ابواب علوم ائمه عليهم السّلام

بخش اول جهات علوم ائمه و كتابهائى كه در نزد آنها است و در دل و گوش آنها سروش ميرسد

بخش دوم ائمه عليهم السّلام با فرشته صحبت ميكنند و بآنها اطلاع ميدهند و شبيه كداميك از گذشتگانند و فرق بين آنها و پيامبران‏

بخش سوم علوم ائمه عليهم السّلام در افزايش است و گر نه آنچه دارند تمام مى‏شود و ارواح مقدسه آنها در شب جمعه بآسمان عروج ميكند

بخش چهارم ائمه عليهم السّلام علم غيب ندارند و معنى علم غيب‏

بخش پنجم ائمه عليهم السّلام گنجينه علم خدا و حامل عرش اويند

بخش ششم علم آسمان و زمين و بهشت و جهنم از آنها پوشيده نيست بر آنها ملكوت آسمانها و زمين عرضه شده و علم گذشته و آينده را دارند

بخش هفتم ائمه عليهم السّلام عارف بحقيقت ايمان مردم و نفاق آنها هستند و نوشته‏اى دارند كه اسم اهل بهشت و جهنم و شيعيان و دشمنانشان در آن هست و هر نوع خبرى كه كسى بدهد آنها را نسبت باطلاعى كه دارند مشكوك نميكند

بخش هشتم خداوند استوانه‏اى بلند ميكند امام در آن اعمال بندگان را مى‏بيند

بخش نهم از ائمه احوال شيعيان پوشيده نيست و هر نيازى كه از علوم مردم داشته باشند در اختيار آنها است آنها ميدانند دچار چه بلاها ميشوند و بر آن صبر ميكنند اگر از خدا بخواهند كه جلو آن بلا را بگيرد ميگيرد. علم بضمائر دارند و از بلاها و مرگها مطلعند و تمييز بين حق و باطل ميدهند و ميلادها را مى‏دانند

بخش دهم در اختيار ائمه عليهم السّلام نوشته‏هائيست كه اسم پادشاهان روى زمين در آن ثبت است

بخش يازدهم سرچشمه علم از خانه آنها است و آثار وحى در آن خانه‏ها است‏

بخش دوازدهم علم تمام ملائكه و انبياء در اختيار آنها است و بآنها هر چه بانبياء عطا شده داده شده است و هر امامى تمام علوم پيش از خود را ميداند و زمين بدون امام نيست

بخش سيزدهم در نزد ائمه عليهم السّلام كتب انبياء هست آنها را با اختلاف زبانهائى كه دارند قرائت ميكنند

بخش چهاردهم ائمه عليهم السّلام تمام لغات و زبانها را ميدانند و با آن زبانها صحبت ميكنند

بخش پانزدهم ائمه عليهم السّلام از انبياء داناترند

بخش شانزدهم آنچه از سلاح پيامبر و آثار آن جناب و آثار انبياء كه در نزد ائمه عليهم السّلام است

بخش هفدهم وقتى چيزى در باره شخصى گفته شود و در او نباشد و در فرزند يا فرزند فرزندش باشد اين همان مطلبى است كه در باره او گفته شد