باب 88 در باره كسى كه هنگام رغبت و علاقه و هنگام ترس و هنگام رضا و خوشنودى و هنگام غضب و شهوت بر خود مسلط باشد

[اخبار]

پ‏1- امالى صدوق ابن ناتانه ... از شعيب از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود. هر كس كه خود را حفظ كند و مالك خويشتن باشد هنگام رغبت و ميل و هنگام ترس و هنگام شهوت و علاقه و هنگام خشم و هنگام خوشنودى (در تمام حالات) خداوند بدن او را بر آتش حرام ميكند.پ 2- خصال ما جيلويه ... از ابن صدقه از حضرت صادق از پدرش عليهما السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود. در ميان انفاقهاى مؤمن هيچ انفاقى در نظر خداوند متعال با ارزش‏تر و محبوب‏تر از اين نيست كه انسان مقيد به گفتار حق باشد خواه در حال خوشنودى و خواه در حال غضب.

مؤلف اخبار زيادى در اين رابطه در باب جوامع مكارم و قسمتى هم در باب خوف نقل شد.پ 3- خصال. ابن متوكل ... از ابى عبيده از حضرت باقر عليه السّلام كه فرمود. همانا مؤمن آن كسى است كه در موقع رضا و خوشحالى (موقع ثروت و يا پيروزى و يا صحت و يا قدرت غرور او را نگيرد) بطرف گناه و باطل نرود و هنگام خشم و ناراحتى از مرز حق تجاوز نكند. و مؤمن كسى است كه در موقع قدرت ظلم و تعدى ننموده و خود را از هر چيزى كه حق او نيست حفظ كند.پ 4- خصال از پدرش ... از ثمالى از عبد اللَّه بن حسن از مادرش فاطمه دختر حسين بن- على از پدرش امير مؤمنان عليهم السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود. سه خصلت است هر كه داراى آنها باشد ايمانش كامل است 1- هنگامى كه راضى و خوشحال شد اين خوشحالى او را بطرف گناه و باطل نكشاند 2- هنگام خشم غضب او، او را از مرز حق خارج نكند 3- هنگام قدرت توقع چيزى را كه حق او نيست نداشته باشد.پ 5- خصال. ابن وليد ... از عبد اللَّه بن سنان كه شخصى در خدمت حضرت صادق (ع) راجع بمؤمن و صفات او صحبت كرد حضرت فرمود همانا مؤمن كسى است كه هنگام خشم و غضب از مرز حق پا فرانگذارد و هنگام رضا و خوشنودى داخل باطل و اعمال ناروا نشود و هنگام قدرت توقع بيجا نداشته باشد.

 

پ‏6- خصال طالقانى ... از هشام بن معاذ از حضرت باقر عليه السّلام كه فرمود. سه خصلت است كه هر كس داراى آنها باشد ايمانش كامل است 1- كسى كه در مواقع خوشحالى بطرف باطل نرود 2- هنگام غضب از مراعات حق كوتاهى نكند 3- هنگام قدرت به آن چه كه براى او نيست دست نيازد.پ 7- ثواب الاعمال عطار ... از شعيب از شخصى حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود.

 

هر كس مالك خويشتن باشد در مواقع رغبت و ميل و ترس و در موقع شهوت و غضب خداوند متعال بدنش را بر آتش حرام مينمايد.