بخش سى و يكم وصيت مفضل بن عمر به گروهى از شيعه

پ‏1- تحف العقول: شما را سفارش ميكنم به پرهيزكارى از خداوندى كه شريكى ندارد و گواهى باينكه خدائى نيست جز خداوند يكتا و محمد پيامبر و رسول اوست از خدا بپرهيزيد و سخن خوب بگوئيد و در جستجوى خشنودى خدا باشيد و از خشم او بترسيد. سنت خدا را حفظ كنيد و تجاوز از حدود خدا ننمائيد و در تمام كارهايتان مراقب خدا و راضى به قضاى او باشيد در مواردى كه بنفع يا ضرر شما است متوجه باشيد امر بمعروف و نهى از منكر را از دست ندهيد.پ متوجه باشيد هر كه بشما نيكى كرد باو بيشتر نيكى كنيد و بگذريد از كسى كه بشما بدى كرده چنان با مردم رفتار كنيد كه دوست داريد با شما رفتار كنند.

با آنها به نيكوترين صورت ممكن آميزش كنيد شما شايسته‏تريد كه نقطه ضعفى از خود نشان ندهيد در دين خدا فقيه باشد و از كارهاى حرام بپرهيزيد و خوش رفتار باشيد با همنشينان خود چه بد باشند و چه خوب.

يادآورى ميكنم سخت پرهيزكار باشيد زيرا ملاك ديندارى ورع و پرهيزكارى است نمازها را در وقت آن بخوانيد و واجبات را با حدود آن انجام دهيد.پ متوجه باشيد كوتاهى نكنيد در مورد آنچه بر شما واجب شده و چيزى كه موجب رضايت او مى‏شود من از امام صادق (ع) شنيده‏ام ميفرمود: فقيه در دين خدا شويد و اعرابى نباشيد زيرا كسى كه فقه نياموزد خدا باو در قيامت توجهى ندارد.پ در هنگام فقر و ثروت ميانه‏رو باشيد. بقدرت مالى دنيا كمك براى آخرت بگيريد من از امام صادق (ع) شنيده‏ام ميفرمود: كمك بگيريد به بعض دنيا براى‏

 

بعضى از آخرت و كل بر مردم نباشيد. بشما سفارش ميكنم با هر كس آميزش داريد نيكى كنيد و با آنها خوشرفتار باشيد.پ از ستم بپرهيزيد حضرت صادق (ع) ميفرمود: سريعترين چيزى كه كيفر گرفته مى‏شود ستم است نماز و روزه و ساير واجبات را كه خداوند واجب كرده انجام دهيد و زكات واجب را بپردازيد باهلش. حضرت صادق (ع) فرمود مفضل بدوستانت بگو زكات را باهل آن بپردازند من ضامن آنچه پرداخته‏اند بنفع آنهايم.پ ولايت آل محمد صلى الله عليه و آله را از دست ندهيد. بين خود اصلاح نمائيد و از يك ديگر غيبت نكنيد از يك ديگر ديدن كنيد و بهم محبت نمائيد و به يك ديگر نيكى كنيد و بملاقات هم برويد و حديث با هم بگوئيد از هم فراموش نكنيد از جدائى و قطع ارتباط بپرهيزيد من از حضرت صادق (ع) شنيدم مى‏فرمود: بخدا قسم از هم جدا نمى‏شوند دو نفر از شيعيان ما بصورتى كه قهر كنند مگر اينكه از يكى آنها بيزارم و او را لعنت ميكنم و در بيشتر از مواقع از هر دو بيزارم و لعنت ميكنم معتب عرضكرد فدايت شوم ظالم و ستمگر حق اوست اما مظلوم چه كرده. فرمود زيرا او برادر خود را دعوت بآمد و رفت نميكند از پدرم شنيدم ميفرمود وقتى دو نفر از شيعيان ما با هم نزاع كنند و از هم جدا شوند مظلوم برود پيش دوست خود تا باو بگويد برادر، من ستمگرم تا اين فاصله از ميان برود خداوند داور عادلى است حق مظلوم را ميگيرد.پ تحقير بفقراى شيعه آل محمد نكنيد و بآنها محبت كنيد و حقى كه در اموال شما خدا واجب نموده بايشان بپردازيد و نيكى بآنها بنمائيد. مردم را در رابطه با آل محمد صلى الله عليه و آله نخوريد من از امام صادق (ع) شنيدم فرمود مردم بسه فرقه در رابطه با ما تقسيم ميشوند: 1- گروهى ما را دوست دارند بانتظار قيام قائم ما هستند تا از دنياى ما بهره‏مند شوند. پس ميگويند و سخن ما را حفظ ميكنند و از رفتار ما كوتاهى دارند بزودى خدا رهسپار جهنم ميكند آنها را 2- گروهى ما را دوست ميدارند و سخن ما را مى‏شنوند و كوتاهى از كار ما ندارند تا بدين وسيله مردم را بخورند خداوند شكمهاى آنها را پر از آتش ميكند و دچار گرسنگى و تشنگى ميشوند.

