كميل! بياد آور سخن خداى تعالى را بابليس كه لعنت خدا بر او باد:

وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً (سوره اسرا آيه 66) يعنى و فرياد زن بر ايشان با سواران و پيادگانت و شريك مال و فرزندانشان شو و وعده نمى‏دهد مگر فريب را.پ اى كميل! همانا شيطان از خودش وعده نميدهد بلكه از خدا وعده ميدهد تا مردم را وادار بگناه كند پس گرفتار ميكند ايشان را.پ اى كميل! همانا شيطان مى‏آيد ترا با مهربانى و فريبش پس فرمانت ميدهد به آنچه ميداند كه تو بآن انس دارى از اطاعتى كه آن را وانميگذارى پس تو گمان ميكنى آن شيطان فرشته‏اى گراميست بلكه او شيطان رانده شده است پس هر گاه باو آرامش پيدا كردى و خاطر جمع شدى ترا وادار بنابوديهاى بزرگى كند كه اصلا نجاتى با آنها نيست.پ اى كميل! همانا براى شيطان دامهائيست كه آنها را نصب ميكند بترس كه مبادا ترا در آنها بيافكند.پ اى كميل! زمين از دامهاى ديوها پر است هرگز كسى نجات از آنها پيدا نميكند مگر اينكه چنگ بدامن ما بزند و مسلّم خدا تو را فهمانده كه از آن دامها نجات پيدا نميكند مگر بندگان خدا و بندگان خدا دوستان مايند.پ اى كميل! سخن خداى تعالى است: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ همانا بندگان منند كه براى تو بر آنان پيروزى نيست.

 

و سخن خداى و عز و جل است: إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ «1».پ اى كميل! نجات پيدا كن بدوستى ما از اينكه با تو در مال و فرزندت شريك شود.پ اى كميل! طول نماز و روزه و صدقه‏ى مردم ترا فريب ندهد پس گمان مى‏كنى آنان پرسيده مى‏شوند سواى دوستى ما؟پ اى كميل! شنيدم كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم ميفرمود: كه شيطان هر گاه مردم را وادار بزنا و شراب خوردن و ربا و مانند اينها از گناه و فحشاء مايل ميكند ايشان را بعبادت و فروتنى و ركوع و سجود بعد وامى‏دارد آنان را بدوستى پيشوايانى كه به آتش دعوت ميكنند و روز قيامت يارى نمى‏شوند.پ اى كميل! ايمان دو قسم است: ثابت و غير ثابت زينهار مبادا از آنان باشى كه ايمانش غير ثابت است.پ اى كميل! همانا وقتى استوار و پابرجا خواهى بود راه روشنى كه ترا بسوى انحراف نميبرد و از راهيكه ما ترا بر آن هدايت كرديم بيرون نشوى.پ اى كميل! از واجبات نمى‏توان سر پيچيد و فشارى هم در مستحبات نيست.پ اى كميل! همانا خداى عز و جل جز از واجبات نمى‏پرسد و همانا جلو انداختيم انجام دادن نافله را براى ترس و بيم و سختى روز قيامت.پ اى كميل! همانا واجبات براى خدا بالاتر از اينست كه مستحبات و اعمال شايسته آنها را مزاحم شوند، ولى كسى كه بعد از واجبات مستحبات را انجام دهد برايش بهتر است. اى كميل! همانا گناهانت بيشتر از ثوابهايت و بى‏خبريت بيشتر از يادآورى و نعمت‏هاى خدا بيشتر از كردار تو است.پ اى كميل! همانا تو از نعمتهاى خداى عز و جل بى‏بهره نيستى پس از ستايش و ثنا، تسبيح و تقديس، سپاسگزارى و يادآورى در هر حال غافل مباش.

 

