باب 73 باب خوشحال شدن بوسيله اعمال خوب و مسرورشدنش بكارهاى نيك

[اخبار]

 

پ‏1- امالى صدوق. فامى ... از ابن صدقه از حضرت صادق از پدرانش عليهم السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود. هر كس از گناهى كه مرتكب شده ناراحت باشد و اعمال نيكش او را خوشحال كند چنين شخصى مؤمن و داراى ايمان است.پ در خصال هم بطور ارسال چنين نقل شده‏پ- مؤلف- در باب صفات بندگان خوب اين روايت از حضرت باقر نقل شد. كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در پاسخ سؤال كه از حضرتش در باره بندگان خوب شده بود فرمود. بندگان خوب كسانى هستند كه هنگامى كه عمل نيك انجام دادند خوشحال و اگر كار بدى مرتكب شدند استغفار مينمايند تا آخر خبر.پ 2- عيون الاخبار. دقاق و سنانى و مكتب ... از ابراهيم از حضرت رضا عليه السّلام كه فرمود. مؤمن كسى است كه اگر موفق بكار نيك شد خوشحال شد و اگر بدى كرد استغفار مينمايد. و مسلمان كسى است كه مسلمانان از شر زبان و دستش سالم و در امان باشند و كسى كه همسايه‏اش از زيان و آزار او در امان نباشد از ما نيست.پ 3- عده الداعى. امير مؤمنان عليه السّلام فرمود. از ما نيست كسى كه در هر روز اعمال روزانه خود را مورد حساب و بررسى قرار ندهد كه اگر عمل نيكى انجام داده حمد و سپاس خدا را بجا آورده و درخواست توفيق بيشترى را بنمايد و اگر عمل بدى انجام داده استغفار نمايد.