باب 72 اين باب در باره ثواب كسى است كه اگر روش نيكى از خود بيادگار گذاشته و در باره آنچه كه پس از مرگ انسان باو ميرسد

 [اخبار]

پ‏1- امالى صدوق محمد بن على ... از هشام بن سالم از حضرت صادق عليه السّلام كه فرموده پس از مردن انسان جريان پاداش اعمال ادامه ندارد مگر در باره سه چيز 1- صدقات و خيراتى كه در زمان زندگيش انجام داده كه پس از مرگ او جريان دارد 2- روش و سيره خوبى كه خود داشته و آن را بوجود آورده كه پس از مرگش بآن روش عمل مى‏شود 3- فرزند نيكوكار و شايسته‏اى كه براى او طلب رحمت و مغفرت نمايد.پ 2- خصال صدوق. از پدرش از سعد ... از ابن ابى كهمش از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود شش خصلت است كه مؤمن بعد از مردن از آنها بهره‏مند ميگردد 1- فرزند صالحى كه براى او استغفار نمايد 2- قرآن كه او از خود به يادگار گذاشته و پس از مرگش خوانده مى‏شود 3- چاه آبى كه حفر كرده و در اختيار مردم گذاشته 4- درختى كه غرس كرده 5- آبى كه بجريان انداخته و وقف كرده 6- روش نيكوئى كه پس از مرگش مردم بآن عمل ميكنند.پ 3- خصال. از پدرش از خميرى ... از حلبى از حضرت صادق عليه السّلام فرمود. اجر و پاداشى انسان را دنبال نميكند مگر سه خصلت 1- صدقه جاريه‏اى كه پس از مردنش جريان داشته تا روز قيامت هم كه باقى باشد پاداشش باو ميرسد. 2- صدقه و خيراتى كه وقف نموده كه بارث وارث نرسد 3- روش خير و سيره هدايت كه ايجاد كرده و خود بآن عمل مينموده و ديگران هم پس از آن بآن عمل مينمايند و يا فرزند صالحى كه براى او استغفار نمايد.پ 4- امالى طوسى مفيد از احمد بن وليد ... از عبد الخالق از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود. بهترين چيزى كه انسان از خود بيادگار ميگذارد سه چيز است 1- فرزند نيكوكارى كه براى او استغفار كند 2- روش و سنت خوبى كه مردم از او پيروى كنند 3- صدقه جاريه‏اى كه پس از مرگش جريان داشته باشد.پ 5- ثواب الاعمال. ابن متوكل ... از ميمون قداح از حضرت باقر عليه السّلام كه فرمود هر بنده‏اى كه روش و سيره هدايتى را عملى كرده باشد براى او است از اجر و پاداش مانند پاداش تمام كسانى كه بآن روش عمل كرده بدون اينكه از پاداش آنان چيزى كم شود. و هر بنده‏اى از بندگان خدا كه يك روش ضلالت و گمراهى اختراع كرده باشد براى او است از وزر وبال همانند وزر و وبال كسانى كه بآن عمل نمايد بدون اينكه از كيفر آنان چيزى كم شود.

 

 

پ‏6- محاسن برقى. از پدرش از ابن محبوب از اسماعيل جعفى كه گفت شنيدم از حضرت باقر عليه السّلام كه فرمود. هر كس كه روش و سيره عدل و دادى از خود بيادگار گذارد كه مردم از او پيروى كنند باندازه پاداش كسانى كه بآن عمل مينمايند به او داده مى‏شود بدون اينكه از پاداش آنان چيزى كم شود. و هر كس كه روش ظلم و ستمى از خود به يادگار گذاشته و مردم از او متابعت نمايند باندازه كيفر آنان كيفر خواهد داشت بدون اينكه از كيفر آنان چيزى كاسته شود.پ در مجالس مفيد هم از احمد بن وليد ... از اسماعيل جعفى مانند اين روايت نقل شده است.