اخلاق اسلامى

باب فضل ايمان و كليات شرايط آن

باب دوم در اينكه مؤمن بنور خدا مينگرد بهر چيز و در اينكه خدايش از نور خود آفريده‏

باب سوم در سرشت مؤمن و تولدش از كافر و بر عكس و برخى اخبار ميثاق زياده از آنچه در كتاب توحيد و عدل گذشته

باب چهارم فطرت خدا سبحانه و رنگ آميزى او

باب پنجم در آنچه خدا بخاطر مؤمن جلو گيرد از آن‏

باب ششم در حقوق مؤمن بر خدا عز و جل و آنچه برايش ضامن شده

باب هفتم خشنودى به موهبت ايمان، و باينكه بزرگتر نعمت است و تعهد صبرى كه خدا بر مؤمن در برابر هر آزارى گرفته‏

باب هشتم در كمى شمار مؤمنان و اينكه نبايد از كمى خود هراس كنند و همدمى مؤمنان با همديگر

باب نهم اصناف مردم در ايمان

باب دهم لزوم بيعت و چگونگى آن و نكوهش بيعت‏شكنى‏

باب يازدهم در اينكه مؤمن دو دسته است

باب دوازدهم سختى گرفتارى مؤمن و علت آن و فضيلت بلا

باب سيزدهم مؤمن در زير پرده است و كارش تقدير نشود

باب چهاردهم نشانه‏هاى مؤمن و صفات او 1

باب چهاردهم نشانه‏هاى مؤمن و صفات او 2