ابواب صيد و ذبائح و كدام حيوان حلال است و كدام حرام و جز آن‏

باب يكم كليات حلال و حرام از خوردنى و نوشيدنى، حكم مشتبه بحرام و اضطرار بدان‏

باب دوم: براى چه برخى خوردنيها و نوشيدنيها حرامند؟

باب سوم در پرنده‏ها و جانوران حلال و غير حلال

باب چهارم ملخ و ماهى و جانوران آبى ديگر

باب پنجم انواع مسخ‏شده‏ها و احكامشان و علل مسخشان

باب ششم: موجبات حرمت حلال گوشت‏

باب هفتم شكار و احكام و آدابش‏

باب هشتم تذكيه و انواع و احكامش‏

باب نهم ذبيحه كفار اهل كتاب و ديگران و ناصبيها و مخالفان

باب دهم: در حكم بچه شكمى‏

باب يازدهم آنچه از ذبيحه حرام يا مكروه است

باب دوازدهم در حكم هر گونه تخم و خواص آن‏

باب سيزدهم حكم اعضاء بى‏جان مردار و حيوان غير مأكول اللحم

باب چهاردهم در فضل گوشت و پيه و نكوهش كسى كه 40 روز گوشت نخورد و بيان انواع گوشت

باب پانزدهم كباب و بريان و كله‏ها

باب شانزدهم: تريد، آب گوشت، شوربا، و هر رنگ خوراك‏

باب هفدهم: روغن و انواعش‏

باب هجدهم: شير و آغاز آفرينشش فوائد و انواع و احكامش

باب نوزدهم حليم رانگو و مانند آنها

باب بيستم: پنير

باب بيست و يكم: ماست و شير ترشيده‏