ابواب حيوان: اصناف، احوال و احكام آن

باب يكم كليات احوال حيوان و اصنافش

باب دوم احوال چهارپايان و سود و زيانشان و داشتن آنها

باب سوم: بحيره و همگنانش

باب چهارم نادر است و در سوار شدن شترهاى باردار نجاست خوار است

باب پنجم آداب شير دوختن و چراندن و در آن نوادرى است‏

باب ششم سبب نامگذارى جانداران و آغاز آفرينش آنان

باب هفتم فضيلت داشتن چهارپايان و انواعشان، شوم و با بركت آنان

باب هشتم حق مركب بر صاحبش و آداب سوار شدن و بار كردنش و برخى نوادر

باب نهم خايه كشى دواب، داغ كردن آنها، پى‏كردن آنها، زيانرساندن بدانها و جانوران ديگر، كيش دادن آنها بهمدگر، آداب نتاج كشى از آنها و برخى نوادر

باب دهم زنبور عسل، مورچه، جانوران ديگر كه از كشتن آنها نهى شده يا كشتن آنها رواست چون مارها. كژدمها و كلاغها. نهى از سوختن جانوران و شكنجه آنان‏

باب يازدهم: قبره و گنجشك و مانندشان

باب دوازدهم مگس، پشه، كك، زنبور، چسنه، شپش، كنه، كناريزه و مانند آنها

باب سيزدهم شب پره و آفرينش شگفتش

باب چهاردهم: جغد