ابواب آداب خوردن و آنچه بدان پيوندد

باب يكم آدميزاد درون تهى است و خوراك بايدش

باب دوم ستايش خوراك حلال و نكوهش حرام‏

باب سوم احترام خوراك. ستودن خوراك خوشمزه. خدا در خوراك و پوشاك و مانند آنها حسابى از مؤمن نكشد

باب چهارم در تواضع در خوراك و خوبى ترك تجمل در خوراكها و كم اعتنائى بدانها

باب پنجم نكوهش پرخورى و خوردن بر سيرى و شكوه از خوراك

باب هفتم در چاشت و شام و آداب آنها

باب هشتم نكوهش تنها خورى و استحباب خوردن با جماعت و صدقه دادن از آنچه خورند

باب دهم شستن دست پيش از خوردن و پس از آن از آداب دستشوئى‏

باب يازدهم بسم اللَّه گفتن و الحمد للَّه گفتن و دعاء خواندن هنگام خوردن‏

باب شانزدهم ليسيدن انگشتان و زبانزدن كاسه‏

باب پانزدهم انواع ظرفها و شستن ظرفها

باب چهاردهم نهى از خوردن خوراك داغ و از دميدن در آن‏

باب سيزدهم نمك و فضل آغاز كردن خوراك بدان و انجام دادن با آن‏

باب هفدهم كليات آداب غذا خوردن

باب بيستم خوردن تكه نان و ريزه خوان

باب بيست و يكم فضيلت دمخورده مؤمن‏

باب بيست و دوم دهن‏شوئى با اشنان و جز آن

باب بيست و سوم خلال و آدابش و ابزارش

باب بيست و چهارم جويدن كندر و علك (كالوك) و لبان و خوردنشان

باب بيست و پنجم- نادر