آداب و سنن

باب نود و هفتم در باره فاش گفتن سلام و درود و پيشگيرى بدان و فضيلت و آداب و انواعش و احكامش و در گفتار هنگام جدائى‏

باب نود و هشتم- در باره اذن دخول و سلام آن

باب نود و نهم (نادر است و در باره جواب چگونه صبح كردى است)

باب صدم در مصافحه و معانقه و بوسيدن

باب صد و يكم- در اصلاح ميان مردم

باب صد و دوم در نامه‏نگارى و آداب آن و آغاز آن بنام خدا و هم در كارهاى ديگر

باب صد و سوم در عطسه زدن و به خير گفتن بر آن

باب صد و چهارم در باره آروغ زدن و آب بينى و دهان‏

باب صد و پنجم- آنچه در نوشيدن آب بايد گفت

باب صد و ششم در خوشمزگى و شوخى و خنده‏

باب صد و هفتم در باره در خانه‏هائى كه رفت و آمد در آنها شايسته است و برخى نوادر

باب صد و هشتم در آنچه رواست از بزرگداشت خلق و آنچه روا نيست

ابواب رسم خوشبو كردن و نظافت خود و سرمه‏كشيدن و روغن زدن‏

ابواب: آداب حمام و نوره و مسواك و آنچه بدانها مربوط است‏

بابهاى عطر و بوى خوش

ابواب گلها

ابواب مساكن و آنچه بدانها وابسته است

ابواب شب بيدارى و خوابيدن و حالات آنها

ابواب آداب سفر

ابواب نوادر