باب 84 در باره غيرت داشتن و شجاعت است‏

[اخبار]

پ‏مؤلف قسمتى از اخبار مربوط باين باب در فصل جوامع مكارم گذشت.پ 1- عيون از پدرش ... از يقطينى كه حضرت رضا عليه السّلام فرمود در خروس سفيد پنج خصلت است كه از صفات و خصال انبياء است.

1- شناختن وقت نمازها 2- غيرت 3- سخاوت 4- شجاعت 5- آميزش زياد.پ 2- كتاب امامت و تبصره از احمد بن على ... از سكونى از حضرت باقر از پدر از اجدادش عليهم السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود.

 

غيرت (يعنى حفظ ناموس و حفظ حيثيت و آبرو) از ايمان و بدزبانى و هرزه‏گرائى از نفاق است.