پ‏اى كميل! مباش از آنها كه خداى عز و جل در باره‏شان فرموده: نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ ... «1» و نسبت بگناهشان دارد، اى كميل بزرگى تنها در نماز خواندن و روزه گرفتن و صدقه دادن تو نيست بلكه بزرگى در اينست كه تو با دلى پاك نماز گذارى و كردارت پيش خدا پسنديده و ترس از او و كوشش در آنها باقى دارى.پ اى كميل هنگام ركوع و سجود رگها و مفصل‏ها از هم جدا مى‏شود تا پر شود آنچه را كه انجام ميدهى از تمام نمازها، اى كميل بنگر در چه نماز مى‏گذارى و بر چه نماز ميخوانى اگر نماز تو طبق دستور نباشد پذيرفته نمى‏شود.پ اى كميل همانا زبان راز دل را آشكار ميكند و دل توانائيش بغذاست بنگر در آنچه كه غذاى دل و جسمت باشد اگر آن غذا حلال نباشد خداوند تسبيح، سپاسگزارى ترا نمى‏پذيرد.پ اى كميل بفهم و بدان كه من براى هيچ كس از مردم در ترك رد كردن امانت اجازه نمى‏دهم هر كس از من در اين باب اجازه‏اى نقل كند باطل است و گناهكار است و كيفرش آتش است بواسطه‏ى دروغى كه نسبت داده، سوگند ياد ميكنم كه از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم شنيدم يك ساعت پيش از وفاتش مرتب بمن مى‏فرمود سه مرتبه كه اى ابا الحسن امانت را برگردان به نيكوكار و بدكار در آنچه كم است يا زياد اگر چه نخ و سوزنى باشد.پ اى كميل جنگى نيست مگر با امام عادل و غنيمتى هم نيست مگر با امام عادل.پ اى كميل آيا مى‏بينى اگر خداوند پيامبرى را نه فرستاده بود و در زمين مؤمنى پاك بود، آيا در دعايش بسوى خدا بهدف رسيده بود يا نه آرى خطا

 

كرده بود تا اينكه خداى عز و جل او را نصب كند و برايش اهل گرداند.پ اى كميل دين براى خداست پس فريب سخنان امت فريب خورده‏اى را كه بعد از هدايت گمراه شده‏اند مخور، انكار كرده بعد از آنكه پذيرفته، اى كميل دين براى خداى تعالى است پس خدا نمى‏پذيرد از هيچ كس قيام كردن براى دين را مگر رسول، پيامبر يا جانشين او.پ اى كميل اين نبوت است و رسالت و امامت و نيست بعد از اينها مگر پشت‏كنندگان و شكست‏خوردگان و گمراهان، عنادورزان.پ اى كميل يهود و نصارى دين خداى تعالى را معطل نگذاردند موسى و عيسى را هم انكار نكردند ولى اينان در دين كم و زياد كردند و تحريف نمودند و كفر ورزيدند پس نفرين شدند و مورد خشم قرار گرفتند نه برگشتند و نه هم پذيرفتند، اى كميل همانا خداوند از پرهيزكاران مى‏پذيرد، اى كميل پدر ما آدم فرزندان يهودى و نصرانى بوجود نياورد و پسرش نبود مگر مايل بحق و مسلمان قابيل قيام نكرد بآنچه كه بر او واجب شده بود تا اينكه خدا قربانى او را قبول نكرد بلكه قربانى برادرش را پذيرفت پس حسد ورزيد و او را كشت او از زندانيان تابوتى است كه آمارشان دوازده نفر است شش نفر از اولين و شش تا از آخرين و آن تابوت در وادى فلق است كه پائين جهنم است و گرمى جهنم از بخار اوست و كافيست ترا در گرمى جهنم از بخار فلق، اى كميل ما بخدا آنانيم كه پرهيزكارند و نيكوكار.پ اى كميل خداى عز و جل كريم، حليم، عظيم و رحيم است ما را بخوى خويش راهنمائى كرده و فرمان داده بگرفتن همين صفات پسنديده و مردم را امر كنيم بگرفتن آنها پس ما بمردم رسانديم بدون اختلاف و بدون نفاق و آنها را تصديق كرديم نه تكذيب، پذيرفتيم بدون شك، بخدا براى ما شياطينى و ديوها نيست كه بسويشان وحى فرستيم و بسوى ما وحى شده آنچنان كه خداى تعالى‏

 

تعريف فرموده خداوند نام تمام آنها را در كتابش اسم برده است اگر خوانده شود انسان كه فرود آمده: شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً «1».پ اى كميل بزودى ملاقات نمايند وادى جهنم را، اى كميل بخدا من چاپلوس نيستم تا مردم اطاعتم كنند و نه هم منت گذارنده‏اى تا نافرمان باشم و نه هم غذاى عرب را پست ميشمارم تا زمامدارى مؤمنان را ادعا كنم، اى كميل ما ثقل كوچكيم و قرآن ثقل بزرگ رسول خدا بمردم رساند و آنان را گرد آورد، سپس فرياد زد: «الصلاة جامعة» «2» در فلان روز گرد هم آئيد همه آمدند هيچ كس سر نه پيچيد سپس بر فراز منبر آمد خداى را سپاس و ثنا گفت. بعد فرمود:

