ابواب آدمى، روح، بدن، اجزاء بدن، قواى روح و تن، احوال روح و تن

باب سى و هشتم چرا بآدمى انسان گويند و بزن مرأه و به زنان نساء

باب سى و نهم فضل آدمى برترى او بر فرشته و برخى كليات احوال او

باب چهلم باب ديگرى است [در فضل آدمى و برترى فرشته‏]

باب چهل و يكم آغاز آفرينش آدمى در رحم تا پايان احوالش

باب چهل و دوم حقيقت نفس، روح و أحوال آنها 1

باب چهل و دوم حقيقت نفس، روح و أحوال آنها 2

باب چهل و سوم در آفريدن ارواح پيش از اجساد، چرا بتن پيوستند، برخى كارهاى ارواح از الفت گرفتن و كناره‏جوئى و دوستى و احوال ديگر

باب چهل و چهارم حقيقت رؤيا، تعبير خواب، فضل خواب راست علت خواب راست و خواب دروغ

باب چهل و پنجم در خواب ديدن پيغمبر (ص) و ائمه عليهم السّلام و انبياء و اولياء ديگر

باب چهل و ششم نيروهاى نفس، مشاعر بيرونى و درونى نفس نيروهاى ديگر تن

باب چهل و هفت مايه تن آدمى و اجزائش، تشريح اندام و منافع آنها، تاثير آنها در احوال نفس‏

باب چهل و هشتم: در تشريح بدن نزد حكماء و اطباء، و در آن چند فصل است

باب چهل و نهم باب نادر- در علت گوناگونى آفريده‏ها و علت سياهان و تركان و صقالبه‏