3- گروهى كه ما را دوست دارند و سخن ما را حفظ ميكنند و مخالفت با رفتار ما نميكنند آنها از مايند و ما از آنها از كمك بآل محمد صلى الله عليه و آله به‏

 

وسيله اموال خوددارى نكنيد ثروتمند به نسبت ثروت خود و فقير بمقدار فقر خويش هر كه آرزو دارد مهمترين حاجاتش برآورده شود كمك و رسيدگى كند بآل محمد (ص) و شيعيان آنها به مهمترين قسمت مالى خود كه بآن نياز دارد. وقتى سخنى حق در باره شما گفتند خشمگين نشويد و كينه اهل حق را بدل نگيريد وقتى در باره آنها صحبت مى‏شود زيرا مؤمن از حقيقت خشمگين نميشود وقتى صحبت آن بشود.پ يك روز حضرت صادق (ع) كه من خدمت ايشان بودم فرمود: مفضل ياران شما چقدر هستند؟ گفتم كم. وقتى بكوفه برگشتم شيعيان بر من حمله كردند و ميخواستند پاره پاره‏ام كنند و گوشت مرا بخورند. ناسزا بمن ميگفتند بطورى كه بعضى روبرويم ميايستاد و بعضى در سر راه مى‏نشستند تا من بيايم و مرا بزنند هر نوع تهمتى ميتوانستند بمن زدند بطورى كه خبر اين پيش آمد بحضرت صادق (ع) رسيد در سال دوم كه خدمت ايشان رسيدم اولين صحبتى كه پس از سلام با من نمود اين بود پرسيد مفضل اين حرفها چيست كه شنيده‏ام در باره تو ميگويند. گفتم آقا من كارى نكرده‏ام. فرمود صحيح است اين كارها از طرف آنها است آيا خشم ميگيرند براى يك گرفتارى خودشان. تو گفتى ياران و دوستانت كمند.پ بخدا قسم آنها شيعه ما نيستند اگر آنها شيعه بودند از حرف تو خشمگين نميشدند و نه ناراحت ميگرديدند خداوند شيعيان ما را غير آنچه اينها عمل كردند توصيف نموده. پيرو جعفر بن محمد الصادق (ع) نيست مگر كسى كه زبان خود را نگه دارد و براى خدا عمل كند و اميد باو داشته باشد و بواقع از خدا بترسد آيا در ميان آنها كسانى هستند كه از بسيارى نماز خميده شده باشند و يا از ترس و خوف حيران و يا از شدت گريه و حزن كور و يا از روزه بسيار بيمار شده يا از سكوت و خاموشى زياد مانند گنگ گرديد. آيا در ميان آنها هستند كسانى كه از شب‏زنده‏دارى به زحمت افتاده باشند و از روزه گرفتن رنج كشيده باشند. يا از لذت و نعمت خود دارى كند بواسطه خوف خدا و علاقه بما اهل بيت كجا اينها شيعه ما هستند با اينكه پيوسته با دشمنان ما درمى‏آويزند تا دشمنى آنها افزايش يابد. مثل سگها زوزه ميكشند و مثل كلاغ حرص و طمع دارند.پ اگر نه اين بود كه ميترسيدم بر آنها كه دشمنى با تو كنند دستور ميدادم در خانه‏ات را ببندى و به هيچ كدام آنها توجه نكنى تا زنده هستى. ولى اگر آمدند از آنها بپذير. زيرا خداوند آنها را حجت بر خودشان قرار داده و بوسيله آنها بر

 

ديگران حجت را تمام ميكند.

 

مبادا فريب دنيا و آنچه در دنيا است از نعمت و زيبائى و قدرت بخوريد زيرا دنيا شايسته شما نيست بخدا قسم براى اهل دنيا صلاحيت ندارد (چه رسد بشما).