اى گروه مردمان همانا من اداكننده از طرف پروردگارم باشم نه از طرف خودم پس هر كس مرا تصديق كند خدا را تصديق كرده و هر كس خدا را تصديق كند سرانجامش بهشت است و هر كس مرا نسبت بدروغ دهد خدا را نسبت داده و هر كس خدا را نسبت بدروغ دهد سرانجامش آتش است.پ بعد مرا صدا زد: من بلند شدم مرا در نزد خويش بپاى نگهداشت بطورى كه سر من برابر سينه‏اش بود و حسن و حسينم طرف چپ و راست حضرت قرار داشتند بعد فرمود: اى گروه مردمان جبرئيل از طرف خدا مرا امر كرده او پروردگار من و شماست تا اينكه شما را بياموزم كه قرآن ثقل اكبر است و همانا جانشين من اين (على) و دو فرزندم از بعد ايشان از پشت‏شان حمل‏كننده سفارشهاى منند اينان ثقل اصغرند، گواهى ميدهد ثقل اكبر براى ثقل اصغر و گواهى ميدهد ثقل اصغر براى ثقل اكبر هر يك از اين دو باهمند و از يك ديگر جدا نميشوند

 

تا اينكه بسوى خدا برگردند پس خداوند ميان اين دو بندگان داورى كند.پ اى كميل پس هر گاه مقام ما اين باشد پس چرا بر ما مقدم مى‏شود كسى كه از ما مؤخر است.پ اى كميل رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم رسالت پروردگارش را بمردم رساند و ايشان را اندرز داد ولى دوست نداشتند.پ اى كميل رسول خدا بمن سخنى گفت در صورتى كه مهاجر و انصار فراوان بودند روزى بعد از عصر روز نيمه ماه رمضان رسول خدا ايستاد بر روى دو پا بالاى منبر. فرمود: على از من است و دو فرزندم حسن و حسين از اوست و پاكان از منند و من از ايشان و اينان پاكانند بعد از مادرشان و ايشان كشتى نجاتند هر كس سوار شود نجات مى‏يابد و هر كس از آنها دورى كند نابود شود و هر كس نجات يابد در بهشت خواهد بود و هلاك شده در جهنم.پ اى كميل برترى بدست خدا است مى‏بخشد بهر كس بخواهد و خدا صاحب فضلى بزرگ است.پ اى كميل چرا مردم بر ما حسد ميبرند خدا ما را آفريده پيش از آنكه مردم ما وابشناسند پس مى‏بينى اينان را بواسطه حسدشان ما را از پروردگارمان جدا كنند،پ اى كميل هر كس ساكن بهشت نشود مژده ده او را بعذاب سخت و دردناك و پستى جاويدان، زنجيرها و گرزهاى آهنين و رشته‏هاى زنجير طولانى و پاره‏هاى آتش و نزديكى ديوها، شرابهاى چركين، لباسهاى آهنين، دربانان بدخوى، آتش شعله كشنده، درهاى محكم بسته باشد فرياد ميزنند جواب نميشوند، پناه ميخواهند بر آنان رحم نميشود، فريادشان اين است كه اى مالك پروردگارت بايد در باره‏ى ما حكم كند. مالك ميگويد همانا شما در اينجا درنگ كنيد مسلم ما حق را مى‏آوريم ولى بيشتر شما حق را خوش نداريد.پ اى كميل ما بخدا سوگند حقى هستيم كه خداى عز و جل فرموده: وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ «1». اى كميل بعد صدا

 

ميزنند خداى جل اسمه را بعد از آنكه درنگ ميكنند مدتهاى طولانى كه قرار ده ما را در آسايش پس جواب ميدهد ايشان را كه خاموش باشيد و سخن مگوئيدپ اى كميل در اين هنگام نااميد ميشوند از آزاد شدن و افسوس سخت مى‏شود و يقين بنابودى و درنگ كردن پيدا ميكنند پاداش كردارشان عذاب است.

اى كميل بگو ستايش خدائى را كه ما را از مردم ستمگر نجات داد.

 

اى كميل من خدا را ستايش ميكنم بواسطه‏ى توفيقى كه بمن و مؤمنين در تمام حالها بخشيد، اى كميل همانا بهره‏ى من را نسبت به از بهره من بدنياى جداشونده پشت‏كننده بفهم و بهره ميبرى بآخرت استوار ثابت، اى كميل همه بطرف آخرت ميروند و هر كسى كه ميل كند در دنيا بسوى آخرت ثواب خداى عز و جل و درجات بلند از بهشتى كه ارث نميبرد او را مگر پرهيزكار براى اوست.