ابواب: آداب حمام و نوره و مسواك و آنچه بدانها مربوط است‏